Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н З А Д Е Й Н О С Т Т А Н А О б У „Х Р И С Т О Б О Т Е В“ – Г Р А Д С Т А М Б О Л И Й С К И У Ч Е Б Н А 2023 – 2024 Г О Д И Н А Актуализиран с протокол на ПС №10/22.02.2024 г.

Friday, 12 April 2024 00:00 Written by 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Утвърждавам:……………….

 

Директор: Ива Пенкова

 

 

 

 

 

 

 

Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н

 

З А  Д Е Й Н О С Т Т А  Н А  О б У „Х Р И С Т О  Б О Т Е В“ –

Г Р А Д  С Т А М Б О Л И Й С К И

У Ч Е Б Н А  2023 – 2024 Г О Д И Н А

 

 

 

Приема се на основание чл.263, ал.1, т.5 от ЗПУО

Протокол № 14/14.09.2023 г. от ПС

Актуализиран с протокол на ПС №10/22.02.2024 г.

 

 

 

 

 

В РАЗДЕЛ КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ-ПЛАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание:

 

Раздел I Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището.

I.                    Училищен прием и движение на учениците.

II.                 Дейности по подготовката на учебната година.

III.              Организация, изпълнение и контрол на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

IV.              Контролна дейност на директора.

V.                Ефективност на учебно-възпитателния процес.

VI.              Участия в състезания, олимпиади, инициативи.

VII.           Квалификационна дейност.

VIII.        Взаимодействие със социални партньори и работа по проекти.

IX.              Насоки за оптимизиране на дейността на ОбУ „Христо Ботев“ – град Стамболийски.

Раздел II

1.      Мисия на училището.

2.      Визия на училището.

3.      Ценности.

4.      Принципи.

5.      Стратегически цели. Задачи.

6.      Оперативни цели и приоритетни направления.

7.      Образователни политики.

8.      Училищни програми.

9.      Финансово осигуряване на плана.

10.  Очаквани резултати.

 

Раздел III

 

1.      Дейности за реализиране на целите по приоритетни направления.

 

Раздел IV  Приложения:

 

1.      План за работа на ПС.

2.      План за квалификационната дейност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.

Цялостната дейност на ОбУ „Христо Ботев“ – град Стамболийски през изминалата учебна 2022 – 2023 година е осъществена в съответствие със закона за предучилищно и училищно образование, наредбите, с които се утвърждават държавните образователни стандарти, стратегията на училището 2020 – 2024 г. и залегналите в годишния план цели и приоритети, реализирани чрез училищните политики.

Стратегията за развитие на училището 2020 – 2024 г. определя и обуславя развитието на училището, характеризиращо се като привлекателно и достъпно, гарантиращо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и всеки ученик, изграждане на успешни и активни граждани на обществото.

Главна стратегическа цел на училището е повишаване качеството и ефективността на образованието, възпитанието и социализацията на учениците, поставяйки ги в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетентности по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

Стратегическите цели, около които се обединява училищният екип са:

1.      Устойчиво развитие на училището като научно и духовно средище. Високо качество на процеса на обучение, прилагане на личностно-ориентирания подход и съвременни педагогически технологии за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо израстване на децата и учениците.

2.      Ефективно управление на училището с участие на всички заинтересовани страни.

2.1. Висока квалификация на педагогическите специалисти.

2.2. Ефективно партньорство между участниците в процеса на предучилищно и училищно образование.

2.3. Традиции и иновации. Активно включване на учениците в проекти и програми.

2.4.Модернизиране на материалната и образователна среда – оптимално съчетаване на съвременен дизайн и уникална училищна философия и култура.

 

Водещи училищни политики са:

1.      Привличане и задържане на учениците, подлежащи на задължително обучение.

2.      Осъществяване на качествен образователен процес.

3.      Координиране на резултатите от входно ниво, НВО, годишен успех.

4.      Политика за квалификация с правила и механизми за финансиране.

Нови политики, които последователно се адаптират и разгръщат, съобразно изискванията на чл. 174, ал.2 от ЗПУО и спецификите на училището:

1.      Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика.

2.      Изграждане на позитивен организационен климат.

3.      Изграждане на позитивна дисциплина.

4.      Развитие на училищната общност.

5.      Партньорство с родителите – ефективен подход за приобщаване на учениците към училищната среда, подобряване на постиженията им в образователната подготовка и осъществяване на училищни политики и програми.

 

 

 

I.                   Училищен прием и движение на учениците.

 

В училището се обучават 234 деца и  ученици  от І до X клас включително, трета и четвърта група, живеещи в населеното място, 100% от тях са от ромски произход. Анализът на движението на ученици показва, че децата се преместват основно по семейни причини, поради смяна на местоживеенето  и заминаване в чужбина.

 

Броят на учениците в началото на учебната година е 234  разпределени в 11 паралелки, две от които подготвителни групи.

През учебната година броят на учениците в дневна форма на обучение е намалял от 202 на 194.

Преместени по чл.173, ал.2 т.1 от ЗПУО са 8 ученици .Заявените причини за напускане са заминаване в чужбина или в друго училище в България.

 

II.                Дейности по подготовката на учебната година.

Организацията и провеждането на учебния процес е осъществен от 26 служители педагогически персонал. Непедагогически персонал – 6 служители. Административен персонал – 2.

Планиране и организиране на дейността в училището е извършено в приетите от ПС:

1.      Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2.      Правилник за дейността на училището;

3.      Училищен учебен план;

4.      Форми на обучение;

5.      Годишен план за дейността на училището;

6.      Учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7.      Мерки за повишаване качеството на образованието;

8.      Занимания по интереси;

9.      Училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

10.  Етичен кодекс на училищната общност;

11.  Бюджет и отчети за неговото изпълнение;

12.  Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и предложения за съвместни мерки между учителите, с цел подобряване на образователните резултати.

Ученици, на които е предоставена допълнителна подкрепа за личностно развитие, съгласно Наредбата за приобщаващо образование са разделени в няколко групи:

1.      Обучителни затруднения;

2.      Наложени санкции, поради допуснати отсъствия по неуважителни причини;

3.      Ученици в риск от отпадане;

В началото на учебната година бяха приети на ПС и утвърдени от директора със заповед УУП за 1, 2, 3, ,4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10  клас съгласно Наредба №4/30.11.2015 за учебния план и ЗПУО.

Още в началото на учебната година беше определен координатор на процеса на подкрепа на личностното развитие -Гергана Зимбилева, която е и педагогически съветник на училището.

Обществен съвет:

Председател: 1.Петя Цанева – представител на родителите

2.Павлина Кофова –представител на община Стамболийски

3. Петър Граматиков -представител на работодателите

4.Сийка Петрова– представител на родителите

5.Албена Михайлова– представител на родителите

6. Данче Шуманова – представител на родителите-резервен член

7.Йорданка Цанева - представител на родителите-резервен член

 

III.             Организация, изпълнение и контрол на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

Цялостната организация, изпълнението и контролът на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището са подчинени на действащата нормативна уредба, а именно – Кодекс на труда, ЗЗЗБУТ, основни нормативни актове в областта на трудовите правоотношения, безопасността и хигиената на труда.

В училището са разработени:

1.      Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

2.      План за обучение на пребиваващите за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

3.      Правила за работа в условия на КОВИД-19.

 

IV.             Контролна дейност на директора.

Контролната дейност в училището се провежда в съответствие с плана за контролна дейност на директора. Вътрешноучилищните проверки са планирани и проведени по изготвен график в плана.

 

 

V.                Ефективност на учебно-възпитателния процес – 2022/2023 г.

 

1. Брой на учениците      ПГ-5   ПГ-6     I-IV        V-VII      VIII                       общо

-в началото                      17       15         79              75           16                         202

-в края                              17       14         69               72           12                        184

2. Среден успех               

                                

                                          IV клас   Мн.добър   4,64

                                          V клас     Добър    3.83

                                          VI клас   Добър   3,97

                                           VII клас  Добър  3,60

                                          VIII клас Среден 3,80

 

 

3. Получени оценки за учебната година V-VIII клас

-слаби - 21

-средни- 672

-добри-  359

-много добри- 171

-отлични- 55

4. Най-нисък успех             VII клас  Добър  3,60

5. Най-висок успех  IV клас  - Много добър - 4,64

 

 

1.      Отсъствия                                   V-VII клас                        I-IV  клас             общо                         

  Неуважителни причини              1 489                                           1 387                   2 876

  Уважителни причини                  2 404                                           1 783                   4 187

 

 

 

2.      Тревожни тенденции:

7.1. Трудност при работа с ученици от уязвимите групи;

7.2. Липса на мотивация за учене;

7.3. Ниски резултати на НВО – VII клас;

7.4. Повишен брой на отсъствията по уважителни и неуважителни причини, при положение, че по време на дистанционното обучение не се пишеха отсъствия;

8.      Положителни тенденции:

Всички ученици са обхванати и задържани в училище.

Училището има сформиран екип във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Екипът ежемесечно обхожда проблемните ученици и отразява посещенията си в протоколи в ИСРМ. Екипът е осъществил 119 броя обхода.

VI.             Участия в състезания, олимпиади, инициативи.

-          Участие в кампанията на ROADPOL - Дни на безопасността на пътя.

-          Участие в инициативата Европейски ден на спорта , координирана от сдружение „BG Бъди активен“.

-          В ОбУ “ Христо Ботев гр. Стамболийски се проведе 1 кръг на състезанието “ Млад художник” за ученици от 1 до 7 клас - част от Национални ученически състезания “ Многознайко”.

-          ОбУ “ Христо Ботев“ гр. Стамболийски участва в конкурса на БГ бъди активен_ Място България: ”Училищен двор-красив, зелен и активен”. Проект Класна стая на открито.

-          По инициатива на Center Amalipe посолството на Франция участва и тази година в отбелязването на Василица (ромската Нова година).

-          Заслужени сертификати за участие на учениците в Национален конкурс „Нашият коледен дух”

-           Учениците от ОбУ “Христо Ботев ” – град Стамболийски отбелязаха  23-ти януари – Международен ден на ръкописното писмо.

-          Участие на учениците от ОбУ “Христо Ботев” град Стамболийски в Национална инициатива за отбелязване на 149 години от гибелта на Апостола на свободата, инициирана сред училищата за втора година от СУ “ Св. Паисий Хилендарски” - Пловдив.

-          Ден на розовата фланелка“ в ОбУ “Христо Ботев”, град Стамболийски.

-          Тържествено честване на 3-ти март – 144 години от Освобождението и Национален празник на Република България в ОбУ “Христо Ботев”, град Стамболийски.

-          - #RecyclingHeroes, #RecyclingHeroes2022, #БезОтпадъци

-          За поредна година учениците от ОбУ “Христо Ботев”, град Стамболийски отбелязаха Световния ден на водата като се включиха с различни инициативи - щафетни игри, рисунки, съчинения.

-          #JABulgaria, #СветовнаСедмицаНаПарите2022, #ФинансоваГрамотност, #GlobalMoneyWeek

-          Международен ден на Земята

-          - #BeActive,#БезАсансьори,

-          #ЯмСтълбиЗаЗакуска,#NoElevatorsDay

-          “Животът е движение, а движението е живот”

-          Участие в общинско състезание “ Млад огнеборец”.

-          NowWeMOVE - Седмица на физическата активност и спорта. Под мотото "Да спортуваме заедно" децата участваха в щафетни игри, танци, футбол, фитнес.

-          #РаздвижвамеБългария #MOVEWeek2022

-          Участие на XVII  Детски ромски фестивал "Отворено сърце" в град Велико Търново, танц “ Птица в клетка” .

-           Панорама на детското творчество - Пловдив 2022 и участие на творби на учениците от ОбУ “ Христо Ботев”, град Стамболийски с ръководител госпожа Маргарита Момчилова

-Отбелязване на Деня на безопасността на движението по пътищата- 29 юни:

VII.          Квалификационна дейност.

Всички вътрешноучилищни квалификационни теми се провеждат съгласно плана и графика, с изключение на темата „Групова работа в часовете по история и цивилизации в прогимназиален етап“.

Документацията по изпълнението се съхранява от директора.

VIII.       Взаимодействие със социални партньори и работа по проекти.

Училището работи по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към ЦМЕДТ „Амалипе“, който цели намаляване на отпадането на учениците от училище.

Училището ни е иновативно.  Включени са ученици от начален етап.

В училището работи г-жа Р. Димитрова – образователен медиатор, който подпомага процеса на комуникация между учителите и родителите на учениците.

 

Разработени и спечелени проекти и НП:

1.      Проекти:

1.1.„Аз и ти – заедно можем повече“ – Еразъм +

1.2. Проект  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

1.3. Проект ,,Всеки ученик ще бъде отличник“ към Център ,,Амалипе“.

 

2.      Национални програми към МОН:

2.2. НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ .

2.3. НП „Иновации в действие“.

2.4. НП „Заедно за всяко дете“, Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

2.5. НП „Без свободен час“.

2.6. НП "България-образователни маршрути“, Модул 1 „България-образователни маршрути".

2.7. Работа по двугодишна програма “Училища за пример” на „Заедно в час за професионално развитие на училищни екипи.

2.8. Кандидатстване за участие в ежегодният конкурс за 2022г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ на тема „Обичам природата и аз участвам”.

2.9. Провеждане на занимания по интереси,

 

IX. Насоки за оптимизиране на дейността на ОбУ „Христо Ботев“ – град Стамболийски.

1.      Ефективно взаимодействие с институции, социални партньори, НПО, и др., за осъществяване на високо качество на процеса на обучение, възпитание и социализация, гарантиране на устойчивост в развитието на училището.

2.      Поддържане високо равнище на квалификация на педагогически специалисти.

3.      Продължаване работата по проекти и НП.

4.      Задържане или повишаване броя на учениците, поддържане на оптимален брой паралелки и групи.

5.      Поддържане на нисък процент на отпаднали ученици, редуциране на отсъствията.

6.      Редовно провеждане на консултации с учениците, с цел повишаване на образователните резултати.

 

Раздел II

1.     Мисия на училището.

Мисията на ОбУ „Христо Ботев“ е чрез иновативно, гъвкаво и личностно-ориентирано обучение да гарантира равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и ученик, да изгради успешни и активни граждани на обществото.

 

2.     Визия на училището.

2.1.ОбУ „Христо Ботев“ ще запази своя облик и традиции. Ще продължи да се развива като училище с предучилищна подготовка /5 – 6 г./ , с два етапа на основна образователна степен и първа гимназиална степен:

-          Начален етап: I - IV клас;

-          Прогимназиален етап – V - VII клас;

-          Първа гимназиална степен – VIII – X клас;

2.2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на ЗПУО.

2.3. Ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

2.4. Ще приложим различни форми на обучение, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

2.5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

2.6. Ще отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, като осигурим екип от висококвалифицирани специалисти – психолог, ресурсен учител, логопед.

2.7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност.

2.8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес, като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

2.9. Ще продължим да работим активно по програма „Всеки ученик е отличник“ към ЦМЕДТ „Амалипе“, като средство за намаляване на отпадането на децата и учениците от ромския етнос.

2.10.Ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим лекарската грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“, „Училищно мляко“, „Move week“, както и ще се включим в нови такива.

2.11.Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

2.12.Ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на България, за да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие у учениците.

 

3.     Ценности.

3.1. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик.

3.2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

3.3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование.

3.4. Хуманизъм и толерантност.

3.5. Съблюдаване на законността, на нормативните и училищни документи.

3.6. Съхраняване живота и здравето на учениците и на персонала.

3.7. Зачитане на правата на учениците и правата на персонала.

3.8. Етика на взаимоотношенията – толерантност, добронамереност, взаимно разбиране и цивилизован диалог.

3.9. Естетика на средата, грижа за училищната, учебна и околна среда.

3.10.Съблюдаване на общодемократичните, общокултурните и националните ценности.

      3.11.Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училището.

 

4.     Принципи.

4.1. Автономност.

4.2. Ефективност.

4.3. Иновативност.

4.4. Сътрудничество и партньорство.

4.5. Научна и законова обоснованост.

4.6. Информационна обезпеченост.

4.7. Материална и ресурсна обезпеченост.

4.8. Прогнозиране на резултатите.

4.9. Оценка на рисковете.

4.10.Финансова дисциплина.

 

5. Стратегически цели. Задачи.

Главна стратегическа цел е устойчивото развитие на училището като научно и духовно средище. Високо качество на процеса на обучение, прилагане на личностно-ориентирания подход и съвременни педагогически технологии за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо израстване на децата и учениците.

 

Стратегически цели:

Ø  Устойчиво развитие на училището като научно и духовно средище за успешно изпълнение на националните и училищните образователни политики.

Ø  Ефективно управление на училището, основано на креативност и иновации:

·         Висока квалификация на педагогическите специалисти;

·         Ефективно партньорство между участниците в процеса на предучилищно и училищно образование;

·         Традиции и иновации. Активно включване на учениците в проекти и програми и занимания по интереси;

·         Създаване на благоприятна, модерна и мотивираща ученето образователна среда;

·         Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки ученик. Подкрепа за пълноценно участие;Поставяне

·         Формиране и развитие на отношения и нагласи за здравословен и природосъобразен начин на живот;

·         Модернизиране на материалната и образователна среда – оптимално съчетаване на съвременен дизайн и уникална училищна философия и култура;

Задачи:

Ø  Високи постижения на учениците в образователната подготовка, показани като годишен резултат, изпити НВО и по нататъшна реализация.

Ø  Придобиване на готовност за училище на децата от ПГ, успешно завършване на клас, етап, основна и първа гимназиална степен на образование от учениците.

Ø  Цялостно личностно развитие на децата и учениците съобразно възрастовите им особености. Гражданско, екологично и интеркултурно образование, физическа и здравна култура, занимания по интереси според потребностите.

Ø  Приобщаващо образование, равен достъп, превенция на насилието и проблемното поведение. Превенция на ранното напускане на училище.

Ø  Развитие на училищната общност, с високо равнище на определеност и съучастие на заинтересованите страни и групи.

Ø  Изграждане на позитивен организационен климат.

Ø  Непрекъснато усъвършенстване на професионалните компетентности на учителите, обмен на добри практики.

 

 

9.     Оперативни цели и приоритетни направления.

9.1. Оперативна цел 1: Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията.

Приоритетно направление 1: Изграждане на система за осигуряване качество на образованието.

Приоритетно направление 2: Безопасни условия на обучение и труд.

Приоритетно направление 3: Инвестиции в образованието или финансови ресурси.

Приоритетно направление 4: Квалификация.

Приоритетно направление 5: Нормативно осигуряване.

Приоритетно направление 6: Училищен персонал.

Оперативна цел 2: Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната среда.

Приоритетно направление 1: Индивидуална среда на ученика.

Приоритетно направление 2: Изграждане на училището като социално място. Оперативна цел 3: Управление на образователния процес чрез внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене.

Приоритетно направление 1: Учебна дейност.

Приоритетно направление 2:  Оценяване и самооценяване.

Приоритетно направление 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик.

Приоритетно направление 4: Повишаване резултатите от обучението. 

Приоритетно направление 5: Надграждане на знания и умения.

Оперативна цел 4: Изграждане на училищни политики за възпитание и социализация на учениците.

Приоритетно направление 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на децата.

 Приоритетно направление 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност .

Оперативна цел 5: Партньорство и сътрудничество, разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост.

Приоритетно направление 1: Партньорство между преките участници в училищното образование .

Приоритетно направление 2: Външно партньорство.

 

 

10. Образователни политики.

10.1.         Управление на качеството на образователния процес.

10.2.         Подкрепа за личностно развитие.

10.3.         Изграждане на позитивен организационен климат.

10.4.         Утвърждаване на позитивна дисциплина.

10.5.         Развитие на училищната общност.

10.6.         Квалификация на педагогическите специалисти.

10.7.         Максимален обхват и задържане на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.

 

11. Училищни програми.

 

11.1.        Училищна програма за ЦОУД.

11.2.         Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

11.3.         Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

11.4.         Програма за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците.

 

12. Финансово осигуряване.

12.1.        Средства от училищния бюджет, в това число собствени приходи от отдаване под наем, такси и др.

12.2.        Средства от европейски, национални и общински програми и проекти.

12.3.        Дарения.

 

13. Очаквани резултати.

10.1.Постигната по-висока степен на устойчивост в развитието на училището.

10.2.Постигнато добро качество на образование, измерено чрез постиженията на учениците на вътрешни и външни изпитвания, конкурси, състезания, олимпиади.

10.3.Осигурени безопасни условия на обучение и труд.

10.4.Повишени професионални компетентности и квалификация на персонала.

10.5.Осъществени ефективни условия за личностно развитие на децата и учениците.

10.6.Осъществени конструктивен диалог и ефективно институционално взаимодействие.

10.7.Подобрена материална, образователна и информационна среда. Привлекателност на средата.

10.8.Разработени и осъществени проекти по европейски, национални и общински програми, подобрени условия за педагогическо взаимодействие и финансиране.

 

Раздел III

 Дейности за реализиране на целите по приоритетни направления.

 

Оперативна цел 1: Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията.

 

Дейности/мероприятия

Срок за изпълнение

Отговорни лица

Контрол

Индикатори за изпълнение

Приоритетно направление 1: Изграждане на система за осигуряване качество на образованието.

1.

Разработване/актуализиране на общи и специфични училищни стандарти за качество.

 

09.2023 г.

Директор

Директор

Разработени/актуализирани на общи и специфични училищни стандарти за качество

2.

Осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на учебно-възпитателния процес съгласно изискванията на РИОКОЗ.

09.2023 г.

Директор

Директор

 

3.

Актуализиране на вътрешни нормативни документи в съответствие със стратегията на училището и плана за действие към нея.

09.2023 г.

Директор предс. на УК

Директор

Разработени актуални вътрешни нормативни актове:

 

4.

 

Приемане на УУП – 1. – 7. клас

Приемане на УУП – 8 клас.

Приемане на УУП – 9 и 10 клас.

09.2023 г.

Директор

Директор,

ПС

Обществен съвет

Съгласувани УУП

Издадена заповед

5.

Изпращане на сведение

за приетите в І клас  и ПГ                 ученици до общинските

администрации по

местоживеенето им.

09.2023 г.

Директор

Директор

Изпратени сведения

6.

Изработване на програма за ЦОУД

09.2023 г.

УК

Директор

Изготвена програма. Издадена заповед

7.

Определяне на групите

за ФУЧ и ИУЧ.

09.2023 г.

Директор

Директор

Определени групи за ФУЧ и ИУЧ

8.

Обобщена справка за доставените учебници за І-VІІ клас

за учебната 2023/2024  г.

09.2023 г.

ЗАС

Директор

 

9.

Изготвяне на Списък  -

Образец 1 за учебната

2023/2024 г.                     

09.2022 г.

Н. Алексиева

Директор

 

10.

Изграждане на училищни екипи за:

подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; изграждане на позитивен организационен климат; утвърждаване на позитивна дисциплина; развитие на училищната общност.

09.2023 г.

ПС

Екипи

Директор

Изградени училищни екипи.

11.

Планове на ЕКК и Комисиите по дейности.

09.2023 г.

Предс. ЕКК

Предс. УК

Директор

 

12.

Изработване на график за

контролни и класни работи, график за консултации по предмети, график за дежурство на учителите, график за работа с родители.

10.2023 г.

М. Габерова

Директор

Издадена заповед

13.

Среща с родителите на учениците, които ще се обучават  в І , V и VIII клас.

09.2023 г.

Класни ръководители

Директор

Организирана родителска среща

14.

Попълване на необходимите                                   форми образци на НСИ в 3 екз.

10.2023 г.

Директор

ЗАС

 

 

15.

Запознаване на ученици и родители с Правилника на училището и Закона

за закрила  на детето-

род.- учителска среща, избор на Обществен съвет.                     

09.2023 г.

Директор

ПС

Директор

Организирана родителска среща

16.

Създаване на Координационен съвет, отговарящ за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с насилието и тормоза.

10.2023 г.

Директор

ПС

Директор

Издадена заповед

Приоритетно направление 2: Безопасни условия на обучение и труд.

 

1.

Подготовка на базата /спортни площадки, детски площадки, физкултурен салон, класни стаи, коридори, улични маркировки в близост до училището и др./ съгласно изискванията за безопасност.

09.2023 г.

Директор

ПС

Директор

Издадена заповед

2.

Определяне на безопасния път до дома съвместно с родителите /I, II класове/

09.2023 г

Класни ръководители

Директор

Декларации от родител

3.

Изработване на План за действие при бедствия, аварии и катастрофи.

09.2023 г

УК

Директор

Изработен план

4.

Провеждане на тренировъчно занятие за евакуация от сградата на училището във връзка с изпълнение на План за действие при бедствия, аварии и катастрофи.

По график

УК

Директор

Проведено занатие

5.

Изработване на правилник за БУОВТ. Утвърждаване на инструкции и инструктажи

09.2023 г

УК

Директор

Изработен правилник

6.

Провеждане на инструктажи на ученици, учители, служители.

09.2022 г

Директор

ПС

Директор

Проведени инструктажи

7.

Осигуряване на условия за пропусквателен режим, видеонаблюдение, СОТ

09.2023 г

Директор

Директор

Осигурени условия

8.

Осигуряване на обучение по БД и ГЗ и осъществяване на контрол

По график

Директор

ПС

Директор

Проведено обучение

9.

Провеждане на „петминутка“ по БДП в края на всеки последен час

09.2023 г. – 09.2024 г.

Учители по предмети

Директор

Проведени дейности

10.

Осъществяване на съвместни дейности и занятия със служители на МВР

По график

УК

Директор

Проведени дейности

Приоритетно направление 3: Инвестиции в образованието или финансови ресурси.

 

1.

Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти.

09.2023 г. – 09.2024 г.

УК

ПС

Директор

Осигурени помещения;

обучения;

техника;

 

1.1.

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към ЦМЕДТ „Амалипе“, който цели намаляване на отпадането на учениците от училище.

 

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

ПС

Директор

Участие в проекта

1.2.

НП „Без свободен час“.

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

ПС

Директор

Участие в програмата

1.3.

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

09.2022 г. – 09.2023 г.

Директор

ПС

Директор

Участие в проекта

1.4.

Проект „Успех за теб“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

01.2023 г. – 09.2027 г.

Директор

ПС

Директор

Участие в проекта

1.6.

„Аз и ти – заедно можем повече“ – Еразъм +

 

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

ПС

Директор

Участие в проекта

1.7.

Проект „Иновативно училище“

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

ПС

Директор

Участие в проекта

1.8.

 НП „България-образователни маршрути“, Модул: „Културните и научните институции като образователна среда“.

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

ПС

Директор

Участие в проекта

1.9.

Проект „Нестле“

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

ПС

Директор

Участие в проекта

1.

10.

НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ .

 

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

ПС

Директор

Участие в програмата

1.

11.

НП „Иновации в действие“.

09.2023 г. – 06.2024 г.

Директор

ПС

Директор

Участие в програмата

1.

12.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Моду “Изкуства“ и Модул „Спорт“.

09.2023 г.

09.2024 г.

Директор

ПС

Директор

Участие в програмата

2.

Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.

 

09.2023 г.

Директор

Директор

Изградени  училищни екипи за разработване на проекти.

 

3.

Счетоводна политика на образователната институция.

 

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

счетоводител

Директор

Разработени и актуализирани документи по СФУК

4.

Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и др.

09.2023 г. – 09.2024 г.

Счетоводител

Директор

УК

Директор

Разработени  процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и др.

5.

Осигуряване на прозрачност на финансовото управление чрез публикуване на плана и отчета по бюджета, процедурите за обществени поръчки и др. финансови документи на интернет страницата на институцията;

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

Н. Алексиева

Директор

Публикувани на сайта на училището:

 

6.

Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и програми, дарения, спонсорство и др..

 

09.2023 г. – 09.2024 г.

УК по проекти

УК по дарения

Директор

Брой договори за привличане на алтернативни източници за финансиране.

 

Приоритетно направление 4: Квалификация

 

1.

Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво.

09.2023 г. – 09.2024 г.

1.

Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво.

09.2023 г. – 09.2024 г.

1.1.

Проект:

„ Възрожденският дух- вчера, днес и утре“

Октомври 2023

година

1.1.

Проект:

„ Възрожденският дух- вчера, днес и утре“

Октомври 2023

година

1.2.

„ Възрожденският дух- вчера, днес и утре“- открит урок

Октомври 2023

година

1.2.

„ Възрожденският дух- вчера, днес и утре“- открит урок

Октомври 2023

година

1.3.

Спортът-фактор за подобряване на социално-емоционалните умения на учениците.

Ноември

2023 година

1.3.

Спортът-фактор за подобряване на социално-емоционалните умения на учениците.

Ноември

2023 година

1.4.

Запознаване с археологическите разкопки/ процес, архитектура, керамика/ в България

Декември

2024 година

1.4.

Запознаване с археологическите разкопки/ процес, архитектура, керамика/ в България

Декември

2024 година

1.5.

Приказен свят.

Декември 2024 година

1.5.

Приказен свят.

Декември 2024 година

1.6.

Идеи за ангажиране на учениците. Рефлексия.

Януари

2024 година

1.6.

Идеи за ангажиране на учениците. Рефлексия.

Януари

2024 година

1.7.

„Заедно в час“

Януари

2024 година

1.7.

„Заедно в час“

Януари

2024 година

1.8.

Естетическо възпитание в обучението по практика- „ Производство на облекло“

Февруари

2024 година

1.8.

Естетическо възпитание в обучението по практика- „ Производство на облекло“

Февруари

2024 година

1.

9.

Забавна математика

Февруари

2024 година

1.

9.

Забавна математика

Февруари

2024 година

1.

10.

Развиване на СЕУ в часовете по музика- ФУЧ

Март

2024 година

1.

10.

Развиване на СЕУ в часовете по музика- ФУЧ

Март

2024 година

1.

11.

Развиване  на СЕУ в часовете по английски език

Март

2024 година

1.

11.

Развиване  на СЕУ в часовете по английски език

Март

2024 година

1.

12.

Алтернативни източници на енергия- екологичен проект

Март

2024 година

1.

12.

Алтернативни източници на енергия- екологичен проект

Март

2024 година

1.

13.

Часовете по самоподготовка в ГЦОУД 1-2 клас.

Април

2024 година

1.

13.

Часовете по самоподготовка в ГЦОУД 1-2 клас.

Април

2024 година

1.

14.

Развиване на емоционални умения в часовете по БЕЛ

Април

2024 година

1.

14.

Развиване на емоционални умения в часовете по БЕЛ

Април

2024 година

1.

15.

Игрови подходи в обучението по БЕЛ и математика

Април

2024 година

1.

15.

Игрови подходи в обучението по БЕЛ и математика

Април

2024 година

1.16.

Ролята на ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата“

Април

2024 година

1.

16

Ролята на ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата“

 

1.

17.

Предизвикателствата при обучението в сборна група

Май

2024 година

1.

17.

Предизвикателствата при обучението в сборна група

Май

2024 година

1.

18

 

 

 

 

 

Практическите задачи в обучението по Компютърно моделиране и информационни технологии

Май

2024 година

1.

18

 

 

 

 

 

Практическите задачи в обучението по Компютърно моделиране и информационни технологии

Май

2024 година

1.19

Изготвянето на проекти в помощ на обучението по география и икономика

Май

2024 година

1.19

Изготвянето на проекти в помощ на обучението по география и икономика

Май

2024 година

1.20

Социално-емоционални умения и работа с родителите в помощ на обучението в първи клас

Май

2024 година

 

Социално-емоционални умения и работа с родителите в помощ на обучението в първи клас

Май

2024 година

2.

Изграждане на система за външна квалификация. /От регистъра/.

 

09.2023 г. – 09.20234г.

Директор,

УК

Директор

Изградена система за външна квалификация

2.1.

Участие на педагогически специалисти от начален етап в конференция на ИОП „Архимед и Диоген“.

Април 2024 г.

ПС

Директор

Участие в конференция

2.2.

Включване на педагогически специалисти в конференция към РУО – Пловдив.

Март 2024 г.

ПС

Директор

Участие в конференция

2.3.

Участие на педагогически специалисти в национални педагогически четения.

Юни 2024 г.

ПС

Директор

Участие в събитието

2.4.

'Емоционална интелигентност – ключ към ефективно взаимодействие и успех'

Първи учебен срок

Директор,

Делегиран бюджет

Проведено обучение

2.5.

Техники за стимулиране на предприемаческо мислене и развитие на социални иновации при учене.

Втори учебен срок

Директор,

Делегиран бюджет

Проведено обучение

2.6.

Включване на педагогически специалисти в конференция към РУО – Пловдив.

Март 2024 г.

Директор

ПС

Делегиран бюджет

Участие в конференция

3.

Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит. Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на добрия педагогически опит чрез различни форми на изява:

- Дни на отворени врати, събирания на ПЕКК и др.

-Осигуряване на условия за популяризиране на добрия педагогически опит.

09.2023 г. – 09.2024 г.

УК

ПС

Директор

Изграден механизъм

Приоритетно направление 5: Нормативно осигуряване.

 

1.

Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за информация и документите.

09.2023 г.

Директор

Директор

Изградена вътрешна система за движение на информацията и документите в училище.

 

2.

Осигуряване изрядно водене на училищната документация.

09.2023 г. – 09.2024 г

ЗАС

Педагогически специалисти

Директор

 

3.

Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите.

 

09.2023 г. – 09.2024 г.

ЗАС

Педаг. специалисти

Директор

Наличие на училищен архив

 

Приоритетно направление 6: Училищен персонал.

 

1.

Разработване на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала.

09.2023 г. – 09.2024 г.

УК

Директор

Разработени правила и процедури

2.

Вътрешни указания за осъществяване на подбор при назначаване на персонал, за сключване и прекратяване на трудови договори.

09.2023 г. – 09.2024 г.

УК

Директор

Утвърдени вътрешни правила

3.

Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите.

09.2024 г.

Комисия

Директор

Изработени критерии за оценка труда на учителите и служителите.

4.

Адаптирани критерии за диференцирано заплащане труда на педагогическите специалисти съгласно стандарта за финансиране.

06.2024 г.

Комисия по качество

Счетоводител

Директор

Наличие на карти за ДТВ

5.

Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности.

09.2023 г.

09.2024 г.

Координатор

Директор

Разработена политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности.

6.

Вътрешни политики за допълнителна подкрепа и ресурсно подпомагане.

 

09.2023 г.

09.2024 г.

Координатор

Директор

Разработени програми

7.

Регламентиране съвместната дейност на ръководството, класните ръководители и екипите за подкрепа на личностното развитие.

 

09.2023 г.

09.2024 г.

Координатор

Директор

Проведени срещи

8.

Изграждане на система за наставничество на новоназначени педагогически специалисти и условия за приемственост при заместване.

09.2023 г.

09.2024 г.

Комисия по назначаване

Директор

Утвърдена система

9.

Антикорупционна програма.

09.2023 г. – 09.2024 г.

Комисия по етика

Директор

Утвърдена програма

10.

Работна инструкция за регистриране и разглеждане на сигнали за корупция.

09.2023 г. – 09.2024г.

Комисия по етика

Директор

Утвърдена инструкция

               

 

Оперативна цел 2: : Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната среда. Превенция на ранното напускане на училището. Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа.

 

Дейности/мероприятия

Срок за изпълнение

Отговорни лица

Контрол

Индикатори за изпълнение

Приоритетно направление 1: Индивидуална среда на ученика

 

1.

Изграждане на система за  сигурност с видео-наблюдение. Пропусквателен режим, осъществяван от помощния персонал.

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

Директор

Изграден пропусквателен режим

2.

Изграждане на механизъм с мерки и дейности за адаптиране на ученика към училищната среда, условията в различните форми на обучение, сътрудничество на училището с външни партньори и осигуряване на условия за интерактивно учене.

09.2023 г. – 09.2024 г.

ПС

Директор

Директор

Изграден механизъм

3.

Изграждане на ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и уреждане в правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете.

09.2023 г. – 09.2024 г.

ГУТ

УК

Директор

Изградени ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве

4.

Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, ал.3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

ПС

Директор

Регламентирани условия за записване

5.

Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности и тяхната реализация.

09.2023 г. – 06.2024 г.

Педагогически специалисти

Директор

Организирани занимания по интереси

6.

Осигуряване на условия за неформално и информално учене

09.2023 г. – 09.2024 г.

ПС

Директор

Осигурени условия

7.

Осигуряване на различни форми на обучение.

 

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

ПС

Директор

Приети форми на обучение

8.

Създадени възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по всички учебни предмети.

 

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

Директор

Създадени условия за използване на интерактивни техники, проектори,

бели дъски, екрани, лаптопи;

средства за софтуер.

9.

Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от ученето.

09.2023 г. – 09.2024 г.

Директор

Педагогически специалисти

Директор

Създадени условия за използване на интерактивни техники, проектори,

бели дъски, екрани, лаптопи;

средства за софтуер.

Приоритетно направление 2: Изграждане на училището като социално място.

1.

Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин.

 

09.2023 г.

УК

Пед. съветник

ПС

Директор

Приета програма за превенция на ранното напускане от училище.

2.

Участие в различни форми на сътрудничество с НПО, РУО, ОЗД и др.

09.2022 г. – 09.2023 г.

ПС

Директор

Реализирани дейности

3.

Актуализиране на механизъм  за превенция на тормоза и насилието и алгоритъм за прилагане на механизма в училище.

10.2023 г.

КС

Директор

Актуализиран механизъм

Издадена заповед

4.

Запознаване на учениците и родителите с формите на насилие и с Механизъм за противодействие тормоза и насилието в училище.

 

 

10.2023 г.

КС

Директор

Декларации от родители

5.

Определяне на координационен съвет със заповед на директора

 

10.2023 г.

КС

Директор

Издадена заповед

6.

Извършване на оценка на тормоза „оценка на ситуацията“ между децата и учениците в училището.

 

10.2023 г.

КС

Директор

Проведени анкети Анализ на ситуацията

7.

Актуализиране на правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз и насилие между

учениците.

 

10.2023 г.

КС

Директор

Актуализирани правила и процедури

8.

Актуализиране на Дневник за въвеждане на случаите на тормоз

10.2023 г.

КС

Директор

Актуализиран дневник

9.

Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти.

10.2023г.

КС

Директор

Реализирани дейности

10.

Съвместна работа на класните ръководители и педагогическия съветник по изпълнение на Механизма за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

09.2023 г.

09.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически съветник

Педагогически специалисти

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

Реализирани дейности

 

 

 

 

 

 

11.

Поддържане на интернет страница на училището.

09.2023 г.

09.2024 г

ПС

Директор

Интернет страница на училището.

12.

Поддържане на ФБ-страницата на училището.

09.2023 г.

09.2024 г.

ПС

Директор

ФБ-страница на училището.

13.

Активно включване на учениците в дейността на училищните медии.

09.2023 г.

09.2024 г.

ПС

Директор

Реализирани изяви

14.

Електронни портфолиа на учители.

 

09.2023 г.

09.2024 г.

ПС

Директор

Електронни портфолиа на учители.

 

             

 

 

Оперативна цел 3: Управление на образователния процес чрез внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към ученика.

 

 

Дейности/мероприятия

Срок за изпълнение

Отговорни лица

Контрол

Индикатори за изпълнение

Приоритетно направление 1: Учебна дейност.

 

1.

Разработване  на дидактичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на училището. Предварително планиране целите на урока, ясно формулиране и правилно обосноваване.

 

09.2023 г.

Педагогически специалисти

наставници

Директор

Разработени дидактични планове

1.1.

Гъвкава промяна на годишното и урочното планиране  при необходимост.

При необходимост

Учители по предмети

Директор

 

 

2.

Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове.

 

09.2023 г.

09.2024 г.

Учители по предмети

Директор

Реализирани мерки

3.

Провеждане на редовни консултации по учебни предмети.

По график

Учители по предмети

Директор

Проведени консултации

4.

Провеждане на допълнителни консултации по учебни предмети.

По график

Учители по предмети

Директор

Проведени консултации

5.

Планиране и използване на ИКТ в урока.

09.2023 г.

09.2024 г

Учители по предмети

Директор

Използване на ИКТ в уроците.

Приоритетно направление 2:  Оценяване и самооценяване.

 

1.

Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици

09.2023 г.

09.2024 г.

Учители по предмети

Директор

Използва ефективно интерактивни методи

 

2.

Изготвяне на график за датите за контролни и класните работи предварителното му оповестяване на учениците и на родителите.

09.2023 г.

УК

Директор

Издадена заповед за утвърждаване.

График, поставен на информационното табло и качен на сайта на училището.

3.

Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на резултатите.

Месец май

Месец юни 2024 г.

Директор

ЗАС

Директор

Изградена система

4.

Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването - съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

По график

Директор

 

Констативни протоколи

5.

Установяване на входното равнище на учениците по учебните предмети, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове, в триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване.

По график

Учители по предмети

Директор

Наличие на качествени и количествени анализи

6.

Установяване на дефицитите от входното равнище и  предприемане на мерки за преодоляването им.

По график

Учители по предмети

Директор

Наличие на количествени и качествени анализи по учебни предмети.

7.

Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на адекватни критерии и показатели.

09.2023 г.

09.2024 г.

Учители по предмети

Директор

Изградени умения за самооценка.

Приоритетно направление 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения

 ученик-учител; ученик-ученик.

 

1.

Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците.

Създаване на Ученически парламент.

 

10.2023 г.

 

Директор

ПС

УС

Директор

Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците.

2.

Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

-изграждане на позитивен организационен климат;

-утвърждаване на позитивна дисциплина;

-развитие на училищната общност

09.2023 г.

09.2024 г

Педагогически съветник

Педагогически специалисти

Директор

Изградени политики

3.

Актуализиране на възпитателна стратегия на училището.

10.2023 г.

Директор ПС

Директор

Актуализирана стратегия

4.

Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.

10.2023 г.

Педагогически съветник

Учители по предмети

Директор

Проведена диагностика

5.

Изграждане на умения за работа в екип в паралелката.

09.2023 г.

09.2024 г

Педагогически съветник

Директор

Изградени умения

6.

Установяване на позитивна атмосфера в паралелките.

09.2023 г.

09.2024 г

Педагогически специалисти

Педагогически съветник

Директор

Изградена позитивна атмосфера

7.

Планиране и реализация на дейности по:

-осигуряване на обучение и възпитание  в здравословна, безопасна и сигурна среда;

-зачитане на учениците като активни участници в образователния процес;

-получаване на информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията на учениците;

-осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците;

-осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми, свързани с тяхното поведение и взаимоотношенията с връстници, родители и учители;

-осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на знания, умения и нагласи за здравословен начин на живот;

-екологично възпитание чрез проектни дейности, хепънинги, състезания и др.

По планове на комисии

Педагогически съветник

Педагогически специалисти

Директор

Реализирани дейности

8.

Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

09.2023 г.

09.2024 г

Педагогически специалисти

Директор

Наградени ученици

9.

Участие в ритуалите на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището

09.2023 г.

09.2024 г

Педагогически специалисти

Директор

Проведени инициативи

Приоритетно направление 4: Повишаване резултатите от обучението. 

 

1.

Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО.

09.2023 г.

09.2024 г

Педагогически специалисти

Директор

 

2.

Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция.

По график

Педагогически специалисти

Директор

По график

3.

Перманентно консултиране на учениците, полагащи поправителен изпит и изготвяне на програми за допълнителна работа по учебни предмети.

По график

Педагогически специалисти

Директор

График за консултации

4.

Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължанаване на обучението по общата при постигане изискванията на учебната програма.

При постигане на резултати

Педагогически специалисти

Директор

 

Приоритетно направление 5: Надграждане на знания и умения.

 

1.

Организиране на състезания, конкурси и др.

09.2023 г.

09.2024 г

ПС

УП

Директор

Организирани състезания

1.1.

Включване на учениците в програма „Бъди активен“.

 09.2023 г.

09.2024 г

Тр. Янкова

Директор

Организирани състезания

1.2.

Участие в турнир по футбол – „Кока – кола“, „Данониада“.

09.2023 г.

09.2024 г

Тр. Янкова

Директор

Организирани състезания

1.3.

Участие в градски, общински и областни кросове.

09.2023 г.

09.2024 г

Тр. Янкова

Директор

Организирани състезания

1.4.

Провеждане на зимен спортен празник.

23.12.2023 г.

Тр. Янкова

Директор

Организирани състезания

2.

Включване на учениците в спортни състезания, по график за спортни дейности.

По график

Тр. Янкова

Директор

Организирани състезания

2.1.

Вътрешно-училищен турнир по баскетбол.

Декември 2023 г.

Тр. Янкова

Директор

Организирани състезания

2.2.

Вътрешно-училищен турнир по футбол.

Април, май 2024 г.

 

Директор

Организирани състезания

2.3.

Вътрешно-училищен турнир по бадминтон.

Декември 2023 г.

Тр. Янкова

Директор

Организирани състезания

2.4.

Вътрешно-училищен турнир по тенис на маса.

Декември 2023 г.

Тр. Янкова

Директор

Организирани състезания

2.5.

Вътрешно-училищен турнир по управление на велосипед.

Декември 2023 г.

Тр. Янкова

Директор

Организирани състезания

2.6.

Коледен турнир по футбол на малки вратички.

Декември 2023 г.

Тр. Янкова

Директор

Организирани състезания

3

3.

Включване на учениците в мероприятия, свързани с Патриотичния календар на училището.

09.2023 г.

06.2024 г.

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

3.1.

Националните празници – 3.ІІІ.;

 

 

Март 2024 г.

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

3.2.

Историческите годишнини – 6.ІХ.,22.ІХ.,19.ІІ.,20.ІV.,Априлско въстание,2.VІ. и др.;

По график

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

3.3.

Денят на народните будители- 1.ХІ.;

Ноември 2023 г.

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

3.4.

24 май – Ден на българската азбука и култура

Май 2023 г.

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

4.

Откриване на учебната година – 15.ІХ.;

Септември 2023 г.

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

5.

Празник на буквите;

Март 2024 г.

Ф. Бенчева

УК

Директор

Организирани мероприятия

6.

Празници, обичаи и обреди в зимния и пролетен народен календар;

По график

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

7.

Първи май – „Ден   на труда“ , „Ден на мама“, „Ден на Европа“;                

Май 2024 г.

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

8.

Ден на детето – 1.VІ., Ден на ромите – 8. ІV;

Юни, април 2024 г.

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

9.

Ден на приказката – 1.ІV;

Април 2024 г.

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

10.

Патронен празник на училището /неучебен ден – 2 юни/;

Юни 2024 г.

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

11.

Участие в тържествата  по повод Деня на града /неучебен ден/;

06.2024 г.

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

12.

Ден на отворените врати – м. ІV.2022 г.;

Април 2024 г.

УК

ПС

Директор

Организирани мероприятия

13.

Планиране и реализация на дейности, мотивиращи  учениците за усвояване на допълнителни знания и умения –  Седмица на четенето;

Седмица на предприемачеството

 

10.2023 г.

 

 

 

11.2023 г.

ПС

УК

Директор

Проведени инициативи

14.

.„Знам и мога”- езиково състезание по модел на НВО.                                                                               

Май 2024 г.

Начални учители

Директор

Проведено състезание

15.

Участие във Фестивал „Отворено сърце“ – Велико Търново .

                                                           

 

Юни 2024 г.

ПС

Директор

Организирани мероприятия

16.

Включване на училището в Дните на безопасност на пътя – 19-22.09.2022 г. с мото „Остани жив! Пази живота!“ към Главна дирекция „Национална полиция“.

21.09.2023 г.

Комисия по БДП

Директор

Организирани мероприятия

17.

Организиране на „Ден по БДП“ с мероприятия след училище, като викторини, състезания и др.

Май 2024 г.

Комисия по БДП

Директор

Организирани мероприятия

18.

Провеждане на лекция с лице от КАТ на тема, свързана с БДП.

Септември 2023 г.

Комисия по БДП

Директор

Организирани мероприятия

               

 

 

Оперативна цел 4: : Изграждане на училищни политики за възпитание и социализация на учениците. Предоставяне на равни възможности за обучение и възпитание чрез равнопоставеност и недопускане на дискриминация при осъществяване на образователния процес, запазване и развиване на българската образователна традиция и възпитание в хуманизъм и толерантност.

Дейности/мероприятия

Срок за изпълнение

Отговорни лица

Контрол

Индикатори за изпълнение

Приоритетно направление 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на децата.

 

1.

Изграждане на училище без агрессия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми.         

09.2023 г.

09.2024 г

Педагогически съветник

Педагогически специалисти

УП

Обществен съвет

 

Директор

Проведени инициативи

2.

Инициирани дейности, с цел превенция на агресията и насилието сред учениците.

11.2023 г.

Педагогически съветник

Класни р-ли

Директор

Проведени инициативи

2.1.

Провеждане на семинари за повишаване на комуникативните умения и подобряване на груповия климат сред учениците.

12.2023 г.

Педагогически съветник

Класни р-ли

Директор

Проведени инициативи

2.2.

Провеждане на дискусии с учениците по предложени от тях теми, засягащи актуални проблеми.

09.2023 г

09.2024 г.

Педагогически съветник

Класни р-ли

Директор

Проведени инициативи

2.3.

Изграждане на умения за справяне с различните форми на насилие.              

09.2023 г

09.2024 г.

Педагогически съветник

Класни р-ли

Директор

Проведени инициативи

2.4.

Провеждане на Ден на розовата фланелка

02.2023 г.

Педагогически съветник

Класни р-ли

Директор

Проведени инициативи

2.5.

Провеждане на Ден на толерантността.

11.2023 г.

Педагогически съветник

Класни р-ли

Директор

Проведени инициативи

3.

Провеждане на семинари за повишаване на познанията на учениците по проблемите на наркоманиите, сектите, половото съзряване и др.

02.2024 г.

Педагогически съветник

Класни р-ли

Директор

Проведени инициативи

3.1.

Проучване на проблеми, свързани с рисково за здравето поведение, превенция на опити за злоупотреба с психоактивни вещества / тютюнопушене, а др.

10.2023 г.

 

Педагогически съветник

Класни р-ли

Директор

Анкетни карти

2.

Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност.

10.2023

09.2024 г.

ЕКК

Директор

Функциониращи форми на извънкласна и извънучилищна дейност

Приоритетно направление 2: Инициативи по основнu направления

на възпитателната дейност .

 

1.

Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище:

-на ниво паралелки;

-чрез формите на ученическото самоуправление;

-чрез изяви в училищните медии;

-чрез проекти и програми;

-чрез съдействие от компетентни органи;

-чрез партньорство с институции.

По плана за противодействие на тормоза и насилието в училище.

Педагогически съветник

КС

ПС

УС

ОС

Директор

Планирани и реализирани инициативи

2.

Кариерно ориентиране и консултиране.

09.2023 г

09.2024 г.

Класни ръководители

Педагогически съветник

Директор

Реализирани дейности

3.

Превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици.                

10.2023 г.

Класни ръководители

Медицинско лице

Директор

Реализирани дейности

4.

Педагогическа и психологическа подкрепа:

- обща;

-допълнителна подкрепа.

09.2023 г

09.2024 г.

ПС

Координатор

Директор

Извършена подкрепа

5.

Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агрессия.           

09.2023 г

09.2024 г..

ПС

Педагогически съветник

Директор

 

6.

Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки за работа с тях и семействата им.

10.2023 г.

ПС

Педагогически съветник

Директор

Брой проведени анкети, брой срещи и разговори с доказан ефект.

 

7.

Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот:

-здравни беседи;

-дискусии с представители на здравни организации;

-обучения;

-състезания.

09.2023 г

09.2024 г.

Класни ръководители

Педагогически съветник

Външни лектори

Медицинско лице

УК

Директор

Реализирани дейности

7.1.

Провеждане на беседа на тема: „Вредата от алкохола и тютюнопушенето при подрастващите“.                                   

      

02.2024 г.                                                                          

ЕКК прог. Етап

Д. Челибийска

Директор

Реализирани дейности

7.2.

.Цикъл от беседи, изложба и други изяви през месеца на трезвеността, включително и от БЧК, беседа от педиатър на тема: ”Да опазим децата от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците”

                           

12.2023 г.

02.2024 г.

Кл. р-ли

Д. Коларов

Д. Челибийска

Директор

Реализирани дейности

7.3.

Отбелязване на световния ден на борба с тютюнопушенето в часа на класа, в часовете по биология и здравно образование.

02.2024 г.

Кл. р – ли

Д. Коларов

Д. Челибийска

Директор

 

8.

Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците - състезания на открито;посещения в близки местности;изграждане на еко-база.   

02.2024 г.

ПС

УК

Педагогически съветник

Директор

Реализирани дейности

8.1.

Първа пролет- 22.ІІІ.,  

Март 2024 г

ПС

УК

Педагогически съветник

Директор

Реализирани дейности

8.2.

Световен ден на водата;

Март 2024

ПС

УК

Педагогически съветник

Директор

Реализирани дейности

8.3.

Световен ден на Земята – 22.ІV;

Април 2024

ПС

УК

Педагогически съветник

Директор

Реализирани дейности

9.

Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности.

-Патриотичен календар.

-Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник.

-Творби на учениците и възможности за публикуването им.

09.2023 – 09.2024 г.

УК

ПС

УС

Директор

Реализирани дейности

10.

Ритуализация на училищния живот.

-Патронен празник.

-Символи и ритуали.

09.2023 – 09.2024 г.

УК

ПС

Директор

Реализирани дейности

             

 

Оперативна цел 5: Партньорство и сътрудничество, разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост.

Дейности/мероприятия

Срок за изпълнение

Отговорни лица

Контрол

Индикатори за изпълнение

Приоритетно направление 1: Партньорство между преките участници

 в училищното образование .

 

1.

Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.

09.2023 г

09.2024 г.

ПС

УП Обществен съвет

Директор

Брой проведени срещи

2.

Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез  организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките.

09.2023 г

09.2024 г..           

ПС

УП Обществен съвет

Директор

Проведени срещи

3.

Реализиране на дейности за удовлетворяване на родителите по конкретни въпроси - проучвания чрез анкети, интервюта и др.

09.2023 г

09.2024 г.

ПС

УП Обществен съвет

Директор

Реализирани дейности

4.

Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности:

- Коледен спектакъл;

-празници на словото;

-училищни изложби и базари;

-форуми за превенция на агресията и насилието;

-дарения за деца в тежко социално положение;

- Училищен празничен календар.

Дейности на Родителския клуб

09.2023 г

09.2024 г.           

ПС

УП Обществен съвет

Директор

Реализирани дейности

Приоритетно направление 2: Външно партньорство.

 

1.

Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление:

09.2023 г

09.2024 г.           

ПС

УК

Директор

Реализирани дейности

1.1.

Партньорство с други училища в града и в страната.

09.2023 г

09.2024 г.           

ПС

УК

Директор

Реализирани дейности

1.2.

Съвместна работа с детска педагогическа стая и дирекция „Социално подпомагане – отдел Закрила на детето“.

09.2023 г

09.2024 г..           

ПС

УК

Директор

Проведени срещи

1.3.

Провеждане на периодични акции с междуинституционалния механизъм за обхват и задържане на учениците, подлежащи на задължително обучение.

09.2023 г

09.2024 г..           

ПС

УК

Директор

Реализирани дейности

1.4.

Координиране дейността на Обществения съвет, Ученическия парламент с институциите, с цел задържане и успешно обучение на деца в риск от отпадане и застрашени от изоставане ученици.

09.2023 г

09.2024 г.           

ПС

УК

Директор

Реализирани дейности

2.

Съвместни дейности с неправителствени организации, природозащитници, БЧК , РИОКОЗ, Наркоцентър,Читалища и др.

09.2023 г

09.2024 г..           

ПС

УК

Директор

Реализирани дейности

             

 

 

Раздел IV  Приложения:

 

Приложение 1.

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Утвърден със Заповед № РД-10-861/14.09.2023 година г. на директора на училището.

 

 

МЕСЕЦ

 

ДНЕВЕН РЕД

ОТГОВОРНИ

ЛИЦА

1.

Септември

Първо заседание

1.Определяне на клубове и видовете занимания по интереси от средствата на делигирания бюджет, ръководители за учебната 2023/2024 г.

2. Определяне на представител на ПС, който да одобри предложените и търсените занимания по интереси в платформата.

По т. 1 – 3 Директор

2.

Октомври

Първо заседание

1.Информация за здравословното състояние на децата и учениците от трета и четвърта група до 10 клас.

 2.Запознаване на ПС с изпълнението на бюджета на ОбУ“Христо Ботев“. Запознаване с отчета за изпълненито на бюджета за третото тримесечие на календарната 2023 година.

3.Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците. Предложения за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на качеството на образователните резултати.

4.Анализ на резултатите от проведените входни равнища по учебни предмети и паралелки и отправяне на предпожения за предприеане на мерки с цел повишаване на резултатите.

5.Разглеждане на успеха и дисциплината до момента. Разглеждане на предложения за налагане на санкции в предвидените в ЗПУО случаи.

6. Приемане на Механизъм за противодействие на тормоза  и насилието в ОбУ“Христо Ботев“, град Стамболийски за 2023/2024

7. Определяне на Координационен съвет към Механизъм за противодействие на тормоза  и насилието в ОбУ“Христо Ботев“, град Стамболийски за 2023/2024                                                                                                                                                      

8.Приемане на училищна програма за повишаване на Грамотността на учениците за учебната 2023/2024 година                                                                                                                  

По т. 1 Д.Коларов медицинско лице

По т. 2 Ст. Никлева счетоводител, Директор

По т. 3 учители

По т. 4 класни ръководители и учители по предмети

По т. 5 Директор,

Класни ръководители

По т. 6 Директор,

Пед. съветник

По т. 7 Директор

По т.8 Директор

Учители

 

 

 

3.

Ноември

Първо заседание

 1.Разглеждане на успеха и дисциплината до момента.Разглеждане на предложения за налагане на санкции в предвидените в ЗПУО случаи.

 

По т. 1 Директор,

Класни р-ли

4.

Януари

Първо заседание

1.Разглеждане на успеха и дисциплината на учениците и налагане на санкции съгласно правилника за дейността на училището.

2.Отчет на комисията па даренията.

3.Запознаване с бюджета на училището за 2024 година. Отчет за изпълнението за последното тримесечие на 2023 година.

4.Приемане на критерии за прием на ученици в 1 клас за учебната 2024/2025 година.                                                                                                                          5. Приемане на държавен план-прием за учебната 2024/2025 година.

6. Балообразуване за прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година.

По т. 1 класни ръководители

По т. 2 председател на комисията

По т. 3 Ст. Никлева,

Пот.4, 5 и 6 Директор

5.

Февруари

Първо заседание

1.Отчет на резултатите от УВР през I учебен срок на 2023/2024 учебна година.

2.Отчет на дейностите на постоянните комисии и Екипи за работата си през учебната 2023/2024.

 3.Доклад на директора за резултатите от контролната дейност на директора за I срок на 2023/2024 учебна година.

4.Отчет за квалификационната дейност през I срок на 2023/2024 учебна година.

5. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците.Предложения за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на качеството на образователните резултати.

 

 

По т. 1 Директор

По т. 2 председатели на екипи и комисии

По т. 3 Директор

По т. 4 Директор

По т. 5 ЕКК – начални учители

ЕКК – прогимназиални учители

6.

Март

Първо заседание

1 Разглеждане на успеха и дисциплината до момента. Разглеждане на предложения за налагане на санкции в предвидените в ЗПУО случаи.

2.Приемане на план за провеждане на патронния празник на училището.

3. Запознаване с бюджета на училището за 2024 година. Отчет за изпълнението за първото тримесечие на 2024 година.

                                                                                         

 

По т. 1 Директор

По т. 2 Директор, класни ръководители

 

По т. 3 Директор и Стоянка Никлева-счетоводител,

7.

Април

Първо заседание

1. Разглеждане на успеха и дисциплината до момента.Разглеждане на предложения за налагане на санкции в предвидените в ЗПУО случаи.

 2.Приемане на план за провеждане на патронния празник на училището.

3. Запознаване с бюджета на училището за 2023 година.Отчет за изпълнението за първото тримесечие на 2023 година.

 

По т. 1 Директор, класни ръководители

По т. 2 М. Великова

По т. 3 Директор,

Ст. Никлева - счетоводител

8.

Май

Първо заседание

1.Разглеждане на успеха и дисциплината до момента.Разглеждане на предложения за налагане на санкции в предвидените в ЗПУО случаи и правилника за дейността на училището.

2.Разглеждане на предложения за награждаване на ученици от 1 - 4 клас.

3.Определяне състава на комисията за определяне на допълнително възнаграждение за постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти.

 

По т. 1 класни ръководители

По т. 2 класни ръководители

По т.3 Директор

9.

Юни

Първо заседание

1.Разглеждане на предложения за награждаване на ученици от 5 - 10 клас.

2.Приемане на критерии за определяне на допълнително възнаграждение за постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти.

                                                                                        

По т. 1 класни ръководители

По т.2 Комисия

10.

Юли

Първо заседание

1.Отчет на резултатите от УВР за учебната 2023/2024 година.

2.Отчет на дейностите на постоянните комисии и Екипи за работата си през учебната 2023/2024                                                                                            

3.Доклад на директора за резултатите от контролната дейност на директора за 2022/2023 учебна година.

4.Отчет за квалификационната дейност през 2022/2023 учебна година.

5.Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците.Предложения за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на качеството на образователните резултати.

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                        

По т. 1 Директор

По т. 2 Председатели

По т. 3 Директор

По т. 4 Директор

По т. 5 учители

 

11.

Септември

Първо заседание

1.Приемане на видовете спортни дейности за провеждане на часа за спортни дейности в 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10 клас.

 2.Приемане на УУП-I а клас.

3.Приемане на УУП- II а  клас.

3.Приемане на УУП- III а клас.

4.Приемане на УУП-IV а клас.

                                                                                                                            5.Приемане на УУП-V а клас.

                                                                                                                    6. Приемане на УУП- VI а  клас.

7. Приемане на УУП- VII а клас

8.Приемане на УУП – 8 клас, 0,5

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5420901 „Производство на облекло“       

9. Приемане на УУП – 8 клас, 0,5

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5820801 „Основни и довършителни работи“

10. Приемане на УУП – 9 клас, 0,5

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5420901 „Производство на облекло

11. Приемане на УУП – 9 клас, 0,5

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5820801 „Основни и довършителни работи“

12.Приемане на УУП – 10 клас, 0,5

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5420901 „Производство на облекло“

 

        

13. Приемане на УУП – 10 клас, 0,5

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5820801 „Основни и довършителни работи“

 

11.Приемане на формите на обучение за учебната 2024/2025 година.

12. Приемане/Актуализиране  на Стратегията за развитие на училището и план за действие към нея.

13.Приемане на Етичен кодекс на училищната общност в ОбУ“Христо Ботев“ за учебната 2024/2025 година.

Отг:директора

14. Приемане на 3 неучебни, но присъствени дни за учебната 2024/2025 година,чл.105, ал.4 от ЗПУО

                                                                                                                                                                                                                                                                               

По т. 1 Директор,

Тр. Янкова

По т. 2 – 14 Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Септември

Второ заседание

Предложения за занимания по интереси в ГЦОУД за учебната 2024/2025 година.

2.Приемане на годишна програма за целодневна организация на учебния ден в ОбУ“Христо Ботев“ за учебната 2024/2025 година.

3.Приемане на годишен план за дейността на училището за учебната 2024/2025 година

4.Приемане на програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2024/2025 година.

5.Приемане на система от символи на  качествени показатели за оценяване на учениците от 1,2,3  клас за учебната 2024/2025 година в ОбУ „Христо Ботев“ град Стамболийски.

6.Приемане на училищна програма за гражданско,здравно, екологично и интеркултурно  образование за учебната 2024/2025 година.

7.Актуализация на правилника за дейността на училището

8.Приемане на правила за разпределяне на средствата за работа с деца от уязвимите групи за 2023/2024 година година

   9.Решение за участие в НП „Без свободен час“

10.Приемане на училищна програма за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците от ОбУ „Христо Ботев“ град Стамболийски за учебната 2024/2025 година

11.Определяне на училищни символи, ритуали и други отличителни знаци ОбУ „Христо Ботев“ град Стамболийски за учебната 2024/2025 година

 

 

12.Приемане  на правила за провеждане на квалификация за учебната 2024/2025  година

13.Приемане на Мерки за повишаване качеството на образование на учениците от 5, 6 ,7, 8 и 9 , 10 клас по математика за учебната 2024/2025 година

14.Приемане на Мерки за повишаване качеството на образование на учениците от 5, 6 , 7, 8 и 9, 10 клас по Български език и литература за учебната 2024/2025 година

15.Запознаване с Плана за заседанията на ПС за учебната 2024/2025 година

 

17.Запознаване с Плана за контролната дейност на директора учебната 2024/2025 година                 .

 

По т. 1 Директор

По т. 2 Директор, учители в ГЦОУД

По т. 3 Директор,

Педаг. Специалисти

По т. 4 Директор

По т. 5 Директор

По т. 6 Директор

По т. 7 Директор

По т. 8 Директор

По т. 9 Директор

По т. 10 Директор

По т. 11 Директор

По т. 12 Директор

По т. 13 Директор

По т. 14 Директор

По т. 15 Директор, учител по математика

По т. 16 Директор, учител по БЕЛ

По т. 17 Директор

 

 

 

Приложение 2.

План за квалификационна дейност за учебната 2023/2024 г.

 

 

 

 

 

Last modified on Friday, 12 April 2024 14:06
Read 57 times
Rate this item
(0 votes)