Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Nadia

Nadia

logo ERASUM

 

В рамките на Европейската програма за образование и обучение „Еразъм + КД1, сектор „Училищно образование“, от месец юли 2019г.  „ОУ Христо Ботев“ град Стамболийски работи по двугодишен проект “ Аз и ти – заедно можем повече“. Проектът е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и съфинансиран от ЕС.

Целите на този  проект са пряко свързани със стратегията на ОУ“ Христо Ботев“ и Европейския план за развитие на училището.

В периода от 21 октомври 2019 година до 01 ноември 2019 година бе осъществена Дейност 1- Първа мобилност. Госпожа М.Габерова- учител по английски език  и г-жа Ив. Папалакова- начален учител, участваха в структуриран обучителен курс на тема „Creative Тeaching in the Primary English Language Classroom“, организиран от Lake School of English, Oxford, Англия, Великобритания.

Курсът бе интерактивен и акцентираше върху развитието на професионалните умения на учителите. Включваше дейности, които са съобразени с продължителността и целите на програмата, имаше баланс между теория и практика, както и  възможност за споделяне на наученото.

          Съдържанието на програмата на курса беше в точно съответствие с подписаното тристранно споразумение за спазване на качеството на проектните дейности от страна на участващите страни.

Основни теми в курса „Creative Тeaching in the Primary English Language Classroom“ бяха:

*    Език, живот и култура във Великобритания днес;

*    Британската образователна система;

*    Използване на различни методи за развитие на въображението, комуникация и езика;

*    Дигитални медии и ИКТ с учениците, развиващи грамотност, четене, писане;

*    Практическо произношение;

*    Разбиране на концепциите за CLIL, създаване на творчески дейности в класната стая с CLIL;

*    Развиване на лични езикови умения: правилно произношение, опресняване и актуализиране на английския език и обновяване методиката на преподаване.

Изборът на този курс подкрепя необходимостта от квалификация за работа в мултикултурна среда и използването на адекватни подходи за създаване на атмосфера на зачитане и толерантност. Участието в него спомага за по-успешното осмисляне на европейските приоритети в училище, както и прилагането им в цялостния училищен подход, предоставя  възможности за запознанство с учители от други европейски държави, работещи на същото образователно ниво, за  създаване на  нови международни проекти и споделяне на  добри практики.

 

Уважаеми ученици и родители,
В периода 13.04 - 16.04. за учениците ще бъдат организирани дейности за занимания по интереси, Арт работилница, Музикална работилница, дейности за физическа активност, дейности по обща подкрепа за личностно развитие и дейности по здравно и гражданско образование.
За подготовката на учениците от 4 и 7 клас за НВО по БЕЛ и МАТ ще се провеждат консултации и даване на указания от госпожа Ф.Бенчева за 4 клас, М.Великова и Н.Алексиева за 7 клас.
В групите ще получите графика по класове и определените отговорни учители.
Разчитам на Вашата активност! Бъдете здрави! Останете си вкъщи!
 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 571

От 23.03.2020 г.

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41 ал. 1, чл. 42 и чл. 44 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, и съгласувано с  Обществения съвет  с Протокол № 3 / 20.03.2020 г. от проведено заседание

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година, както следва:

 

   На основание чл. 41 ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училище, чл. 258 ал. 1 и чл. 143 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование предлагам:

1. Броя на паралелките в І клас – 1;

- Броя на паралелките в V клас – 1.

   ПГ-5 години-1 група – минимум 12 – максимум 23

   ПГ-6 години-1 група - минимум 12 – максимум 23

2. Броя на местата в паралелките в І и V клас е съобразен със стандарта за физическа среда и информационно библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центрове за подкрепа на личностно развитие и стандарта за финансиране на институции:

- в І клас – минимум 16-максимум 22

- в V клас – минимум 18 –максимум 26

3. Броя на паралелките в останалите класове е следния:

-ПГ-5 години-1

-ПГ-6 години-1

 

 

 

 

- ІІ клас – 1;

- ІІІ клас – 1;

- ІV клас – 2;

- VІ клас – 1;

- VІІ клас – 1.

Броя на свободните места в тях е, както следва:

- II клас – 2;

- ІІІ клас – 1;

- IV клас – 15;

- VІ клас – 1;

- VІІ клас – 7

4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – 2 групи ЦДО в начален етап:

- І - II клас сборна;

- ІIІ – ІV клас сборна.

  За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2020 година. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

При наличие на по-голям брой подадени заявления за прием в паралелките по т. 3 , училището ще сформира допълнителна паралелка за съответния клас/група извън посочените в т. 3.

   При наличие на подадени заявления от родители на ученици V – VІІ клас за целодневна организация на учебния ден, училището ще сформира съответната група.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

Уважаеми родители, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки: • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете; • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал; • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет; • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят; Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им. • Насърчавайте детето да бъде активно. • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние. • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници. • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение. Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

До всички родители и ученици на ОУ "Христо Ботев", град Стамболийски.
За периода от две седмици, през които децата няма да посещават училище, ние-техните учители, ще се постараем да подготвим работни листове, съобразени с учебния материал и да ги разпространим до всяко дете. Разпространението ще стане чрез интернет свързаност, а тези които нямат достъп до такава- лично чрез образователния медиатор, класен ръководител или директор. В края на седмицата ще съберем попълнените работните листове, а учителите ще ги проверят и оценят. Разчитаме на съдействието на децата и родителите, за да се справим с това така наречено "дистанционно обучение" в период от две седмици. Учениците, които имат интернет, мобилни телефони, компютри или таблети може да гледат уроците на сайта на издателствата, които съм споделила във фейсбук. В понеделник очаквайте повече разяснения от класните ръководители.
Не забравяйте, че дори и само да четете от книга, вестник, списание, учебник или каквото имате под ръка, да преписвате, да се упражнявате, да решавате задачи е във ваша полза.
Моля, тези от Вас, които четат поста ми в момента, да разпространят до всички родители и ученици, които нямат необходимата техника, за да го прочетат!
Когато се върнете в класната стая ще наваксаме пропуснатото!
Най-важното е да бъдете здрави!