Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Училищен план-прием за учебната 2020/2021

Tuesday, 31 March 2020 00:00 Written by 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 571

От 23.03.2020 г.

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41 ал. 1, чл. 42 и чл. 44 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, и съгласувано с  Обществения съвет  с Протокол № 3 / 20.03.2020 г. от проведено заседание

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година, както следва:

 

   На основание чл. 41 ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училище, чл. 258 ал. 1 и чл. 143 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование предлагам:

1. Броя на паралелките в І клас – 1;

- Броя на паралелките в V клас – 1.

   ПГ-5 години-1 група – минимум 12 – максимум 23

   ПГ-6 години-1 група - минимум 12 – максимум 23

2. Броя на местата в паралелките в І и V клас е съобразен със стандарта за физическа среда и информационно библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центрове за подкрепа на личностно развитие и стандарта за финансиране на институции:

- в І клас – минимум 16-максимум 22

- в V клас – минимум 18 –максимум 26

3. Броя на паралелките в останалите класове е следния:

-ПГ-5 години-1

-ПГ-6 години-1

 

 

 

 

- ІІ клас – 1;

- ІІІ клас – 1;

- ІV клас – 2;

- VІ клас – 1;

- VІІ клас – 1.

Броя на свободните места в тях е, както следва:

- II клас – 2;

- ІІІ клас – 1;

- IV клас – 15;

- VІ клас – 1;

- VІІ клас – 7

4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – 2 групи ЦДО в начален етап:

- І - II клас сборна;

- ІIІ – ІV клас сборна.

  За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2020 година. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

При наличие на по-голям брой подадени заявления за прием в паралелките по т. 3 , училището ще сформира допълнителна паралелка за съответния клас/група извън посочените в т. 3.

   При наличие на подадени заявления от родители на ученици V – VІІ клас за целодневна организация на учебния ден, училището ще сформира съответната група.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

Read 35297 times
Rate this item
(0 votes)

24448 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.