Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-10- 713 / 21.06.2022 г.

 

    На основание чл. 259, aл. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 4, ал. 2 и ал. 3, чл. 67, ал. 4 и ал. 5, чл. 68. ал. 3 и ал. 4, чл. 68, ал. 3 и ал. 4 и чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование чл. 54, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование, Заповед №РД09-1808 / 31.08.2021 година  на министъра на образованието и науката във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

I.Училищна комисия по приема на ученици в 8-ми клас за учебната 2022 / 2023 година в състав:

Председател: Велина Читалова - ЗАС

Членове: Василка Кънева – учител ГЦОУД;

Маргарита Момчилова – учител прогимназиален етап;

Маруся Великова – старши учител прогимназиален етап;

Цонка Тодорова – старши учител начален етап;

 

II.Задължения на комисията за записване на учениците:

1.1. Получава разпечатка с приетите ученици за всека специалност от

професия в училището, както и за насочените от началника на РУО ученици, приети

по чл. 60, ал. 1, от Наредба № 10 от 2016 г.;

1.2. Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за

записване, проверява наличието и редовността им и  ги завежда във входящия дневник  по пореден входящ номер.

1.3. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.

1.4. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по

условията на чл. 60, ал. 2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места

след всеки етап на записване.

2.Работно време на комисията: от 08.00 ч. до 17.00 ч.

3. Място за приемане на документите – канцелария

4.Определям Велина Читалова – ЗАС,  за

лице, отговорно за съхраняване на документацията от приема на учениците

след приключването на приемната кампания и място за съхранението ѝ във входящия дневник в канцеларията.

5. Отговорно лице за публикуване на интернет страницата на училището

информация за графика на дейностите по приемането на ученици в училище и

времето, през което училищната комисия ще извършва дейността си – Надя Алексиева – старши учител прогимназиален етап.

 

 

III. При записване на класираните ученици в VIII клас, комисията изисква

следните документи:

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на свидетелство за основно образование;

3.Медицинско свидетелство.

 

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, включени в комисията,

срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

Контрол : заместващият директора за съответния период.

 

Директор …………………………………..

        / Ива Пенкова /

 

ОбУ „ХРИСТОБОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

          Уважаеми родители,

   Във връзка с приемане на ученици в 8-ми клас за учебната 2022 / 2023 година, Ви информирам, че работното време на комисията за записване е от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Място за приемане на документите – канцелария.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 13 – 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21 - 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10 септември 2022 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план -прием

до 14 септември 2022 г. вкл.

 

Директор: …………………….

           / Ива Пенкова /

                                                                   

                                       Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Място на провеждане (населено място, училище домакин/музей/библиотека/читалищегр. Стамболийски, ОбУ  „Христо Ботев“

Дата и начален час на провеждане: 21.06.2022г. от 15:00 ч

Времетраене (начало и край на дейността)

Форма (дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща)

Тема на междуучилищната дейност

Училища, участници (име на училището, населено място)

Брой на учениците (посочва се броя на участниците от всяко училище)

Ръководители на групи (посочват се ръководителите на групи от всяко училище)

1.

15:00 – 15:20

Откриване на междуучилищната изява

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, МиленаМрянова

2.

15:20 – 16:50

Състезание по български език и литература и математика

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

3.

16:50 – 17:10

Обявяване на

Резултатите от състезанието и награждаване на участниците

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

              10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

6.

17:10 – 17:40

Следобедна закуска

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

              10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

 

 

Изготвил: Антоанета Пакова, началник на РУО - Пловдив                                                               

(координатор на проекта)

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                                                                    

                                       Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Място на провеждане (населено място, училище домакин/музей/библиотека/читалище) - гр. Стамболийски, ОбУ  „Христо Ботев“

Дата и начален час на провеждане: 21.06.2022г. от 15:00 ч

Времетраене (начало и край на дейността)

Форма (дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща)

Тема на междуучилищната дейност

Училища, участници (име на училището, населено място)

Брой на учениците (посочва се броя на участниците от всяко училище)

Ръководители на групи (посочват се ръководителите на групи от всяко училище)

1.

15:00 – 15:20

Откриване на междуучилищната изява

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, МиленаМрянова

2.

15:20 – 16:50

Състезание по български език и литература и математика

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

3.

16:50 – 17:10

Обявяване на

Резултатите от състезанието и награждаване на участниците

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

              10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

6.

17:10 – 17:40

Следобедна закуска

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

              10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

 

 

Изготвил: Антоанета Пакова, началник на РУО - Пловдив                                                               

(координатор на проекта)

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че може да се запознаете с писмените работи на Вашите деца на 09.06.2022 година/четвъртък/ от 9:00 часа до 17:30 часа в ОУ " Райна Княгиня", град Пловдив, ул. "Полк.Сава Муткуров"-40.

Запознаването става срещу издадена служебна бележка на ученика от училището и документ, удостояващ самоличността на ученика/ бележник, лична карта/. Ученикът се придружава от родител, настойник или попечител.

Сканираната писмена работа на ученика не се снима, записва, отпечатва или изнася от залата.

Не се допуска и разглеждането на други писмени работи.

ОбУ "Христо  Ботев", град Стамболийски ще кандидатства по НП "Заедно в изкуствата и спорта"- 2022 година. Отчитайки желанията на учениците и в случай на одобрение на проектното предложение за учебната 2022/2023 година ще бъдат сформирани следните групи:

1.Модул 1  Изкуства:

-Вокална група - I възрастова група - I-IV клас

-Театрална група- I възрастова група - I-IV клас

2.Модул 2 Спорт

-Отбор по баскетбол момичета - V-VII клас /минимум 10 ученици и максимум 15 ученици/

-Отбор по футбол момчета - V-VII клас / минимум 12 ученици и максимум 20 ученици/

 За повече информация: https://www.mon.bg/bg/101131

На 27.05.2022 година на официална церемония в град Пловдив беше наградена нашата ученичка Емилия Асенова от 2 клас, която е класирана на трето място в конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата” 2022, Областен етап- първа категория, първа възрастова група!
Успех в националния кръг!
Еми, ти си нашата гордост!
 
 

ОбУ "Христо Ботев", град Стамболийски ще участва по НП "Отново заедно" - 2022 година.

Съгласно правилата на програмата педагогическия съвет на училището избра и прие следните критерии за подбор на ученици, които ще се включат в програмата :

1.Представяне на ученика в учебния процес.

2.Активно включване в ОРЕС.

3.Социален статус на ученика.

Програма предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта, които да спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като цяло да стимулират тяхното личностно развитие. Реализирането на активна почивка на учениците през летните месеци на годината, когато има много възможности за отдих, спорт и други занимания на открито, е от ключово значение за преодоляване на негативните тенденции от пандемичната криза. 

Целта на програмата е създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.

За повече информация: https://www.mon.bg/bg/101128

ВИЕ СТЕ ГЕРОИ НА РЕЦИКЛИРАНЕТО!
Уважаеми,
Сърдечно благодарим на Вашето учебно заведение за участието в Световен ден на
рециклирането, който се проведе на 18 март 2022 г. След изключително
оспорвано съревнование, Вашето училище бе отличено с титлата - “Герои на
Рециклирането”. Благодарим Ви за вдъхновението, ентусиазма и креативността, с
които подкрепихте инициативата.
Като “Герои на рециклирането” имаме удоволствието да Ви отличим с:
Плакет „Герои на рециклирането“
и
Подаръчен ваучер за пазаруване, на стойност 150 лв.с ДДС, валиден за всеки
един от хипермаркетите от верига Kaufland в България. *С ваучера могат да
бъдат закупени спортни артикули или други нужни на учебното заведение
материали и консумативи, свързани с еко-образованието на децата.
Надяваме се, с наградата да Ви подкрепим и да Ви мотивираме да не спирате да
вдъхновявате и давате добрия пример на обществото ни.
Кампанията “Световен Ден на Рециклирането” е част от дейностите на проекта
“Партньорство за Красива и Чиста България” на сдружение “BG Бъди Активен”,
подкрепен от Фондация Кока Кола;
За нашите партньори, които осигуряват наградите:
Най-голямата търговска верига у нас Kaufland България подкрепя редица проекти и
инициативи, които имат за цел да ангажират с темата и да повишат обществената
чувствителност. Kaufland има дългосрочен ангажимент за ограничаване на
пластмасата за еднократна употреба, предотвратяване на нейното използване,
повече рециклиране и по-устойчиви опаковки. Компанията прилага в България RЕset
Plastic - стратегията срещу замърсяването с пластмасата на Schwarz Group, част от
която е и Kaufland. В дългосрочен план търговската верига има за цел да намали
употребата на пластмаса с минимум 20% до 2025 г. и да има 100% рециклируеми
опаковки на продуктите собствена марка.
Фондация Кока Кола
Фондация Coca-Cola подкрепя общностни програми, които водят до подобряване на
качеството на живот на общностите. До момента фондацията Кока-Кола е отпуснала
повече от 1 милиард долара безвъзмездна помощ на различни общности и
организации по света от създаването си през 1984 г. През последните 30 години
Фондацията е достигнала до повече от 655 милиона души, подкрепяйки над 2 400
организации, насочени към опазване на околната среда, икономическото
овластяване на жените и укрепването на местните общности. Сдружение “BG Бъди
Активен” си партнира с фондация Кока Кола от 2014 година.
Пожелаваме Ви много успехи и се надяваме отново да работим заедно в името на
една по-чиста и красива България!
С уважение,
Екип на “BG Бъди активен”
 
На 26.05.2022 г. учениците от ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски участваха в един от основните елементи на кампанията NowWeMOVE - Седмица на физическата активност и спорта. Под мотото "Да спортуваме заедно" децата участваха в щафетни игри, танци, футбол, фитнес.

На 25.05.2022 година учениците от 4, 5, 6 и 7 клас посетиха НБ “ Иван Вазов”, град Пловдив по НП “ Осигуряване на съвременна образователна стеда”, Модул “ Библиотеките като образователна среда”

Page 1 of 27

Нашата гордост