Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

З А П О В Е Д     РД-10-435

От   30.01.2024г.

 

       На основание чл. 259 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка със Заповед № РД09-2047 / 28.08.2023г.  на Министъра на образованието и науката 

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Я   М

 

 

 

Междусрочна ваканция от 03.02.2024г – 05.02.2024г. вкл.

 

 

      Пожелавам на учениците весела ваканция с напомняне за спазване на правилата за движение по улиците и културно поведение!

 

   Класните ръководители да уведомят по подходящ начин учениците.

 

   Заповедта да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти по електронен път за сведение.

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:……………………..

             / Ива Пенкова /

 

 

 

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

                                               Заповед № РД-10-415 / 26.01.2024 година

 

 

   На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31 ал. 1 т. 24 от Наредба № 15 / 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка със Заповед № РД-01-118 / 26.01.2024 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-100 / 19.01.2024 г. на РЗИ – Пловдив и Заповед № РД09-205 / 26.01.2024 г на Министъра на образованието и науката

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.         Преминаване в ОРЕС за учениците от 1 до 10 клас,  считано от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. вкл.

 

2.           Обучението на учениците от дневна форма на обучение в ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски, които са в ОРЕС да се осъществява доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в Google classroom и Googlemeet синхронно.

3.           По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в ОРЕС, обучението да се извършва чрез предоставяне на учебни материали и текуща обратна връзка от педагогически специалисти и/или образователния медиатор на ученика. Предоставянето на материали и работни листове е ангажимент на всеки учител по предмет.

4.           Учителите по предмети и класните ръководители поддържат непрестанна комуникация с учениците и родителите им, с цел мотивиране за изпълнение на поставените задачи и своевременно връщане на работните листове, както и тяхната своевременна проверка.

5.           Обратната връзка с учениците/предаването и връщането на работни листове/ да се организира така, че да бъде поне два пъти седмично, за да не се губи връзката с учениците.

6.           ОРЕС включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на организацията на учебния ден ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски за 2023/2024 г.

7.           На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

8.            ОРЕС се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично разписание за Първи учебен срок на учебната 2023/2024 г.

9.           Дейностите по чл. 15, т. 1-4, 6 и 11 от Наредбата за приобщаващото образование могат да се осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти.

10.  Преустановяват се занятия в групите за занимания по интереси за учениците, които са в ОРЕС от 1 до 10 клас.

11.  Преустановяват се занятията за групите по НП„Заедно в изкуствата и спорта“ за учениците от 1 – 10 клас, които са в ОРЕС.

 

  Заповедта да се сведе до знанието на всички служители в училището срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

 

 

  

 

ДИРЕКТОР: ......................

   / Ива Иванова Пенкова / 

 

 

 

 

 

Запознати:

Запознати:

 

Ф. Бенчева………..                   В. Кънева……….                      Тр. Янкова………..          

П. Колев……….                        Н. Алексиева………                 М. Момчилова ……….

М. Габерова……….                  Ив. Папалакова...........               М. Великова………….          

Ц. Тодорова………..                    Т. Тодоров………..                     Ил. Кътева…………         

М. Барзева..............                   Ел. Кръстева............                  С. Гарова …………..

Ж. Йорданов ………….            Б. Арнаудова ……………          П. Иванов …………..

Анг. Станков …………..          М. Александроваа …………      Ани Цанова …………

Г. Зимбилева …………..          В. Парашкевова ………..          Анг. Благова ………….

Ст. Никлева……….                  В. Читалова………..                 Ел. Симеонова……….           

К. Парова ..............                   Н. Апостолова………               Р. Димитрова …………

Андреян Запрянов………...

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ЗАПОВЕД

РД-10-380 / 12.01.2024 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 148, ал. 2, от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  и във връзка с провеждане на приравнителна изпитна сесия за определяне на годишна оценка за учебната 2022/2023 година за ученици по УУП за 8 и 9 клас  по специалност „Производство на облекло“, професия „Работник в производството на облекло“ в дневна форма на обучение

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Ред и организация за провеждане на приравнителни изпити за ученици от 9 и 10 клас, както следва:

Име и фамилия на ученика, клас

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност,

Дата, начален час,

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

Теодора Мирчева, 9 клас

Материалознание ОТП ( теория )

Писмен изпит – 3 астрономически часа

17.01.2024 г 14.30 часа

кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Иванка Папалакова-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

15.01.2024

18.01.2024

Кабинет по практика

18.01.2024

на информационното табло в училище

Снежа Георгиева, 10 клас

ЗБУТ ( теория ) ООП

Писмен изпит –  3 астр. часа

 

17.01.2024 г 14.30 часа

кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Иванка Папалакова-член

Божанка Арнаудова-председател

Христина Димитрова-член

15.01.2024

18.01.2024

Кабинет по практика

18.01.2024

на информационното табло в училище

 

Теодора Мирчева, 9 клас

 

Материалознание РПП ( теория )

 

Писмен изпит –  3 астр. часа

 

 

18.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

 

Иванка Папалакова-председател

Василка Кънева-член

 

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

 

16.01.2024

 

19.01.2024

Кабинет по практика

 

19.01.2024

на информационното табло в училище

Снежа Георгиева, 10 клас

 

Процеси и машини в конфекционното производство СПП ( теория )

Писмен изпит –  3 астр. часа

 

18.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Иванка Папалакова-председател

Василка Кънева-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

16.01.2024

19.01.2024

Кабинет по практика

19.01.2024

на информационното табло в училище

Теодора Мирчева, 9 клас

Процеси и машини в конфекционното производство РПП ( теория )

Писмен изпит –  3 астр. часа

 

19.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Иванка Папалакова-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

17.01.2024

22.01.2024

Кабинет по практика

22.01.2024

на информационното табло в училище

Снежа Георгиева, 10 клас

 

Процеси и машини в конфекционното производство – структура и технологии РПП

 ( теория )

Писмен изпит –  3 астр. часа

 

19.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Иванка Папалакова-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

17.01.2024

22.01.2024

Кабинет по практика

22.01.2024

на информационното табло в училище

Теодора Мирчева, 9 клас

Материалознание РПП ( практика )

Практически изпит – до 5 астр. часа

22.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

18.01.2024

22.01.2024

Кабинет по практика

22.01.2024

на информационното табло в училище

 

 

Снежа Георгиева, 10 клас

 

 

 

Процеси и машини в конфекционното производство СПП ( практика )

 

 

Практически изпит – до 5 астр. часа

 

 

22.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

 

 

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

 

 

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

 

 

 

18.01.2024

 

 

 

22.01.2024

Кабинет по практика

 

 

 

22.01.2024

на информационното табло в училище

Теодора Мирчева, 9 клас

Процеси и машини в конфекционното производство РПП ( практика )

Практически изпит – до 5 астр. часа

23.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

19.01.2024

23.01.2024

Кабинет по практика

23.01.2024

на информационното табло в училище

Снежа Георгиева, 10 клас

 

Процеси и машини в конфекционното производство – структура и технологии РПП ( практика )

Практически изпит – до 5 астр. часа

23.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

19.01.2024

23.01.2024

Кабинет по практика

23.01.2024

на информационното табло в училище

Привителните изпити се полагат върху учебното съдържание за класа и за съответния вид подготовка.

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

·         Получава от директора протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола

·         Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

·         Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41 ал. 7 т. 3 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

·         Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

·         Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

·         Не допуска подсказване и преписване.

·         Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

·         Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

·         Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

·         Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

·         В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

·         Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

·         След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

·         Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията (дават се указания за цвета на проверката – напр. с червен и зелен химикал). Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен или практически изпит. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  . На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

·         След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Велина Читалова – ЗАС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от изпитите се внасят в Дневника на паралелката в съответния раздел в 3-дневен срок след приключване на изпитите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Директор: ..............................

           / Ива Пенкова /

 

Запознати със заповедта:

Елена Кръстева...................                         Василка Кънева …………….                                       Иванка Рангелова ……………

Силвия Гарова....................                         Божанка Арнаудова …………….                                 Христина Димитрова ……………..

Иванка Папалакова ……………

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 359

От 10.01.2024 г.

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и Решение на ПС Протокол № 7 / 09.01.2024 г.

 

 

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

   Държавния план – прием за осми клас на учебната 2024/2025 година в Обединено училище „Христо Ботев“, град Стамболийски:

-         Брой паралелки – 0,5; Код на професията – 542090; Наименование на професията – Работник в производство на облекло; Код на специалността – 5420501; Наименование от специалността от професия – Производство на облекло; Брой места – 13; Изучаване на чужд език – английски език – неинтензивно и неразширено; Форма на обучение – дневна форма; Срок на обучение – 3 години; Степен на професионална квалификация – I

-         Брой паралелки – 0,5; Код на професията – 582080; Наименование на професията – Помощник в строителството; Код на специалността – 5820801; Наименование от специалността от професия – Основни и довършителни работи; Брой места – 13; Изучаване на чужд език – английски език – неинтензивно и неразширено; Форма на обучение – дневна форма; Срок на обучение – 3 години; Степен на професионална квалификация – I.

 

   Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 358

От 10.01.2024г

 

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 31 ал. 1 т. 8 и т. 9 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с Правила за осъществяване на приема в І клас на общинските училища на територията на Община Стамболийски и Решение на ПС ( Протокол № 7 / 09.01.2024 г. )

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

Критерии за прием в І клас за учебната 2024/2025 година:

1. Общи критерии:

- деца близнаци;

- деца сираци/полусираци;

- деца със СОП и деца с увреждания, определени с решения на ТЕЛК;

- деца от социални институции.

2. Индивидуални критерии:

- постоянен адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- настоящ адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- деца посещавали подготвителна група в избраното училище;

- близост на училището до местоработата на единия от родителите;

- други деца от семейството, обучаващи се в училището;

- деца на работещи служители в училището.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

   Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосоченото лице за сведение и изпълнение.

 

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

Надя Алексиева……………….                           

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 360

От 10.01.2024 г.

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование и Решение на ПС Протокол № 7 / 09.01.2024 г.

 

 

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

  Начин  на балообразуване за кандидатстване в осми клас за учебната 2024/2025 г. в Обединено училище „Христо Ботев“, град Стамболийски, община Стамболийски,  да бъде на следния принцип:

-          Удвоената оценка по български език и литература и математика от НВО /национално външно оценяване/;

-          Оценката по български език и литература и оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование от раздел А на Учебния план.

 

   Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

  

 

В седмицата на предприемачеството децата от трета и четвърта подготвителна група се запознаха с различни професии, играха игри и влизаха в роли.

Проект от 8. клас на тема „Геосфери на Земята”.

Page 1 of 37

Предстоящи събития

Нашата гордост