Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Nadia

Nadia

          Уважаеми родители,

   Във връзка с приемане на ученици в 8-ми клас за учебната 2021 / 2022 година, Ви информирам, че работното време на комисията за записване е от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Място за приемане на документите – втори етаж / учителска стая /.

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план -прием

до 14 септември 2021 г. вкл.

 

В периода 25.06-27.06.2021 година вхотел Камена, град Велинград се проведе обучение на педагогическите специалисти по Дейност 3.2 от проект “ Образование за утрешния ден” на тема: Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни ресурси в образователния процес” с лектор Йордан Чалъков.
 
 
 
 
 
+4
 
 
 
Харесване
 
 
 
Коментар
 
 
Споделяне
 
 

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2021

НА ОУ" Христо Ботев" гр. Стамболийски-дейност 322 ,318,338

УЧИЛИЩЕ

§-параграфинаименование на §план-бюджеткасово изпълнение

101 заплати 479953 201381,97 278571,03

201 гр.договор 0 0 0

202 персонал по извънтр.отношения 0 0 0

205 СБКО 15669 12668,48 3000,52

208 обезщетения 0 0 0

209 др плащания 1600 822,89 777,11

551 ДОО 64670 24837,49 39832,51

552 УПФ 14420 7350,07 7069,93

560 ЗО 17400 9968,24 7431,76

580 ДЗПО 9500 4505,95 4994,05

1011 закуски 15964 5899,53 10064,47

1013 раб.обл. 2100 0 2100

1014 учебници 11711 11710,09 0,91

1015 материали 9269 4565,79 4703,21

1016 вода,горива е ел ен 12495 9502,94 2992,06

1020 външни услуги 15993 14387,68 1605,32

1051 командиравки 300 28,4 271,6

1062 застраховки 1000 0 1000

1098 други -резерва 4685 0 4685

5201 Прид.ДМА 2326 2325,6 0,4

1981 общ. Данъци и такси 1200 1162,85 37,15

680255311117,97369137,03

 

5.7.2021Изготвил:

Стоянка Никлева

 

 

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2021      
НА ОУ" Христо Ботев" гр. Стамболийски-дейност 322 ,318,338
УЧИЛИЩЕ        
§-параграфи наименование на § план-бюджет касово изпълнение
101 заплати 479953 201382 278571
201 гр.договор 0 0 0
202 персонал по извънтр.отношения 0 0 0
205 СБКО 15669 12668,48 3000,52
208 обезщетения 0 0 0
209 др плащания 1600 822,89 777,11
551 ДОО 64670 24837,49 39832,51
552 УПФ 14420 7350,07 7069,93
560 ЗО 17400 9968,24 7431,76
580 ДЗПО 9500 4505,95 4994,05
1011 закуски 15964 5899,53 10064,47
1013 раб.обл. 2100 0 2100
1014 учебници 11711 11710,09 0,91
1015 материали 9269 4565,79 4703,21
1016 вода,горива е ел ен 12495 9502,94 2992,06
1020 външни услуги 15993 14387,68 1605,32
1051 командиравки 300 28,4 271,6
1062 застраховки 1000 0 1000
1098 други -резерва 4685 0 4685
5201 Прид.ДМА 2326 2325,6 0,4
1981 общ. Данъци и такси 1200 1162,85 37,15
    680255 311118 369137
         
5.7.2021     Изготвил: 
      Стоянка Никлева
         
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2021      
НА ОУ" Христо Ботев" гр. Стамболийски-дейност 322 ,318,338
УЧИЛИЩЕ        
§-параграфи наименование на § план-бюджет касово изпълнение
101 заплати 479953 201382 278571
201 гр.договор 0 0 0
202 персонал по извънтр.отношения 0 0 0
205 СБКО 15669 12668,48 3000,52
208 обезщетения 0 0 0
209 др плащания 1600 822,89 777,11
551 ДОО 64670 24837,49 39832,51
552 УПФ 14420 7350,07 7069,93
560 ЗО 17400 9968,24 7431,76
580 ДЗПО 9500 4505,95 4994,05
1011 закуски 15964 5899,53 10064,47
1013 раб.обл. 2100 0 2100
1014 учебници 11711 11710,09 0,91
1015 материали 9269 4565,79 4703,21
1016 вода,горива е ел ен 12495 9502,94 2992,06
1020 външни услуги 15993 14387,68 1605,32
1051 командиравки 300 28,4 271,6
1062 застраховки 1000 0 1000
1098 други -резерва 4685 0 4685
5201 Прид.ДМА 2326 2325,6 0,4
1981 общ. Данъци и такси 1200 1162,85 37,15
    680255 311118 369137
         
5.7.2021     Изготвил: 
      Стоянка Никлева
         
В ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски от 14.06.2021 година стартираха обучения по Дейност 2 Обучения на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. За периода 14.06.2021 година до 09.07.2021 година сме планирали всички ученици от начален етап – общо 89 на брой, да преминат своето четиричасово обучение по Дейност 2. Обособени са 18 групи от всички класове на началния етап. В групите са включени средно по 5 ученици, защото учениците са от ромския етнос, от уязвими групи и по-трудно се справят при работата с платформи. Стартираме с най-малките ученици от 1 клас, следват групите на второкласниците, третокласниците и четвъртокласниците. Темите, които са включени в обучението по Дейност 2 са: Видове платформи. Функционалност на платформите. С радост и желание присъстват всички ученици от групите. Интересно им е да работят с компютри и в платформи, но едновременно с това срещат и доста трудности.
 
 
 
+8
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Thursday, 20 May 2021 00:00

Проект Еразъм +

 

 

В рамките на Европейската програма за образование и обучение „Еразъм + КД1, сектор „Училищно образование“, от месец юли 2019г.  „ОУ Христо Ботев“ град Стамболийски работи по двугодишен проект “ Аз и ти – заедно можем повече“.

Проектът е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и съфинансиран от ЕС.

Целите на този  проект са пряко свързани със стратегията на ОУ“ Христо Ботев“ и Европейския план за развитие на училището.

В периода от 21 октомври 2019 година до 01 ноември 2019 година бе осъществена Дейност 1- Първа мобилност. Госпожа М. Габерова- учител по английски език  и г-жа Ив. Папалакова- начален учител, участваха в структуриран обучителен курс на тема „Creative Тeaching in the Primary English Language Classroom“, организиран от Lake School of English, Oxford, Англия, Великобритания.

Курсът бе интерактивен и акцентираше върху развитието на професионалните умения на учителите. Включваше дейности, които са съобразени с продължителността и целите на програмата, имаше баланс между теория и практика, както и  възможност за споделяне на наученото.

            Съдържанието на програмата на курса беше в точно съответствие с подписаното тристранно споразумение за спазване на качеството на проектните дейности от страна на участващите страни.

Основни теми в курса „Creative Тeaching in the Primary English Language Classroom“ бяха:

*      Език, живот и култура във Великобритания днес;

*      Британската образователна система;

*      Използване на различни методи за развитие на въображението, комуникация и езика;

*      Дигитални медии и ИКТ с учениците, развиващи грамотност, четене, писане;

*      Практическо произношение;

*      Разбиране на концепциите за CLIL, създаване на творчески дейности в класната стая с CLIL;

*      Развиване на лични езикови умения: правилно произношение, опресняване и актуализиране на английския език и обновяване методиката на преподаване.

Изборът на този курс подкрепя необходимостта от квалификация за работа в мултикултурна среда и използването на адекватни подходи за създаване на атмосфера на зачитане и толерантност. Участието в него спомага за по-успешното осмисляне на европейските приоритети в училище, както и прилагането им в цялостния училищен подход, предоставя  възможности за запознанство с учители от други европейски държави, работещи на същото образователно ниво, за  създаване на  нови международни проекти и споделяне на  добри практики.