Телефон за връзка +359 (0)339 62392

План за квалификационната дейност за 2023-2024, актуализиран с протокол на ПС №10/22.02.2024

Friday, 12 April 2024 00:00 Written by 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

 

 

                                                                 

 

 

                         

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ-

Приет на ПС №14 /14.09.2023 година

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

                                                                                                                          

 

 

         

Настоящият план е част от Годишния план за дейността  на училището за учебната 2023/2024

Утвърден със заповед № РД-10-906/ 14.09.2023 г. на директора на училището

 

                                                   Актуализиран с протокол на ПС №10/22.02.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Цели на Плана за КД:

Повишаване професионалната компетентност на педагогическия персонал, усъвършенстване професионалните умения, промяна и развитие на професионалните ценности, придобиване на нови знания и професионални умения.

 

Дейността за професионално усъвършенстване на педагогическите кадри да бъде съобразена с конкретните екипни и индивидуални потребности на учителите и да бъде насочена към:

1.Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие, самоусъвършенстване на учителите и работата им  в екип.                  

2.Усъвършенстване  на професионалните умения и придобиване на нови знания и умения в съответствие с развитието на педагогическите науки.

3.Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото развитие - осъвременяване, задълбочаване и развитие на придобития опит на по-високо равнище.

 

 

 

 

ІІ. Задачи на Плана за КД:

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището /към него се добавят и плановете на методичните обединения/.

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка, усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит за преодоляване на неграмотността и повишаване качеството за знания и умения.

3. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по учебните предмети, както и за преодоляване на тормоза, насилието и агресията в училище.

           4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и да се стимулират  професионалните изяви на учителите, да се насърчава екипната работа.

5. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане  на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

6. Да се работи за привличане на родителите към цялостната дейност на училището.

           7.Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.

 

 

 

III. Очаквани резултати на Плана за КД: /желателно е да бъдат максимално конкретни/

1.      Повишаване на педагогическите уменията за работа на учителите.

2.      Увеличаване броят и мотивацията за работа на учителите, включени в различни проекти.

3.      Подобряване работата в екип.

4.      Повишаване  мотивацията на учителите за качествена подготовка на учениците, явяващи се на НВО.

5.      Намаляване на насилието и агресията в училище вследствие повишаване подготовката  на преподавателите по темата.

6.      Мобилизация на родителската активност за оптимизиране на учебния процес.

7.      Обмяна на добри практики в ЕКК

 

1.    Вътрешно училищна квалификация (това са всички квалификационни форми в образователната институция, които обхващат педагогическия персонал и се организират от ЕКК или са предназначени за всички педагогически кадри, работещи в образователната институция)

Тема

Форма на обучение

Целева група

Брой участници

Брой академични часове

Срок / период на провеждане

Място на провеждане

Вътрешноучилищен обучител

Отговорник за провеждане на обучението

1.

Проект:

„ Възрожденският дух- вчера, днес и утре“

Представяне на проект

 

Всички педагогически специалисти

    24

        1

Октомври 2023

година

ОбУ“Христо Ботев“

Маргарита Момчилова – учител по изобразително изкуство и ТП

Маргарита Момчилова учител по изобразително изкуство и ТП -

2.

„ Възрожденският дух- вчера, днес и утре“- открит урок

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

    24

        1

Октомври 2023

година

ОбУ“Христо Ботев“

Маруся Великова- Старши учител по БЕЛ

Маруся Великова- Старши учител по БЕЛ

3.

Спортът-фактор за подобряване на социално-емоционалните умения на учениците.

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

  24

        1

Ноември

2023 година

ОбУ“Христо Ботев“

 

 

 

 

Трендафила Янкова-старши учител по ФВС

 

 

 

 

Трендафила Янкова- старши учител по ФВС

4.

Запознаване с археологическите разкопки/ процес, архитектура, керамика/ в България

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

   24

        1

Декември

2024 година

ОБУ“Христо Ботев“

Тодор Тодоров-учител по история и цивилизации

Тодор Тодоров-учител по история и цивилизации

 5.

Приказен свят.

Открит урок в трета група

Всички педагогически специалисти

   24

        1

Декември 2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

  Елена Кръстева-старши учител в Трета ПГ

Елена Кръстева старши учител в Трета ПГ -

6.

Идеи за ангажиране на учениците. Рефлексия.

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

    24

        1

Януари

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

 Фиданка Бенчева-старши учител начален етап

Фиданка Бенчева- старши учител начален етап

7.

„Заедно в час“

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

    24

        1

Януари

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

Надя Алексиева-старши учител по математика

Надя Алексиева- старши учител по математика

8.

Естетическо възпитание в обучението по практика- „ Производство на облекло“

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

    24

        1

Февруари

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

Б. Арнаудова- учител по практика

Б.Арнаудова-учител по практика

9.

Забавна математика

Представяне на добра практика

Всички педагог.спец.

    24

        1

Февруари

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

Силвия Гарова- старщи учител в 4 ПГ

Силвия Гарова- старши учител в 4 ПГ

10.

Развиване на СЕУ в часовете по музика- ФУЧ

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

    24

        1

Март

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

 

 

Василка

 Кънева-старши учител начален етап

 

 

Василка Кънева- старши учител начален етап

 

11.

Развиване  на СЕУ в часовете по английски език

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

    24

        1

Март

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

 

 

Марияна Габерова- старши учител по английски език

 

 

 

 

 

Марияна Габерова- старши учител по английски език

11.

Алтернативни източници на енергия- екологичен проект

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

    24

        1

Март

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

 

Мариана Барзева-старши учител по  природни науки

Мариана Барзева- старши учител по природни науки

13.

Часовете по самоподготовка в ГЦОУД 1-2 клас.

Открит урок

Всички педагогически специалисти

   24

        1

Април

2024 година

ОбУ “Христо Ботев“

Ангелина Благова-учител в ГЦОУД начален етап

Ангелина Благова-учител в ГЦОУД начален етап

14.

Развиване на емоционални умения в часовете по БЕЛ

Открит урок

Всички педагогически специалисти

   24

        1

Април

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

Цонка Тодорова-старши учител начален етап

Цонка Тодорова- старши учител начален етап

15.

Игрови подходи в обучението по БЕЛ и математика

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

   24

        1

Април

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

Илияна Кътева- старши учител начален етап

Илияна Кътева-старши учител начален етап

16.

Ролята на ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата.

Обучение

Всички педагогически специалисти

24

1

Април

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

Гергана Зимбилева-педагогически съветник

Гергана Зимбилева-педагогически съветник

17.

Предизвикателствата при обучението в сборна група

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

   24

        1

Май

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

Петър Колев -старши учител ГЦОУД начален етап

Петър Колев- старши учител ГЦОУД начален етап

18.

Практическите задачи в обучението по Компютърно моделиране и информационни технологии

Открит урок

Всички педагогически специалисти

   24

        1

Май

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

Ваня Парашкевова- учител но КМ и ИТ

Ваня Парашкевова- учител но КМ и ИТ

19.

Изготвянето на проекти в помощ на обучението по география и икономика

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

   24

        1

Май

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

Петър Иванов- учител по география и икономика

Петър Иванов- учител по география и икономика

20.

Социално-емоционални умения и работа с родителите в помощ на обучението в първи клас

Представяне на добра практика

Всички педагогически специалисти

   24

        1

Май

2024 година

ОбУ“Христо Ботев“

Иванка Папалакова-старши учител начален етап

Иванка Папалакова-старши учител начален етап

 

 

2.    Извънучилищна квалификация (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от образователната институция са включени в зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на делегирания бюджет на учебната институция).

 

 

Тема

Форма на обучение

Целева група

Брой участници

Брой  кредити

Обучител / Обучителна институция/ако е ясна/

Място на провеждане /ако е ясно/

Обща цена на обучението - прогнозна

Срок / период на провеждане

Отговорник за провеждане на обучението

2.

'Емоционална интелигентност – ключ към ефективно взаимодействие и успех'

Частично присъствена

Педагогически специалисти

24

1

РААБЕ България ЕООД

ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски

810,50 лева

I учебен срок

Ива Пенкова-директор

2.

Техники за стимулиране на предприемаческото мислене и развитие на социални иновации при учениците

Частично присъствена

Педагогически специалисти

24

1

От регистъра на МОН

ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски

 

 1620,50 лева

II учебен срок

Ива Пенкова-директор

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и национални програми, от МОН, РУО и общината, не следва да се вписват в Плана за КД на образователната институция

2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от заинтересованото лице и не би следвало да се планира институционално.

 

IV. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – (процент от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал  /чл. 33 ал.1 и ал.3 от новия КТД № ДО01-134, подписан на 08.06.2020 г./, равняващ се минимум на 1,2 % ат ФРЗ на педагогическия персонал и конкретна сума в лева).

За календарната 2023 година са определени   1 621 лева  от 15.09.2022 до 31.12.2022 г.разпределени по следния начин:

  • 810,50 лв.за вътрешноинституционална и междуинституционална, съгласно чл. 33 ал.3 от  КТД № ДО01-134/ 08.06.2020 г.
  • 810,50  лв. за външна квалификация

За календарната 2024 година са определени 3 241  лева от 01.01.203  г. до 14.09.2023  г. разпределени по следния начин:

  • 1 620,50  лв.  за вътрешноинституционална и междуинституционална, съгласно чл. 33 ал.3 от  КТД № ДО01-134/ 08.06.2020 г.

·         1 620,50  лв.за външна квалификация

 

Учебна 2023/2024  е  4 862  лв.

V.Контрол по изпълнение на плана

            Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:

      В частта извънучилищна квалификация

 Директор и счетоводител

      В частта вътрешноучилищна квалификация

Председателите на ЕКК:

Ц.Тодорова-начален етап

М.Габерова-прогимназиален етап

      В частта финансиране на квалификация

Стоянка Никлева-счетоводител

Read 382 times
Rate this item
(0 votes)