Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ДИ- част от теория на професията " Работник в производството на облекло" - 15.07.2024, начален час 9:00, в кабинет по практика. ДИ - част от теория на професията" Помощник в строителството", 15.07.2024, начален час 9:00 в кл.стая на 10 клас. ДИ- част от практика на професията " Работник в производството на обрекло ", 17.07.2024, от 9:00 часа в кабинет по практика. ДИ- част от практика на професия " Помощник в строителството", начален час 9:00, на 17.07.2024, в кабинет по практика.

Учениците да се явят на посочените дати в училище в 8:00 ч. за инструтаж.

УТВЪРЖДАВАМ:

Ива Пенкова

Директор на

Обединено училище „Христо Ботев“ – град Стамболийскси

 

ГРАФИК

За произвеждане на производствена практика на учениците от  Х клас

Професия/

Специалност

Клас

Списък на ученици

Ръководител

Период от…

до….

01.07- 12.07.2024 г

Време за провеждане

 

Място на провеждане

Забележка

1.

професия: Помощник в строителството

код: 582080

специалност: Основни и довършителни работи

код: 5820801

Х

Димитър Валериев Димитров

Митко Сашов Драганов

Стефан Александров Янков

Стоян Илиянов Асенов

Янко Юриев Стоянов

Живко

Йорданов

01.07.2024 г.

02.07.2024 г.

03.07.2024 г.

04.07.2024 г.

05.07.2024 г.

08.07.2024г. 09.07.2024 г.

10.07.2024г. 11.07.2024 г.

12.07.2024 г.

1.08.00 -09.00

2.09.00-10.00

3.10.00-11.00

11:00-11:30

почивка 30 мин.

4.11.30-12.30

5.12.30-13.30

6.13.30-14.30

Почивка 10 минути

7.14:40-15:40

Учебна работилница

на ОбУ“Христо Ботев“

град Стамболийски

 

2.

професия:  542090 „Работник в производството на облекло”

специалност: 5420901 „Производство на облекло”

 

Х

Снежа Василева Георгиева

Соня Янкова Шуманова

Фанка Асенова Шуманова

Божанка

Арнаудова

01.07.2024 г.

02.07.2024 г.

03.07.2024 г.

04.07.2024 г.

05.07.2024 г.

08.07.2024г. 09.07.2024 г.

10.07.2024г. 11.07.2024 г.

12.07.2024 г.

 

1.08.00 -09.00

2.09.00-10.00

3.10.00-11.00

11:00-11:30

почивка 30 мин.

4.11.30-12.30

5.12.30-13.30

6.13.30-14.30

Почивка 10 минути

7.14:40-15:40

Учебна работилница

на ОбУ“Христо Ботев“

град Стамболийски

 

Забележка: на  01.07.2024 г. , 05.07.2024 г. , 11.07.2024 г., 12.07.2024 г- 7 часа

                    на  01.07.2024 г, 02.07.2024 г., 03.07.2024 г., 08.07.2024 г., 09.07.2027 г., 10.07.2024 г. – 6 часа

ЗАПОВЕД

 

РД-10-967 / 28.06.2024 г.

 

                На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал.1, т. 1-4 от Наредба № 15/22.07.2019 год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация Обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 3 декември 2021 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022 г. за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация на учениците от Х клас по професия: 582080 „Помощник в строителството”, специалност: 5820801 „ Основни и довършителни работи”  и  професия:  542090 „Работник в производството на облекло”, специалност: 5420901 „Производство на облекло”през учебната 2023/2024 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

                                                    

 

          1. Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за X клас за придобиване първа степен на професионална квалификация, както следва:

 1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация:

 

Ø  За сесия юни – юли 2024 г. – 15.07.2024 г.

 

1.2. За ученици от X, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията за първа степен на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година:

 

Ø  За сесия юни – юли 2024 г. – 15.07.2024 г.

      

2. Дати за провеждане на държавните изпити – част по практика на професията и специалността за X клас за придобиване първа степен на професионална квалификация, както следва:

 1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация:

 

Ø  За сесия юни – юли 2024 г. – 17.07.2024 г.

 

1.2. За ученици от X, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията за първа степен на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година:

 

Ø  За сесия юни – юли 2024 г. – 17.07.2024 г.

 

 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на учениците от Х клас и заинтересованите  лица за сведение и изпълнение.

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надя Алексиева – старши учител прогимназиален етап.

 

 

 

 

Ива Пенкова

 Директор

 ОбУ „Христо Ботев”

 гр. Стамболийски

 

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ:

 

 

1. Божанка Арнаудова.........................

 

2. Живко Йорданов.......................

 

3. Надя Алексиева........................

 

4. Лидия Христова……………...

Във връзка с тревожна информация за случващото се по време на организирани детски дискотеки в страната и събития провеждани между 18:00 и 22:00ч., в които се допуска употребата на алкохол, тютюневи и свързани с тях изделия, диазотен оксид (райски газ) и други наркотични вещества от страна на малолетни и непълнолетни лица, моля в рамките на предоставената Ви компетентност да създадете условия за информиране на родителите и учениците относно:

  • нормата на чл. 5б от Закона за закрила на детето за предлагането и продажбата на деца на алкохолни напитки, райски газ, наркотични вещества, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия;
  • спазването на изискването за “вечерен час”, регламентирано в чл. 8 от Закона за закрила на детето и чл. 5а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20:00ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако е навършило 14 години го придружават на обществени места след 22:00ч. или осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец;
  • недопускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина, съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.

 

В случай на установяване на дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, моля да уведомите ДАЗД и/или дирекция „Социално подпомагане“ според настоящия адрес на детето за осъществяване на подходящи мерки за подкрепа.

                Предвид започващия летен ваканционен сезон, когато вероятността за нарушаване на горепосочените разпоредби е по-голяма, и във връзка със съвместните ни ангажименти по закрила на децата, апелираме за повишаване на осведомеността и чувствителността по темата чрез информиране на децата и техните родители по време на родителски срещи, в рамките на други инициативи организирани от институцията Ви или други възможности за обмен на информация между образователната институция и родителите.

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ЗАПОВЕД № РД-10-664

От 16.04.2024 г.  

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ:

График за дейностите за прием на ученици в пети клас за учебната 2024/2025 година

 

Дейност

Срок

Отговорник

1.

Определяне на план-приема от Директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа и съобразено със Стратегията на Общината съгласно чл.24 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование.

 

До 30.03.2024 година

 

Директор

2.

Издаване на заповед от Директора за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2021/2022 година , след становище на Обществения съвет на основание чл.44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование.

 

 

До 30.03.2024 година

 

 

Директор

3.

Директорът информира Началника на РУО-Пловдив и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием.

 

До 10.04.2024 година

 

Директор

4.

Определяне със заповед на Директора на училищни  комисии по прием в V клас  , съгласно чл.45, ал1 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование, която приема заявленията и извършва всички дейности по приема на ученици.

 

 

До 17.04.2024 година

 

 

 

Директор

5.

Приемане на заявления за прием/преместване в V клас за учебната 2024/2025 година.

До 14.09.2024 година

Комисията по прием в V клас.

6.

Представяне на удостоверение за завършен IV клас на начален етап на основното образование/оригинал/

До 14.09.2024 година

Комисията по прием в V клас.

7.

Списък на класираните ученици  в V клас.

До 14.09.2024 година

Комисията по прием в V клас.

8.

Утвърждаване на списъците на приетите ученици в V клас по паралелки от Директора , съгласно чл.45.ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование.

 

 

14.09.2024 година

 

Директора

9.

Провеждане на родителска среща с родителите на учениците от V  клас.

Май 2024 г.

Септември 2024 година

Директора ;

Класните ръководители на IV и V клас;

 

10.

Изпращане на сведение до общинската администрация за записаните ученици в V клас.

 

14.09.2024 година

 

Директора

ЗАС

 

Заповедта да се сведе до знанието на отговорните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Срок: 14.09.2024 г.

 

Директор:.......................

      / Ива Пенкова /

 

Запознати:

Ф. Бенчева................

Н. Алексиева ..................

Р. Димитрова..................

В. Читалова..................

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 663

От 16.04.2024г

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училището

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М  

 

І. За изпълнение на училищния план-прием, училищна комисия в състав

- Председател: Надя Алексиева  – ст. учител прогимназиален етап;

- Членове: Фиданка Бенчева – ст. учител начален етап;

                  Росица Димитрова – образователен медиатор;

                  Велина Читалова – ЗАС,

която да приема заявления за прием/преместване на ученици в V клас и извършва всички дейности по приема на ученици.

ІІ. График на дейностите за приема/преместването на ученици в V клас за 2024/2025 учебна година

1. Подаване на заявления за прием/преместване в V клас от 01.06.2024 г. до 14.09.2024 г.

2. Родителска среща –  м. май 2024 г. , м. септември 2024 г.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

  1. Фиданка Бенчева……………….                      
  2. Росица Димитрова .................                  
  3. Надя Алексиева………………
  4. Велина Читалова………………...                          

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 662

От 16.04.2024г

 

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 31 ал. 1 т. 8 и т. 9 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Решение на ПС ( Протокол № 12 / 16.04.2024 г. )

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

Критерии за преместване/прием в V клас:

1. Общи критерии:

- деца близнаци;

- деца сираци/полусираци;

- деца със СОП и деца с увреждания, определени с решения на ТЕЛК;

- деца от социални институции.

2. Индивидуални критерии:

- постоянен адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- настоящ адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- деца посещавали четвърти клас в избраното училище;

- близост на училището до местоработата на единия от родителите;

- други деца от семейството, обучаващи се в училището;

- деца на работещи служители в училището.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

   Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосоченото лице за сведение и изпълнение.

 

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

  1. Надя Алексиева……………….                          
Page 1 of 39

Предстоящи събития

Нашата гордост