Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

РД-10-752 / 08.08.2022 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 118, ал. 6, т. 2, чл. 120, ал. 2 и чл. 123, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 34, ал. 1 и ал. 7 от Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  и във връзка с провеждане на редовна поправитлена изпитна сесия – м. август, за ученици от дневна форма на обучение – ООП от 5, 6, 7 и 8 клас

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Ред и организация за провеждане на поправителни изпити за ученици от 5, 6, 7 и 8 клас, както следва:

Име и фамилия на ученика, клас

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност,

Дата, начален час,

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

Омут Шуманов – 5 клас

 

 

 

Английски език ООП

 

 

 

Писмен и устен изпит – до 30 мин. за устната част, в случай когато изпитът е комбинация от писмена и устна част

 

 

 

31.08.2022 г 12.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

Фиданка Бенчева-председател

Трендафила Янкова-член

 

 

 

Марияна Габерова-председател

Стоянка Богоева-член

 

 

 

29.08.2022

 

 

 

31.08.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

01.09.2022

на информационното табло в училище

Георги Георгиев – 5 клас

Ивелина Русева – 5 клас

Здравка Мазнева – 5 клас

Ракип Калайджиев – 5 клас

 

 

Анка Караилиева – 6 клас

 

 

 

Български език и литература - ООП

 

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

 

30.08.2022 г

09.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

 

Фиданка Бенчева-председател

Трендафила Янкова-член

 

 

Маруся Великова-председател

Надка Моллова-член

 

 

 

29.08.2022

 

 

 

30.08.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

31.08.2022

на информационното табло в училище

Васил Ангелов – 6 клас

Ангел Митев – 7 клас,

 

Георги Драганов – 7 клас,

 

Емил Димитров – 7 клас,

 

Милка Димитрова – 7 клас,

 

Славка Велева – 7 клас,

 

Запрянка Атанасова – 7 клас

 

 

 

Български език и литература - ООП

 

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

 

30.08.2022 г

09.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

 

Фиданка Бенчева-председател

Трендафила Янкова-член

 

 

Маруся Великова-председател

Надка Моллова-член

 

 

 

29.08.2022

 

 

 

30.08.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

31.08.2022

на информационното табло в училище

Математика - ООП

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

31.08.2022 г 09.00 часа

Стая по изобразително изкуство

Фиданка Бенчева-председател

Трендафила Янкова-член

 

Надя Алексиева-председател

Маргарита Терзиева-член

29.08.2022

31.08.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

 

 

 

01.09.2022

на информационното табло в училище

 

 

 

Димитър Димитров – 8 клас

Химия и опазване на околната среда - ООП

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

30.08.2022 г 12.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

Фиданка Бенчева-председател

Трендафила Янкова-член

 

Мариана Барзева-председател

Светлана Попова-член

29.08.2022

30.08.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

 

 

31.08.2022

на информационното табло в училище

Милка Драганова – 8 клас

Янко Стоянов – 8 клас

 

Привителните изпити се полагат върху учебното съдържание за класа и за съответния вид подготовка.

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

·         Получава от директора протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82/ЕР, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола

·         Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

·         Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41 ал. 6 т. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

·         Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

·         Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

·         Не допуска подсказване и преписване.

·         Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

·         Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

·         Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

·         Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

·         В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

·         Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

·         След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

·         Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията (дават се указания за цвета на проверката – напр. с червен и зелен химикал). Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80/ЕР. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  . На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

·         След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Велина Читалова – ЗАС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от изпитите се внасят в Дневника на паралелката в съответния раздел в 3-дневен срок след приключване на изпитите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Директор: ..............................

           / Ива Пенкова /

 

Запознати със заповедта:

Фиданка Бенчева...................                    Надя Алексиева …………….

Мариана Барзева …………….

Маруся Великова ………………           Трендафила Янкова …………..

Марияна Габерова ……………

Надка Моллова……………                     Маргарита Терзиева ……………….

Светлана Попова …………….                Стоянка Богоева ……………….  

 

 

Попълване на незаети места след III етап на класиране ще се осъществява чрез подаване на документи за участие в класиране за прием в 8 клас в периода 29.08.2022 г.- 05.09.2022 година от 08:00 до 16:30 часа.

Учениците подават оригиналите на документите по чл. 72, т.2 и т.3 от Наредба 10/2016 година.

СВОБОДНИ МЕСТА В 8 КЛАС:

-  1 свободни места в осми клас,  0,5 паралелка по специалност "Производство на облекло"- дневна форма на обучение, 3 годишен срок на обучение, първа степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език;

- 2 свободни места в осми клас,  0,5 паралелка по специалност "Основни и довършителни работи"- дневна форма на обучение, 3 годишен срок на обучение, първа степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език;

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-10- 753 / 08.08.2022 г.

    На основание чл. 259, aл. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 70 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование , Заповед №РД09-1808/ 31.08.2021 година на министъра на образованието и науката във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

I.Училищна комисия по приема на документи на ученици в 8-ми клас за учебната 2022 / 2023 година, за запълване на незаетите места след трети етап на класиране в състав:

Председател: Трендафила Янкова –председател

Членове: Росица Димитрова – образователен медиатор;

Фиданка Бенчева – учител начален етап

II.Задължения на комисията за записване на учениците:

1.1. Приема оригиналите на документите за записване по чл. 72, т. 2 и т. 3 от Наредба от 10 от 2016 г., проверява наличието и редовността им и  ги завежда във входящия дневник  по пореден входящ номер. Комисията изисква следните документи:

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на свидетелство за основно образование;

3.Медицинско свидетелство.

1.2 Не приема копия на документи.

1.3. Срок за приемане на документи от  29.08.2022 г. до 05.09.2022 г.

1.4. Предава на Комисията за класиране на ученици за прием в 8-ми клас за учебната 2022 / 2023 година, за запълване на незаетите места след трети етап на класиране приетите документи.

1.5. Работно време на комисията: от 08.00 ч. до 16.30 ч.

1.6. Място за приемане на документите –ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски

1.7.Определям Велина Читалова – ЗАС,  за лице, отговорно за съхраняване на документацията от приема на учениците след приключването на приемната кампания и място за съхранението ѝ във входящия дневник в канцеларията.

1.8. Отговорно лице за публикуване на интернет страницата на училището

настоящата заповед – Велина Читалова – ЗАС.

 

III.Училищна комисия за класиране на ученици в 8-ми клас за учебната 2022 / 2023 година, за запълване на незаетите места след трети етап на класиране в състав:

Председател: Цонка Тодорова – старши учител начален етап

Членове: Илияна Кътева – старши учител начален етап;

Василка Кънева – учител ГЦОУД

 

 

 

IV.Задължения на комисията за класиране на учениците:

1.1.  Разглежда постъпилите документи по чл. 72, т. 2 и т. 3 от Наредба от 10 от 2016 г.,

1.2.  Изготвя и предава на директора протокол с формираните балове на всеки кандидат на 08.09.2022 г. до 12.00 часа.

Балообразуващи предмети са, както следва:

 

№ по ред

Код на профе-

сията

Наимено-вание на професия-та

Код на специалността от професията

Наименова-ние на специалност

та от професията

Изпити чрез тест

БЕЛ

Изпити чрез тест

МАТ

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в Раздел А от Учебния план

 

1

 

542090

 

Работник в производ-ството на облекло

 

5420901

 

Производство на облекло

 

2

 

2

 

БЕЛ

 

Технологии и предприема-чество

 

2

 

582080

 

Помощник в строител-ството

 

5820801

 

Основни и довършителни работи

 

2

 

2

 

БЕЛ

 

Технологии и предприема-чество

 

1.3.  Предава на директора списък на класираните ученици на 08.09.2021 г. до 12.00 часа.

 

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, включени в горепосочените комисии  

срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

Контрол : директора

 

 

Директор …………………………………..

        / Ива Пенкова /

 

Запознати със Заповедта :

1.В. Читалова ………………

2.Р. Димитрова…………………

3.Фиданка Бенчева …………………

4.Ц. Тодорова………….

5.Ил. Кътева……………….

6. В. Кънева ………………..

7.Тр.Янкова

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

РД-10-736 / 30.06.2022 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 118, ал. 6, т. 2, чл. 120, ал. 2 и чл. 123, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 34, ал. 1 и ал. 7 от Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  и във връзка с провеждане на редовна поправитлена изпитна сесия – м. юли, за ученици от дневна форма на обучение – ООП от 5, 6, 7 и 8 клас

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Ред и организация за провеждане на поправителни изпити за ученици от 5, 6, 7 и 8 клас, както следва:

Име и фамилия на ученика, клас

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност,

Дата, начален час,

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

Омут Шуманов – 5 клас

 

 

 

Английски език ООП

 

 

 

Писмен и устен изпит – до 30 мин. за устната част, в случай когато изпитът е комбинация от писмена и устна част

 

 

 

05.07.2022 г 12.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

Силвия Гарова-председател

Трендафила Янкова-член

 

 

 

Марияна Габерова-председател

Стоянка Богоева-член

 

 

 

30.06.2022

 

 

 

05.07.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

06.07.2022

на информационното табло в училище

Георги Георгиев – 5 клас

Ивелина Русева – 5 клас

Здравка Мазнева – 5 клас

Ракип Калайджиев – 5 клас

 

 

Анка Караилиева – 6 клас

 

 

 

Български език и литература - ООП

 

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

 

04.07.2022 г

09.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

 

Силвия Гарова-председател

Трендафила Янкова-член

 

 

Маруся Великова-председател

Надка Моллова-член

 

 

 

30.06.2022

 

 

 

04.07.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

05.07.2022

на информационното табло в училище

Васил Ангелов – 6 клас

Ангел Митев – 7 клас,

 

Георги Драганов – 7 клас,

 

Емил Димитров – 7 клас,

 

Милка Димитрова – 7 клас,

 

Славка Велева – 7 клас,

 

Запрянка Атанасова – 7 клас

 

 

 

Български език и литература - ООП

 

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

 

04.07.2022 г

09.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

 

Силвия Гарова-председател

Трендафила Янкова-член

 

 

Маруся Великова-председател

Надка Моллова-член

 

 

 

30.06.2022

 

 

 

04.07.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

05.07.2022

на информационното табло в училище

Математика - ООП

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

05.07.2022 г 09.00 часа

Стая по изобразително изкуство

Силвия Гарова-председател

Трендафила Янкова-член

 

Надя Алексиева-председател

Маргарита Терзиева-член

30.06.2022

05.07.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

 

 

 

06.07.2022

на информационното табло в училище

 

 

 

Димитър Димитров – 8 клас

Химия и опазване на околната среда - ООП

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

04.07.2022 г 12.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

Силвия Гарова-председател

Трендафила Янкова-член

 

Мариана Барзева-председател

Светлана Попова-член

30.06.2022

04.07.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

 

 

05.07.2022

на информационното табло в училище

Милка Драганова – 8 клас

Янко Стоянов – 8 клас

 

Привителните изпити се полагат върху учебното съдържание за класа и за съответния вид подготовка.

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

·         Получава от директора протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82/ЕР, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола

·         Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

·         Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41 ал. 6 т. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

·         Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

·         Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

·         Не допуска подсказване и преписване.

·         Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

·         Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

·         Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

·         Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

·         В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

·         Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

·         След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

·         Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията (дават се указания за цвета на проверката – напр. с червен и зелен химикал). Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80/ЕР. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  . На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

·         След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Велина Читалова – ЗАС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от изпитите се внасят в Дневника на паралелката в съответния раздел в 3-дневен срок след приключване на изпитите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Директор: ..............................

           / Ива Пенкова /

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-10- 713 / 21.06.2022 г.

 

    На основание чл. 259, aл. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 4, ал. 2 и ал. 3, чл. 67, ал. 4 и ал. 5, чл. 68. ал. 3 и ал. 4, чл. 68, ал. 3 и ал. 4 и чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование чл. 54, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование, Заповед №РД09-1808 / 31.08.2021 година  на министъра на образованието и науката във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

I.Училищна комисия по приема на ученици в 8-ми клас за учебната 2022 / 2023 година в състав:

Председател: Велина Читалова - ЗАС

Членове: Василка Кънева – учител ГЦОУД;

Маргарита Момчилова – учител прогимназиален етап;

Маруся Великова – старши учител прогимназиален етап;

Цонка Тодорова – старши учител начален етап;

 

II.Задължения на комисията за записване на учениците:

1.1. Получава разпечатка с приетите ученици за всека специалност от

професия в училището, както и за насочените от началника на РУО ученици, приети

по чл. 60, ал. 1, от Наредба № 10 от 2016 г.;

1.2. Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за

записване, проверява наличието и редовността им и  ги завежда във входящия дневник  по пореден входящ номер.

1.3. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.

1.4. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по

условията на чл. 60, ал. 2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места

след всеки етап на записване.

2.Работно време на комисията: от 08.00 ч. до 17.00 ч.

3. Място за приемане на документите – канцелария

4.Определям Велина Читалова – ЗАС,  за

лице, отговорно за съхраняване на документацията от приема на учениците

след приключването на приемната кампания и място за съхранението ѝ във входящия дневник в канцеларията.

5. Отговорно лице за публикуване на интернет страницата на училището

информация за графика на дейностите по приемането на ученици в училище и

времето, през което училищната комисия ще извършва дейността си – Надя Алексиева – старши учител прогимназиален етап.

 

 

III. При записване на класираните ученици в VIII клас, комисията изисква

следните документи:

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на свидетелство за основно образование;

3.Медицинско свидетелство.

 

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, включени в комисията,

срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

Контрол : заместващият директора за съответния период.

 

Директор …………………………………..

        / Ива Пенкова /

 

ОбУ „ХРИСТОБОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

          Уважаеми родители,

   Във връзка с приемане на ученици в 8-ми клас за учебната 2022 / 2023 година, Ви информирам, че работното време на комисията за записване е от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Място за приемане на документите – канцелария.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 13 – 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21 - 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10 септември 2022 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план -прием

до 14 септември 2022 г. вкл.

 

Директор: …………………….

           / Ива Пенкова /

                                                                   

                                       Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Място на провеждане (населено място, училище домакин/музей/библиотека/читалищегр. Стамболийски, ОбУ  „Христо Ботев“

Дата и начален час на провеждане: 21.06.2022г. от 15:00 ч

Времетраене (начало и край на дейността)

Форма (дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща)

Тема на междуучилищната дейност

Училища, участници (име на училището, населено място)

Брой на учениците (посочва се броя на участниците от всяко училище)

Ръководители на групи (посочват се ръководителите на групи от всяко училище)

1.

15:00 – 15:20

Откриване на междуучилищната изява

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, МиленаМрянова

2.

15:20 – 16:50

Състезание по български език и литература и математика

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

3.

16:50 – 17:10

Обявяване на

Резултатите от състезанието и награждаване на участниците

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

              10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

6.

17:10 – 17:40

Следобедна закуска

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

              10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

 

 

Изготвил: Антоанета Пакова, началник на РУО - Пловдив                                                               

(координатор на проекта)

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                                                                    

                                       Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Място на провеждане (населено място, училище домакин/музей/библиотека/читалище) - гр. Стамболийски, ОбУ  „Христо Ботев“

Дата и начален час на провеждане: 21.06.2022г. от 15:00 ч

Времетраене (начало и край на дейността)

Форма (дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща)

Тема на междуучилищната дейност

Училища, участници (име на училището, населено място)

Брой на учениците (посочва се броя на участниците от всяко училище)

Ръководители на групи (посочват се ръководителите на групи от всяко училище)

1.

15:00 – 15:20

Откриване на междуучилищната изява

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, МиленаМрянова

2.

15:20 – 16:50

Състезание по български език и литература и математика

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

3.

16:50 – 17:10

Обявяване на

Резултатите от състезанието и награждаване на участниците

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

              10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

6.

17:10 – 17:40

Следобедна закуска

Пътешествие до Египет

ОбУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски;

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Куртово Конаре;

 

ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село;

 

ОУ "Васил Левски", с. Триводици;

 

 

ОУ "Христо Ботев", с. Йоаким Груево.

22

 

 

12

 

 

8

 

 

16

 

 

              10

Маруся Великова, Надя Алексиева

 

Красимира Велкова, Първолета Кънчева

 

Недялка Сивева, Марияна Ставрева

 

Албена Кискинова, Красимира Сотирова

 

Фатиме Еюп, Милена Мрянова

 

 

Изготвил: Антоанета Пакова, началник на РУО - Пловдив                                                               

(координатор на проекта)

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че може да се запознаете с писмените работи на Вашите деца на 09.06.2022 година/четвъртък/ от 9:00 часа до 17:30 часа в ОУ " Райна Княгиня", град Пловдив, ул. "Полк.Сава Муткуров"-40.

Запознаването става срещу издадена служебна бележка на ученика от училището и документ, удостояващ самоличността на ученика/ бележник, лична карта/. Ученикът се придружава от родител, настойник или попечител.

Сканираната писмена работа на ученика не се снима, записва, отпечатва или изнася от залата.

Не се допуска и разглеждането на други писмени работи.

ОбУ "Христо  Ботев", град Стамболийски ще кандидатства по НП "Заедно в изкуствата и спорта"- 2022 година. Отчитайки желанията на учениците и в случай на одобрение на проектното предложение за учебната 2022/2023 година ще бъдат сформирани следните групи:

1.Модул 1  Изкуства:

-Вокална група - I възрастова група - I-IV клас

-Театрална група- I възрастова група - I-IV клас

2.Модул 2 Спорт

-Отбор по баскетбол момичета - V-VII клас /минимум 10 ученици и максимум 15 ученици/

-Отбор по футбол момчета - V-VII клас / минимум 12 ученици и максимум 20 ученици/

 За повече информация: https://www.mon.bg/bg/101131

На 27.05.2022 година на официална церемония в град Пловдив беше наградена нашата ученичка Емилия Асенова от 2 клас, която е класирана на трето място в конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата” 2022, Областен етап- първа категория, първа възрастова група!
Успех в националния кръг!
Еми, ти си нашата гордост!
 
 

ОбУ "Христо Ботев", град Стамболийски ще участва по НП "Отново заедно" - 2022 година.

Съгласно правилата на програмата педагогическия съвет на училището избра и прие следните критерии за подбор на ученици, които ще се включат в програмата :

1.Представяне на ученика в учебния процес.

2.Активно включване в ОРЕС.

3.Социален статус на ученика.

Програма предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта, които да спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като цяло да стимулират тяхното личностно развитие. Реализирането на активна почивка на учениците през летните месеци на годината, когато има много възможности за отдих, спорт и други занимания на открито, е от ключово значение за преодоляване на негативните тенденции от пандемичната криза. 

Целта на програмата е създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.

За повече информация: https://www.mon.bg/bg/101128

Page 1 of 27

Нашата гордост