Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 – 494

От 28.03.202

 

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 31 ал. 1 т. 8 и т. 9 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с Правила за осъществяване на приема в І клас на общинските училища на територията на Община Стамболийски и Решение на ПС ( Протокол № 9 / 27.03.2023 г. )

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

Критерии за преместване/прием в V клас:

1. Общи критерии:

- деца близнаци;

- деца сираци/полусираци;

- деца със СОП и деца с увреждания, определени с решения на ТЕЛК;

- деца от социални институции.

2. Индивидуални критерии:

- постоянен адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- настоящ адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- деца посещавали четвърти клас в избраното училище;

- близост на училището до местоработата на единия от родителите;

- други деца от семейството, обучаващи се в училището;

- деца на работещи служители в училището.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

   Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосоченото лице за сведение и изпълнение.

 

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

 1. Надя Алексиева……………….                          

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 – 493

От 28.03.202

 

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 31 ал. 1 т. 8 и т. 9 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с Правила за осъществяване на приема в І клас на общинските училища на територията на Община Стамболийски и Решение на ПС ( Протокол № 9 / 27.03.2023 г. )

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

Критерии за прием в І клас:

1. Общи критерии:

- деца близнаци;

- деца сираци/полусираци;

- деца със СОП и деца с увреждания, определени с решения на ТЕЛК;

- деца от социални институции.

2. Индивидуални критерии:

- постоянен адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- настоящ адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- деца посещавали подготвителна група в избраното училище;

- близост на училището до местоработата на единия от родителите;

- други деца от семейството, обучаващи се в училището;

- деца на работещи служители в училището.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

   Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосоченото лице за сведение и изпълнение.

 

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

 1. Надя Алексиева……………….                          

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 497

От 28.03.202

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училището

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М  

 

І. За изпълнение на училищния план-прием, училищна комисия в състав

- Председател: Надя Алексиева  – ст. учител прогимназиален етап;

- Членове: Трендафила Янкова – ст. учител прогимназиален етап;

                  Димитрия Челибийска – педагогически съветник;

                  Росица Димитрова – образователен медиатор;

                  Велина Читалова – ЗАС,

която да приема заявления за прием/преместване на ученици в V клас и извършва всички дейности по приема на ученици.

ІІ. График на дейностите за приема/преместването на ученици в V клас за 2023/2024 учебна година

1. Подаване на заявления за прием/преместване в V клас от 01.06.2023 г. до 14.09.2023 г.

2. Родителска среща –  м. май 2023 г. , м. септември 2023 г.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

 1. Трендафила Янкова……………….                      
 2. Димитрия  Челибийска…………    
 3. Росица Димитрова .................                  
 4. Надя Алексиева………………
 5. Велина Читалова………………...                          

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 496

От 28.03.202

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 31 ал. 1 т. 8 и т. 9  от Наредба № 15 от 22.07.2020 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с Правила за осъществяване на приема в І клас на общинските училища на територията на Община Стамболийски

 

О П Р Е Д Е Л Я М

І. За изпълнение на училищния план-прием училищна комисия в състав:

- Председател: Иванка Папалакова – старши учител начален етап;

- Членове: Силвия Гарова – учител ПГ;

                  Василка Кънева – учител ГЦОУД;

                  Росица Димитрова – образователен медиатор;

                  Велина Читалова – ЗАС,

която да приема заявления за прием в І клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

   Комисията осъществява връзка с Общинската администрация и ЕСГРАОН, с цел проучване на списъците на подлежащите на обучение деца.

 

ІІ. Критерии за прием в І клас:

1. Общи критерии:

- деца близнаци;

- деца сираци/полусираци;

- деца със СОП и деца с увреждания, определени с решения на ТЕЛК;

- деца от социални институции.

2. Индивидуални критерии:

- постоянен адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- настоящ адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- деца посещавали подготвителна група в избраното училище;

- близост на училището до местоработата на единия от родителите;

- други деца от семейството, обучаващи се в училището;

- деца на работещи служители в училището.

 

ІІІ. График на дейностите за прием на ученици в І клас за 2023/2024 учебна година

1. Подаване на заявления за прием в І клас – от 04.04.2023 г. до 14.09.2023 г.

2. Родителска среща – май 2023 г. , септември 2023 г.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

   Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

Запознати:

 1. Надя Алексиева……………….                          
 2. Иванка Папалакова…………….      
 3. Силвия Гарова……………                     
 4. Василка Кънева………………
 5. Росица Димитрова.................

Велина Читалова……………….

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 492

От 28.03.2023 г.

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41 ал. 1 и ал. 2, чл. 42 и чл. 44 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, и съгласувано с  Обществения съвет  с Протокол № 3 / 20.03.2023 г. от проведено заседание

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година, както следва:

 

   На основание чл. 41 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училище, чл. 258 ал. 1 и чл. 143 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование предлагам:

1. Броя на паралелките в І клас – 1;

- Броя на паралелките в V клас – 1.

  Трета група - 1 група – минимум 12 – максимум 23

  Четвърта група - 1 група - минимум 12 – максимум 23

2. Броя на местата в паралелките в І и V клас е съобразен със стандарта за физическа среда и информационно библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центрове за подкрепа на личностно развитие и стандарта за финансиране на институции:

- в І клас – минимум 16-максимум 25

- в V клас – минимум 18 –максимум 29

3. Броя на паралелките в останалите класове е следния:

-Трета група-1

-Четвърта група -1

- ІІ клас – 1;

- ІІІ клас – 1;

- ІV клас – 1;

- VІ клас – 1;

- VІІ клас – 1.

Броя на свободните места в тях е, както следва:

- II клас – 2;

- ІІІ клас – 3;

- IV клас – 3;

- VІ клас – 5;

- VІІ клас – 4

4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – 2 групи ЦОУД в начален етап:

- І - II клас сборна;

- ІIІ – ІV клас сборна.

  За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2023 година. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

При наличие на по-голям брой подадени заявления за прием в паралелките по т. 3 , училището ще сформира допълнителна паралелка за съответния клас/група извън посочените в т. 3.

   При наличие на подадени заявления от родители на ученици V – VІІ клас за целодневна организация на учебния ден, училището ще сформира съответната група.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова/ 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

РД-10-471 / 23.03.2023 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 118, ал. 6, т. 2, чл. 120, ал. 2 и чл. 123, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 40, ал. 3 от Нредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  и във връзка с провеждане на изпитна сесия  за оформяне на срочна оценка за Първи учебен срок 2022/2023 учебна година, за ученици от дневна форма на обучение – ООП и ИУЧ от 4, 5, и 7 клас

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Ред и организация за провеждане на изпитна сесия за оформяне на срочна оценка за Първи учебен срок 2022/2023 учебна година за ученици от 4, 5, и 7клас, както следва:

Име и фамилия на ученика, клас

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност,

Дата, начален час,

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

 

Милка Попова – 4 клас

 

Английски език ООП

 

Писмен и устен изпит, съгласно

чл. 41 ал. 6 т. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

 

29.03.2023 г 14.30 часа

Стая на 5 клас

 

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

 

Марияна Габерова-председател

Стоянка Богоева-член

 

27.03.2023

 

29.03.2023

Стая на 5 клас

 

30.03.2023

на информационното табло в училище

 

Марин Попов – 7 клас

 

 

 

Светла Чобанова – 6 клас

 

 

 

 

Български език и литература - ИУЧ

 

 

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

 

 

29.03.2023 г

13.40 часа

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

Цонка Тодорова-председател

Иванка Папалакова-член

 

 

 

Маруся Великова-председател

Стоянка Богоева-член

 

 

 

 

 

27.03.2023

 

 

 

29.03.2023

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

30.03.2023

на информационното табло в училище

 

Светла Чобанова – 5 клас

Физическо възпитание и спорт ИУЧ

Практически изпит –  2 астр. часа

 

 

 

31.03.2023 г 14.30 часа

Физкултурен салон

 

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

 

Трендафила Янкова-председател

Евгени Янков-член

28.03.2023

31.03.2023

Физкултурен салон

 

 

 

31.03.2023

на информационното табло в училище

Марин Попов –

7 клас

 

Привителните изпити се полагат върху учебното съдържание за класа и за съответния вид подготовка.

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

·        Получава от директора протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82/ЕР, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола

·        Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

·        Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41 ал. 6 т. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

·        Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

·        Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

·        Не допуска подсказване и преписване.

·        Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

·        Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

·        Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

·        Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

·        В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

·        Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

·        След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

·        Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията (дават се указания за цвета на проверката – напр. с червен и зелен химикал). Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80/ЕР. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  . На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

·        След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Велина Читалова – ЗАС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от изпитите се внасят в Дневника на паралелката в съответния раздел в 3-дневен срок след приключване на изпитите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Директор: ..............................

           / Ива Пенкова /

 

Запознати със заповедта:

Маруся Великова ………………      Елена Кръстева ………………

Трендафила Янкова …………..        Цонка Тодорова …………..

Марияна Габерова ……………          Иванка Папалакова ……………

Стоянка Богоева ……………….  

Евгени Янков …………..

Силвия Гарова …………….

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

УТВЪРДИЛ:………………………….

ДИРЕКТОР /ИВА ПЕНКОВА/

 

 

 

ГРАФИК

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА

В СЕДМИЦАТА ЗА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ -

 IIII КЛАС

ЗА ПЕРИОДА 15 – 17. 03.2023г. / 29 – 30.05.2023г.

В ОБУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ

 

КЛАС

НАПРАВЛЕНИЕ / ТЕМА

ДАТА

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОТГОВОРНИК

I а

Здравно образование: /Здравословната храна за развитие на детския организъм/

15.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

В. Кънева

I а

Гражданско образование / "Играем, за да се опознаем" - игрови техники срещу агресията и за сплотяване./

16.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

В. Кънева

I а

Екологично образование / Проект „Обитатели в почвата“/

17.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

В. Кънева

I а

Компетентности в областта на БЕЛ / Панаир на книгите и рожден ден на любимия герой .

29.05.2023 г.

11:15 – 14:15

класна стая

Ц. Тодорова

I а

Компетентности в областта на математиката /Моделиране на числата до 100 с различен дидактичен материал./

30.05.2023 г.

11:15 – 14:15

класна стая

Ц. Тодорова

II а

Здравно образование: /Здравословната храна за развитие на детския организъм/

15.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

     В. Кънева

II а

Гражданско образование / "Играем, за да се опознаем" - игрови техники срещу агресията и за сплотяване./

16.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

В. Кънева

II а

Екологично образование / Проект „Обитатели в почвата“/

17.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

В. Кънева

II а

Компетентности в областта на БЕЛ / Панаир на книгите и рожден ден на любимия герой .

29.05.2023 г.

11:15 – 14:15

класна стая

Ил. Кътева

II а

Компетентности в областта на математиката /Моделиране на числата до 100 с различен дидактичен материал./

30.05.2023 г.

11:15 – 14:15

класна стая

Ил. Кътева

III а

Здравно образование / Нашата малка здравна книжка - изработване на книжки със здравни съвети, събрани статии и идеи за лятото

 

15.03.2023г

8:00 – 12:00ч

класна стая

Д. Челибийска

III а

Гражданско образование / "Играем, за да се опознаем" - игрови техники срещу агресията и за сплотяване

 

16.03.2023г.

8:00 – 12:00ч

класна стая

Д. Челибийска

III а

Екологично образование / Проект „Обитатели в почвата

 

17.03.2023г.

8:00 – 12:00ч

класна стая

Д. Челибийска

III а

Компетентности в областта на БЕЛ / Панаир на книгите и рожден ден на любимия герой .

29.05.2023г.

11:15 – 13:15ч

класна стая

Ф. Бенчева

III а

Компетентности в областта на математиката / Моделиране на числата до 1000 с различен дидактичен материал.

30.05.2023г.

11:15 – 13:00ч

класна стая

Ф. Бенчева

 

 

Изготвен от:

Цонка Тодорова – класен ръководител I а клас………………………….

Илияна  Кътева – класен ръководител II а клас………………………….

Фиданка Бенчева – класен ръководител III а клас……………………….

Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“

Контекст: Необходимостта да се осигури равен достъп за обучение и да не се допусне прекъсване на образователния процес за ученици при преминаване от присъствен образователен процес към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

Описание: През месец ноември на учебната 2021/2022 година, след въведеното обучение от разстояние в електронна, всички устройства от проекта бяха предоставени на ученици. Децата са от ромски произход и родителите им нямат възможност да закупят технически устройства, от тук и невъзможността за синхронно обучение, в резултат на което биха се натрупали пропуски в усвояването на учебното съдържание. Всички ученици, на които бяха раздадени устройства,  са с повишена мотивация за учене и преминали вече обучение по Дейност 2 от проекта. Семействата сами осигуриха интернет достъп, а децата участваха активно и не пропуснаха нито един учебен час. На учителите също бяха предоставени устройства от проекта.

Резултати: Благодарение на предоставените устройства учениците продължиха своето пълноценно участие в образователния процес заедно със своите съученици, повишиха уменията си за самостоятелна работа с електронни устройства и от там дигиталната си компетентност, елиминира се риска от натрупване на пропуски при усвояването на учебния материал. По този начин те останаха мотивирани да участват активно и да показват все по-добри резултати. Осигуреният равен достъп до обучението от разстояние в електронна среда ги направи по-самоуверени при работа в учебните часове. Това е поредният пример за успешно и ефективно сътрудничество между учители, родители и ученици.

 

Дейност 2“ Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“

    

През учебната 2020/2021 година стартира обучението по Дейност 2, в което се включиха и успешно завършиха над осемдесет ученици от начален етап. Обучението стартира още през месец юни 2021 година, което подпомогна много при стартиралото през месец ноември  2021 година обучение от разстояние в електронна среда. Малките ученици бяха подготвени за работата с различните видове платформи и приложения. Не срещнаха трудности и се включиха активно в ОРЕС. През 2021/2022 учебна година в обученията по Дейност 2 преминаха останалите ученици от прогимназиален и първи гимназиален етап, които на брой са около сто, а също така и новозаписаните ученици от 1 клас. В момента се обучават деветнадесет ученици от 1 клас, на които им предстои да преминат обучение на тема: „Видове платформи. Формиране на умения за работа с тях“.  Децата са разделени в три групи и споделят, че им е много интересно и забавно да работят с компютри.

 

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)           

През месец септември 2021 година се проведе обучение на родители на първокласници. За съжаление, въпреки нашата подкрепа и мотивация, се включиха само пет родителя на първокласници. Те преминаха успешно обучението, с което бяха полезни за своите деца.

В момента отново проучваме желанието на родителите да се включат в обучителната програма.

Надяваме се на по-голям интерес от тяхна страна.

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

                                               Заповед № РД-10-382 / 20.02.2023 година

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

   Да се проведе родителска среща на 21.02.2023 г. от 15.30 часа с родителите на учениците от Трета и Четвърта група  и 1 до 9 клас с дневен ред:

 

1.Запознаване с резултатите от Първи учебен срок и препоръки за подобряване работата на ученика.

2. Запознаване с График за контролни и класни работи през Втори учебен срок.

2.Запознаване с График за консултации на учителите по учебни предмети.

4.Запознаване с График за приемен ден и час на учителите – работа с родители.

5. Запознаване с График и Правила за провеждане на НВО 7 клас и НВО 4 клас.

6. Представяне на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание  – „Дигитална раница“. Разяснения относно регистрацията на родителите и предоставяне на персонални кодове за достъп.

7.Други.

 

   Класните ръководители по подходящ начин – чрез телефонен разговор, индивидуален разговор, чрез групите в социалните мрежи, да информират родителите на учениците за предстоящата родителска среща и тяхното присъствие.

 

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти срещу подпис за сведение.

 

  

ДИРЕКТОР: ......................

   / Ива Иванова Пенкова / 

Уважаеми родители и ученици,
 
След проведено заседание на РЗИ - Пловдив и Областния оперативен щаб е взето решение да се преустанови присъствената форма на обучение за учениците за цялата област Пловдив от 25 януари до 31 януари включително. Издадена е заповед на Министъра на образованието и науката с номер РД09-106/24.01.2023, според която дните от 25.01.2023 до 31.01.2023 година са неучебни.
Всички ученици ще бъдат в грипна ваканция от сряда - 25.01.2023 г. до 31.01.2023 г. включително. Считано от 01.02.2023 г. до 05.02.2023 г. всички ученици са в междусрочна ваканция.
Апелираме към всички наши възпитаници да спазват мерките за безопасност по време на неучебните дни.
Page 1 of 29

Предстоящи събития

Нашата гордост