Телефон за връзка +359 (0)339 62392

,ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ЗАПОВЕД

РД – 10 – 238 / 15.11.2023 г.

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 на Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

Предложение на Комисията по чл. 8, ал. 2, т. 1 от Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, както следва:

 

І. Критерии за допускане до класиране:

 

     До класиране се допускат ученици, които отговарят на следните условия:

 1. Имат  завършено основно образование.
 2. Подали в срок заявление – декларация с приложени към нея изискуемите документи.
 3. Обучават се в дневна форма.
 4. Не повтарят учебната година( с изключение на повтарящи поради болест).
 5. Нямат действаща санкция, наложена с решение на педагогическия съвет.
 6. При кандидатстване за втория срок да нямат двойки от І срок и повече от 20 неизвинени отсъствия.
 7. За допускане до класиране за стипендия за постигнати образователни резултати – среден успех по предмети / ЗП, ПП / по- голям или равен на 4,00.
 8. За допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – среден успех по предмети /ЗП и ПП/ по – голям или равен на 3,50  и доход на член от семейството по- нисък от средната минимална заплата за страната за предходните 6 месеца.

ІІ. Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии:

 

 1. Класирането на ученици за стипендия за постигнати образователни резултати става по низходящ ред на база среден успех по предмети /ЗП и ПП/. Учениците с равен среден успех се класират по низходящ ред на база оценката по БЕЛ, при равен бал и еднаква оценка по БЕЛ се класират на база оценката по математика.
 2. Класирането на ученици за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането става по възходящ ред  според дохода на член от семейството на ученика за предходните 6 месеца.
 3. За месечна стипендия за ученици без родители, ученици само с един родител  и ученици с трайни увреждания класиране не се извършва, като същите могат да получават само ученици, които нямат действаща санкция от педагогическия съвет.
 4. Еднократните стипендии са за:

Ø  Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа му до образование.

Ø  Извънредни обстоятелства – пожар, бедствия.

Ø  Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност – първо място на национална олимпиада, национално състезание от календара на МОН, национален шампионат по спорт.

Ø  Еднократна стипендия на училището за постигнат отличен успех и до 5 отсъствия по неуважителни причини до края на учебната година.

      При тези стипендии не се извършва класиране. Към заявлението – декларация се прилага доклад на класния ръководител, документ доказващ постижението  на ученика или документ от държавен или общински орган удостоверяващ дадено бедствие.

 

ІII. Определяне на размера на всеки вид стипендия и периода за който се отпускат:

 

Вид на стипендията

Месечна

Еднократна

За постигнати образователни

резултати

За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

За подпомагане на ученици с трайни увреждания

За ученици без родители

преодоляване на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа до образование

постигнати високи резултати в учебната и ИИД

успех от 4,00 до 4,49       

успех от 4,50 до 4,99       

успех от 5,00 до 5,49

успех от 5,50 до 6,00

само с 1 родител

без 2 родители

Размер

40 лв.

45 лв.

50 лв.

60 лв.

40 лв.

60 лв.

    50 лв.

        60 лв.

 до 100 лв.

 до 100 лв.

Период  за който се отпуска

за съответния учебен срок на учебната 2023/2024 година

от началото на месеца, следващ месеца в който е възникнало основанието за получаването им до края на учебната 2023/2024 година

еднократно при необходимост

еднократно в края на учебната година

 

 IV.Конкретни условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището:

 

СТИПЕНДИИ

УСЛОВИЯ И РЕД

МЕСЕЧНА

За постигнати образователни резултати

Подаване на заявление по образец  до Директора в определените срокове. Заявлението се предоставя на класния ръководител за проверка, след което полага подпис и го завежда в канцеларията.

За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Подаване на заявление – декларация по образец  до Директора в определените срокове. Декларацията  за  дохода трябва да бъде подписана и от родителя( попечителя) на ученика и да се приложат следните документи:

Ø  Служебни бележки за дохода на семейството през последните шест  месеца или служебни бележки от Бюрото по труда за липсата на такъв. Доходите на семейството включват заплати, стипендии, пенсии, месечни добавки и помощи за деца, месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане, обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, наеми, хонорари и други.

Ø  Служебни бележки от училищата на братята и сестрите, че са ученици и размерът на стипендията за последните шест месеца, ако получават такава.

Ø  Копие от съдебно решение за разводи присъдена издръжка / при разведени родители / и нотариално заверена декларация за липса на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с друго лице.

Класният  ръководител проверява попълненото заявление-декларация с приложените документи  и го завежда в канцеларията на училището.

За подпомагане на ученици с трайни увреждания

Подаване на заявление по образец и актуален  документ  от ТЕЛК, доказващ увреждането. Класният  ръководител завежда документите в канцеларията на училището.

За ученици без родители

Подаване на заявление/ след настъпване на събитието/ до Директора. Прилага се и копие от смъртен акт на починалите родители или съдебно решение за лишение от родителски права или поставени под пълно запрещение. Класният ръководител завежда заявлението в канцеларията на училището.

За ученици само с един родител

Подаване на заявление/ след настъпване на събитието/ до Директора. Прилага се и копие от смъртен акт на починалия родител. Класният ръководител завежда заявлението в канцеларията на училището.

ЕДНОКРАТНА

За преодоляване на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа до образование

Подаване на заявление/ след настъпване на събитието/ до Директора на училището заедно с доклад от класния ръководител. Класният ръководител завежда документите в канцеларията.

За извънредни обстоятелства – пожар, бедствия

Подаване на заявление/ след настъпване на събитието/ до Директора на училището заедно с документ от държавен  или общински орган удостоверяващ бедствието. Класният ръководител завежда документите в канцеларията.

За постигнати високи резултати в учебната, извънкласната  и извънучилищна дейност

Писмено предложение от учител от ОбУ „Христо Ботев”, придружено с документ доказващ постижението.

За постигнат отличен успех и до 5 отсъствия по неуважителни причини до края на учебната година

Писмено предложение от класния ръководител, придружено с доказателства.

 

Ø  Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

Ø  Учениците с право на стипендии за трайни увреждания, без родители или само с един родител, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.

Ø  Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

Ø  Ако е отпусната стипендия въз основа на документ с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или ученика, ако е пълнолетен.

 

V. Срок за подаване на заявления- декларации от учениците:

Ø  За първия учебен срок  до 22.11.2023 г. За втория учебен срок до 28.02.2024 г.

Ø  За подпомагане на ученици с трайни увреждания и ученици без родители или само с един родител – до края на месеца, в който възникне основанието, за да може ученикът да получи стипендия още на следващия месец.

Ø  За еднократната стипендия за високи резултати  срокът е до 30 юни.

 

VІ.Отнемане на стипендия:

Ø  При прекъсване на обучението.

Ø  При наложена санкция с решение на Педагогическия съвет от месеца, следващ налагането на санкцията, до нейното заличаване.

Ø  При допуснати от 3 до 5  забележки по отношение на дисциплината и поведението на ученика отразени в електронния дневник или доклад на учител до  психолога на училището и педагогическия съветник.

Ø  При рушене на училищна собственост.

 

VII. Средства отпуснати стипендии по бюджет 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

Ø  4247 лв по план

Ø  1720 лв. изразходени

Ø  2527 лв. остатък

 

      В срок до 27.11.2023 г. Комисията да представи Протокол с класираните ученици за получаване на стипендия по видове и размер.

Настоящата заповед да се качи на сайта на училището.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надя Алексиева, на длъжност старши учител прогимназиален етап.

 

ДИРЕКТОР: ............................................ 

                             ( Ива Пенкова )

Запознати:

Н. Алексиева …………

Тр. Янкова …………..

М. Великова ………..

В. Читалова …………

Ст. Никлева……………

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 92, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Списък

на учебниците за 1а и 1б клас

2023/2024 учебна година

 

Учебен предмет

Издателство/Автор

1

Български език и литература

Издателство: Булвест 2000/ Клет

Автори: Мария Герджикова

               Станка Вълкова

2

Математика

Издателство: Булвест 2000/ Клет

Автори: Мариана Богданова

               Мария Темникова

3

Музика

Издателство: Булвест 2000/ Клет

Автори: Елисавета Вълчинова-Чендова

               Пенка Марчева

4

Изобразително изкуство

Издателство: Анубис / Клет

Автори: Б. Дамянов

                О.Занков

5

Технологии и предприемачество

Издателство: JA Bulgaria / Клет

Автори: Николай Цанев

               Геновева Йотова

6

Родинознание

Издателство: Анубис / Клет

Автори: Илиана Мирчева

               Маргарита Врачовска

 

 

                                       Изготвил: Ив.Папалакова и Василка Кънева

 

 

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Учебници 2 клас

 

Учебник

Издателство

Автор

Брой

1.

Читанка

Клет

Мария Герджикова, Станка Вълкова

20

2.

Български език

Клет

Мария Герджикова, Станка Вълкова

20

3.

Математика

Клет

Мариана Богданова, Мария Темникова

20

4.

Родинознание

Клет

Ваня Петрова, Елка Янакиева

20

5.

Музика

Клет

Елисавета Вълчинова - Чендова

20

6.

Изобразително изкуство

Клет

 

20

7.

Технологии и предприемачество

Клет

Николай Цанев, Геновева Йотова

20

8.

Jump Math

Институт за прогресивно образование

 

20

 

 

                                  Приел: Цонка Тодорова ………………

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 29, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Списък на учебниците

4. клас

2023/2024 учебна година

 

Български език и литература

Издателство: Булвест 2000/ Клет

Автори: Мария Герджикова/Станка Вълкова

Английски език

Издателство: CAMBRIDGE/ Клет

Автори: Дара Цветкова/ Петър Джоунс

Математика

Издателство: Булвест 2000/ Клет

Автори: Мариана Богданова/Мария Темникова

Човекът и обществото

Издателство: Булвест 2000/ Клет

Автори: Румен Пенин/Георги Якимов

Човекът и природата

Издателство: Булвест 2000/ Клет

Автори: Максим Максимов/Десислава Миленкова

Музика

Издателство: Булвест 2000/ Клет

Автори: Елисавета Вълчинова/Пенка Марчева

Изобразително изкуство

Издателство: Анубис / Клет

Автори: Б. Дамянов / М. Ангелов

Технологии и предприемачество

Издателство: JA Bulgaria / Клет

Автори: Никола Цанев/Геновева Йотова

 

 

 

 

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 29, info This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                                              

Списък на учебници за учениците от 5.кл.:

Учебен предмет

Издателство

Автори

Български език

 Литература

     „БГ учебник“

     „Клет България“

И. Инев и к-в

К. Протохристова и к-в

Английски език

     „Просвета 1945“

Е. Колева, Д. Петкова

             Математика

    „Архимед “

З. Паскалева и к-в

Компютърно моделиране и нформационни технологии

     „БГ учебник“

В. Иванова, П. Петров

История и цивилизации

    „Клет България“

Хр. Матанов и к-в

География и икономика

   „Клет България“

А. Попов и к-в

Човекът и природата

  „Булвест 2000“

М. Максимов и к-в

Музика

     „Клет България“

Я. Рускова и к-в

Изобразително изкуство

     „Просвета Плюс“

М. Мойнова, В. Гунева

Технологии и

предприемачество

 „Клет България“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

С. Плачков, В. Петров

 

Класен ръководител: Т. Тодоров

 

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 29, info This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                                              

Списък на учебници за учениците от 6.кл.:

Учебен предмет

Издателство

Автори

Български език

 Литература

     „БГ учебник“

     „Клет България“

И. Инев и к-в

К. Протохристова и к-в

Английски език

     „Просвета 1945“

Е. Колева, Д. Петкова

             Математика

    „Архимед “

З. Паскалева и к-в

Компютърно моделиране и нформационни технологии

     „БГ учебник“

В. Иванова, П. Петров

История и цивилизации

    „Клет България“

Хр. Матанов и к-в

География и икономика

   „Клет България“

А. Попов и к-в

Човекът и природата

  „Булвест 2000“

М. Максимов и к-в

Музика

     „Клет България“

Я. Рускова и к-в

Изобразително изкуство

     „Просвета Плюс“

М. Мойнова, В. Гунева

Технологии и

предприемачество

 „Клет България“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

С. Плачков, В. Петров

 

Класен ръководител: М. Момчилова

 

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 29, info This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                                              

Списък на учебници за учениците от 7.кл.:

Учебен предмет

Издателство

Автори

Български език

 Литература

     „БГ учебник“

     „Клет България“

И. Инев и к-в

К. Протохристова и к-в

Английски език

     „Просвета 1945“

Е. Колева, Д. Петкова

             Математика

    „Архимед “

З. Паскалева и к-в

Компютърно моделиране и нформационни технологии

     „БГ учебник“

В. Иванова, П. Петров

История и цивилизации

    „Клет България“

Хр. Матанов и к-в

География и икономика

   „Клет България“

А. Попов и к-в

Биология и здравно образование

   „Клет България“

М. Шишиньова и к-в

Химия и опазване на околната среда

   „Клет България“

С. Цаковски и к-в

Физика и астрономия

   „Булвест 2000“

М. Максимов, Г. Русева

Музика

     „Клет България“

Я. Рускова и к-в

Изобразително изкуство

     „Просвета Плюс“

М. Мойнова, В. Гунева

Технологии и

предприемачество

 „Клет България“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

С. Плачков, В. Петров

 

Класен ръководител: М. Габерова

 

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 29, info This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                                              

Списък на учебници за учениците от 8.кл.:

Учебен предмет

Издателство

Автори

Български език

 Литература

     „БГ учебник“

     „Клет България“

П. Маркова и к-в

К. Протохристова и к-в

Английски ези

     „Просвета 1945“

Д. Петкова, Цв. Таралова

             Математика

    „Архимед “

З. Паскалева и к-в

Информационни технологии

    „Просвета “

Е. Стефанова и к-в

Философия

   „БГ учебник“

В. Иванова, П. Петров

История и цивилизации

    „Клет България“

Хр. Матанов и к-в

География и икономика

   „Клет България“

А. Попов и к-в

Биология и здравно образование

      „Булвест 2000“

Вл. Овчаров и к-в

Химия и опазване на околната среда

   „Клет България“

С. Цаковски и к-в

Физика и астрономия

   „Булвест 2000“

М. Максимов, Г. Русева

Музика

     „Просвета“

Л. Пейчева и к-в

Изобразително изкуство

     „Просвета Плюс“

М. Мойнова, В. Гунева

Предприемачество

   „Мартилен“

К. Тодоров

Основи на сградостроителството

  „Техника“

Г. Георгиев

Строителни материали

  „Техника“

Б. Даракчиев и к-в

Материалознание

  „Техника“

Ц. Тилева, Т. Сандулова

Процеси и машини в конфекционното производство

  „Техника“

Инж. Морева, инж. Николова, инж. Петков

 

Класен ръководител: М. Великова

 

 

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 29, info This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Списък на учебници за учениците от 9.кл.:

Учебен предмет

Издателство

Автори

Български език

 Литература

     „БГ учебник“

     „Клет България“

П. Маркова и к-в

К. Протохристова и к-в

Английски език

     „Просвета 1945“

 Д. Петкова, Цв. Таралова

Руски език

    „Просвета “

А. Радкова, А. Деянова

             Математика

    „Архимед “

Г. Паскалев, М. Алашка

 Информационни технологии

    „Просвета София“

Н. Николова и к-в

Философия

    „Просвета София“

Е. Варджийска и к-в

История и цивилизации

    „Клет България“

Хр. Мирчева и к-в

География и икономика

   „Клет България“

А. Попов и к-в

Биология и здравно образование

      „Просвета “

М. Маркова и к-в

Химия и опазване на околната среда

   „Булвест 2000“

Д. Данаилов и к-в

Физика и астрономия

   „Булвест 2000“

М. Максимов, Г. Русева

Музика

     „Клет България“

Я. Рускова и к-в

Изобразително изкуство

     „Просвета Плюс“

М. Мойнова, В. Гунева

ЗБУТ

  „БГ учебник“

З. Стоянова

Основи на технологията на строителството

   „Техника“

Й. Петков

Строителни материали

   „Техника“

Б. Даракчиев и к-в

Сградостроителство – елементи на сграда

   „Техника“

Д. Коев, Т. Ничев

Процеси и машини в конфекционното производство – структура и технологии

   „Техника“

Инж. Морева, инж. Николова, инж. Петков

 

Класен ръководител: Тр. Янкова

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 29, info This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Списък на учебници за учениците от 10.кл.:

Учебен предмет

Издателство

Автори

Български език

 Литература

     „БГ учебник“

     „Клет България“

П. Маркова и к-в

К. Протохристова и к-в

Английски език

     „Просвета 1945“

 Д. Петкова, Цв. Таралова

Руски език

    „Просвета “

А. Радкова, А. Деянова

             Математика

    „Архимед “

М. Алашка, Р. Алашка

 Информационни технологии

     „Просвета София“

Н. Николова и к-в

История и цивилизации

    „Домино“

Л. Спасов и к-в

Философия

    „Просвета София“

Е. Варджийска и к-в

География и икономика

   „Клет България“

А. Попов и к-в

Биология и здравно образование

    „Булвест 2000“

Вл. Овчаров и к-в

Химия и опазване на околната среда

      „Булвест 2000“

Б. Донкова и к-в

Физика и астрономия

   „Булвест 2000“

М. Максимов, И. Димитрова

Музика

     „Клет България“

Ст. Русков и к-в

Изобразително изкуство

     „Просвета Плюс“

М. Мойнова, В. Гунева

Икономика

    „Клет България“

А. Войкова, И. Манчев

Технология на строителството

  „Техника“

Й. Петков, Ч. Дончев

Процеси и машини в конфекционното производство

   „Техника“

Инж. Николова, инж. Морева,  инж. Петков

 

Класен ръководител: Н. Алексиева

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Г   Р   А   Ф   И   К

 

ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ

 15.09.2023  ГОДИНА -  КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  И

ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

 

Клас

Педагогически специалист

 

Ден

Час

УЧИТЕЛИ ГЦОУД В НАЧАЛЕН ЕТАП И ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА

III група

Елена Кръстева

Понеделник

14:00 - 14:45

IV група

Силвия Гарова

Понеделник

14:00 - 14:45

ГЦОУД I-II КЛАС

Ангелина Благова

Четвъртък

08:55 – 09:40

ГЦОУД III-IV КЛАС

Петър Колев

Четвъртък

10:30 – 11:15

НАЧАЛЕН ЕТАП

I а

Иванка Папалакова

Вторник

13:10 – 13:55

I б

Василка Кънева

Вторник

13:10 – 13:55

II а

Цонка Тодорова

Вторник

13:10 – 13:55

III а

Илияна Кътева

Вторник

13:10 – 13:55

IV а

Фиданка Бенчева

Вторник

13:10 – 13:55

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V а

Тодор Тодоров

Вторник

14:35 – 15:20

VI а

Маргарита Момчилова

Вторник

14:35 – 15:20

VII а

Марияна Габерова

Вторник

14:35 – 15:20

VIII а

Маруся Великова

Вторник

14:35 – 15:20

IX а

Трендафила Янкова

Вторник

14:35 – 15:20

X а

Надя Алексиева

Вторник

14:35 – 15:20

 

 

Утвърден  със Заповед № РД-10........... / ..................г.

 

 

    ДИРЕКТОР:……………..

                    (Ива Пенкова)

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД НА

ДИРЕКТОРА № 10 -.......... /................. г.

 

 

 

Г Р А Ф И К

За провеждане на занятията при бедствия, аварии, катастрофи и пожари и за оказване на първа помощ

 

УЧЕБНА   2023/2024 ГОДИНА

 

КЛАС

ДАТА

ТЕМА

РЪКОВОДИТЕЛ

 

 

I а

26.09.2023 г.

Природни бедствия.           

Иванка Папалакова

 

14.11.2023 г.

Сигнали  за опасност.  

Иванка Папалакова

 

20.02.2024 г.

Първа помощ.                                   

Иванка Папалакова

 

26.03.2024 г.

Играта с огън е опасна.                          

Иванка Папалакова

 

 

 

I б

26.09.2023 г.

Природни бедствия.                   

Василка Кънева

 

14.11.2023 г.

Сигнали  за опасност.  

Василка Кънева

 

20.02.2024 г.

Първа помощ.                                     

Василка Кънева

 

26.03.2024 г.

Играта с огън е опасна.                    

Василка Кънева

 

 

 

II а

07.11.2023 г.      

Пожарникари и спасители.                  

Цонка Тодорова

 

19.12.2023 г.      

Противогаз. Памучно-марлена превръзка

Цонка Тодорова

 

16.01.2024 г.       

Снежна буря и заледяване.

Цонка Тодорова

 

26.03.2024 г.       

Порой, наводнение, свлачище.   

Цонка Тодорова

 

 

 

 

III а

05.12.2023 г.       

Пожарна безопасност.                           

Илияна Кътева

 

30.01.2024 г.      

Индивидуални средства за защита.      

Илияна Кътева

 

13.02.2024 г.      

Природни  бедствия.                            

Илияна Кътева

 

07.05.2024 г.      

Весело и безопасно лято.           

Илияна Кътева

 

 

 

 

 

 

 

IV а

03.10.2023 г.     

Поведение и действия при катастрофи.

Фиданка Бенчева

 

05.12.2023 г.     

Земетресение.                                         

Фиданка Бенчева

 

27.02.2024 г.     

Сигнали за бедствия.               

Фиданка Бенчева

 

26.03.2024 г.     

Наранявания, видове рани, кръвоспиране. 

Фиданка Бенчева

 

 

 

 

 

 

 

 

V а

26.09.2023 г.       

Сигнали за ранно оповестяване.

Тодор Тодоров

 

21.11.2023 г.

Поведение при пожар в жилищни и обществени сгради.    

Тодор Тодоров

 

16.01.2023 г.      

Отравяния.

Тодор Тодоров/

Д. Коларов

 

23.01.2024 г.

Снежна виелица.

Тодор Тодоров

 

17.05.2024 г.

Поведение при гръмотевични бури.   

Тодор Тодоров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI а

10.10.2023 г.

Земетресения. 

М. Момчилова

 

07.11.2023 г.

Процес на горене. Причини за възникване на пожари.

М. Момчилова

 

14.11.2023 г.

Предпазване от пожара.    

М. Момчилова

 

28.11.2023 г.

Опасни наранявания   

М. Момчилова

 

05.12.2023 г.

Кръвотечения и шок. Кръвоспиране.

М. Момчилова/

Д. Коларов

 

 

 

 

 

 

 

VII а

07.11.2023 г.

Изучаване и практическо усвояване          

на училищните планове за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Граждански противогаз - правила за използването му. 

М. Габерова

 

21.11.2023 г.

Пожарна опасност на вещества и материали.              

М. Габерова

 

12.12.2023 г.

Опастност от измръзване. Оказване на първа помощ.

М. Габерова/

Д. Коларов

 

13.02.2024 г.

Опасност от задушаване.

М. Габерова

 

12.03.2024 г.

Изгаряния. Оказване на първа помощ.

М. Габерова

 

 

 

 

VIII а

 

 

 

17.10.2023 г.

Поведение и действия при бедствия, рискови за населеното място.

М. Великова

 

28.11.2023 г.

Пожари – горски и полски. Безопасно поведение.

М. Великова

 

12.12.2023 г.

Използване на средства за първоначално гасене на пожари.

М. Великова

 

05.03.2024 г.

Основни жизнени паказатели – съзнание, дишане и кръвообращение. Измерване на жизнените показатели. Клинична и биологична смърт.

М. Великова

 

26.03.2024 г.

Индивидуални средства за защита – видове, използване.

М. Великова

 

 

 

IX a

17.10.2023 г.

ГЗ Промишлени аварии

Тр. Янкова

 

14.11.2023 г.

ГЗ Поведение при обгазяване.

Тр. Янкова

 

05.12.2023 г.

ГЗ Биологично/бактериално обгазяване

Тр. Янкова

 

05.03.2024 г.

ГЗ Епидемии, пандемии и епизоотии.

Тр. Янкова

 

19.03.2024 г.

ГЗ Колективни средства за защита на населението.

Тр. Янкова

 

 

 

X a

10.10.2023 г.

Евакуация на населението от сгради и обекти. Спасителни дейности при промешлени аварии и природни бедствия

Н. Алексиева

 

14.11.2023 г.

Поразяване от електрически ток – възможни причини

Н. Алексиева

 

28.11.2023 г.

Поведение при наводнения. Оказване на първа помощ при удавяне

Н. Алексиева

 

05.03.2024 г.

Значение на психологическата помащ при пожари, бедствия и извънредни ситуации

Н. Алексиева

 

26.03.2024 г.

Единна спасителна система (ЕСС). Развитие на доброволчеството

Н. Алексиева

 

 

 

 

 

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД НА

ДИРЕКТОРА № 10 -.......... /................. г.

 

 

Г Р А Ф И К

 

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО

 „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“

І – X клас

 

за учебната 2023/2024 година

 

 

КЛАС

ДАТА

ТЕМА

ВЪЗЛАГАМ НА

 

 

  І  а

 

 

 

 

 

 

 

 

19.ІХ.2023 г.

Моят безопасен път до училище.

Иванка Папалакова

03.Х.2023 г.

Моят робот знае безопасен път до училище.

Иванка Папалакова

10.Х.2023 г.

Пешеходна пътека.

Иванка Папалакова

07. XI.2023 г.

Аз не пресичам сам.

Иванка Папалакова

05.XII.2023 г.

Пътен светофар за регулиране на движението на пешеходците.

Иванка Папалакова

13. II. 2024 г.

Двуколесни пътни превозни средства за деца.

Иванка Папалакова

12II.2023 г.

Знам къде съм.

Иванка Папалакова

19.III.2023 г.

Знам къде са пътните превозни средства.

Иванка Папалакова

07. V. 2023 г.

Знам къде са другите.

Иванка Папалакова

 

I б

19.ІХ.2023 г.

Моят безопасен път до училище.

Василка Кънева

03.Х.2023 г.

Моят робот знае безопасен път до училище.

Василка Кънева

10.Х.2023 г.

Пешеходна пътека.

Василка Кънева

07. XI.2023 г.

Аз не пресичам сам.

Василка Кънева

05.XII.2023 г.

Пътен светофар за регулиране на движението на пешеходците.

Василка Кънева

 

13. II. 2024 г.

Двуколесни пътни превозни средства за деца.

Василка Кънева

12II.2023 г.

Знам къде съм..

Василка Кънева

19.III.2023 г.

Знам къде са пътните превозни средства.

Василка Кънева

07. V. 2023 г.

Знам къде са другите.

Василка Кънева

 

 

 

 

 

 

  II  а

26.IХ.2023 г.

Улиците до моето училище.

Цонка Тодорова

17.Х.2023 г.

Моят робот знае къде да пресича.

Цонка Тодорова

12.ХII.2023 г.

Aлгоритъм за безопасно пресичане.

Цонка Тодорова

06.IІ.2024 г.

Пътен светофар за регулиране на движението на превозни средства.

Цонка Тодорова

12II.2024 г.

Отивам на училище с автобус, трамвай, тролейбус, лек автомобил.

Цонка Тодорова

23V.2024г.

Виждам и чувам пътните превозни средства.

Цонка Тодорова

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ а

26.IХ.2023 г.

Път. Елементи на пътя.

Илияна Кътева

07. XІ.2023 г.

Велосипед.

Илияна Кътева

14.XІ.2023г.

Безопасни места за управление на велосипед.

Илияна Кътева

13.IІ.2024 г.

Знам къде са пътните превозни средства

Илияна Кътева

05.III.2024 г.

Моят робот спазва сигналите на светофара.

Илияна Кътева

26.III.2024 г.

 Пътен светофар за велосипеди

Илияна Кътева

 

 

 

 

ІV а

10.Х.2023 г.

Кръстовища.

Фиданка Бенчева

17.Х.2023 г.

Опасности на пътя в населено място и  извън населено място.

Фиданка Бенчева

28. XI.2023г.

Пътни знаци и маркировка.

Фиданка Бенчева

05.IIІ.2024 г.

Пътни превозни средства в селското стопанство.

Фиданка Бенчева

09V.2024 г.

Виждам превозните средства.

Фиданка Бенчева

23.IV.2024 г.

Чувам превозните средства.

Фиданка Бенчева

 

 

 

 

 

 

V а

 

Гл. тема „ПЪТНА СРЕДА“

 

 

03.Х.2023 г.

 Моторни превозни средства.

Т. Тодоров

 

24.Х.2023 г.

Пътни знаци.

Т. Тодоров

14.ХI.2023 г.

Автомобилен и скоростен път.

Т. Тодоров

 

19.IІI.2024 г.

Конфликти на пътя.

Т. Тодоров

 

14.V.2024 г.

Виждам – предвиждам.

Т. Тодоров

 

 

 

 

 

 

 

VІ а

 

Гл. тема „ПЪТНА СРЕДА. ПЪТИЩА“

 

 

26.IХ.2023 г.

Видове пътища. Пътна мрежа.

М. Момчилова

21.ХІ.2023 г.

Пътни знаци.

М. Момчилова

12.XІI.2023 г.

МПС със специален режим на движение.

М. Момчилова

27.II.2024 г.

 Алкохол.

М. Момчилова

19.ІII.2024 г.

Сензорни характеристики на зрението.

М. Момчилова

 

 

 

 

VІІ а

 

 

Гл. тема „ПЪТНА СРЕДА. ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“

 

 

10.Х.2023 г.

Карта на пътищата в България и автомобилна навигация.

М. Габерова

14.ХІ.2023 г.

Мотопед.

М. Габерова

19.ХІІ.2023 г.

Пътни знаци за оказване на направление, посоки, обекти и други допълнителни табели.

М. Габерова

20.ІІ.2024 г.

Скорост. ПТП.

М. Габерова

19.ІІІ.2024 г.

Сензорна характеристика на зрението.

М. Габерова

 

 

 

 

VIII а

 

Гл. тема „ПЪТНА СРЕДА“

 

04.XI.2023 г.

Движение извън населено място през деня. ЖП прелези. Маневри на пътя.

М. Великова

09.I.2024 г.

Движение извън населено място през нощта и при различна видимост.

М. Великова

12.III.2024 г.

Пътна среда. Превозни средства. ППС и МПС. Системи за пасивна и активна безопасност.

М. Великова

09.IV.2024 г.

Правила и култура на поведение на пътя. Движението през отделните части на денонощието в извъннаселените места. Основни правила.

М. Великова

 

 

 

IX а

 

Гл. тема „ПЪТНА СРЕДА“

 

21.XI.2023 г.

Елементи на пътя. Пътна маркировка. Структура на пътя. Видове маркировка.

Тр. Янкова

23.I.2024 г.

Пътна среда и пътни знаци. Групи пътни знаци.

Тр. Янкова

13.II.2024 г.

Пътна среда. Превозни средства. Скорост на движение на МПС.

Тр. Янкова

20.VI.2023 г.

Правила и култура на поведение на пътя. Действия на водача, според средствата за регулиране на движението.

Тр. Янкова

 

X а

 

Гл. тема „ПЪТНА СРЕДА“

 

21.XI.2023 г.

Категории МПС и свидетелства за тяхното управление

Н. Алексиева

19.ХII.2023 г.

Административни наказания за нарушителите.

Н. Алексиева

13.II.2024 г.

Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения на водачите на пътя.

Н. Алексиева

30. IV.2024 г.

Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения от водачите на пътя

Н. Алексиева

 

 

 

 

Директор:…………..

  / Ива Пенкова /

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email:info160-This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Г   Р   А   Ф   И   К

ЗА ДЕЖУРСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА,

СЧИТАНО ОТ  15.09.2023  ГОДИНА

 

 

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

 

УЧИТЕЛ

ПОНЕДЕЛНИК

1.     Цонка Тодорова

2.     Василка Кънева

ВТОРНИК

1.     Илияна Кътева

2.     Фиданка Бенчева

СРЯДА

1.     Иванка Папалакова

2.     Цонка Тодорова

ЧЕТВЪРТЪК

     1.Фиданка Бенчева

     2. Илияна Кътева

ПЕТЪК

1.     Василка Кънева

2.     Иванка Папалакова

 

Всеки класен ръководител от начален етап отговаря за учениците си по време на малко и голямо междучасие. Сутрин, при приемане на учениците, осъществяват филтър на входа. Следят за носенето на маски в общите части и недопускането на контакт през междучасията между учениците от различни класове.

 

 

Утвърден със  Заповед № ……………………………. г.

 

 ДИРЕКТОР:………………….

                           (Ива Пенкова)

 

 

 

 

 

 

 

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

Г   Р   А   Ф   И   К

ЗА ДЕЖУРСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА,

СЧИТАНО ОТ  15.09.2023  ГОДИНА

 

 

 

В коридора

Пред тоалетната

 

I етаж

 

Понеделник -   Тр. Янкова

 

Вторник-  М. Барзева

 

Сряда -  М. Барзева

 

Четвъртък  - Тр. Янкова

 

Петък М. Момчилова

Понеделник - Т. Тодоров

 

Вторник -    М. Габерова

 

Сряда –   М. Габерова

 

Четвъртък – Т. Тодоров

 

Петък –  М. Великова

 

II етаж

 

 

 

Понеделник - Н. Алексиева

 

Вторник -  Ж. Йорданов

 

Сряда -   В. Парашкевова

 

Четвъртък -   П. Иванов

 

Петък -  Ж. Йорданов

Понеделник – М. Великова

 

Вторник -    Н. Алексиева

 

Сряда –   П. Иванов

 

Четвъртък – Б. Арнаудова

 

Петък –  Б. Арнаудова

 

 

Утвърден със  Заповед № ……………………………………г.      ДИРЕКТОР:………………….

                           (Ива Пенкова)       

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Г   Р   А   Ф   И   К

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА,

СЧИТАНО ОТ  15.09.2023  ГОДИНА

 

 

учител

предмет

ден

Начален  час

1.

Маруся  Великова

Български език и

литература

Четвъртък

библиотека

14.35 – 15.20

2.

Марияна  Габерова

Английски език

Понеделник

Стаята на VII „а“ клас

14.35 – 15.20

3.

Надя Алексиева

Математика

Понеделник

Стаята на X „а“ клас

14.35 – 15.20

 

4.

Маргарита Момчилова

Изобразително

Изкуство

Технологии

Петък

Кабинет по

Изобразително изкуство

14.35 – 15.20

 

5.

Мариана Барзева

Природни науки

(ЧП/БЗО/ФА/ХООС)

Вторник

Кабинет физика

14.35 – 15.20

 

6.

Трендафила Янкова

Физическо възпитание и спорт

Сряда

Спортна зала

15.20 – 16.15

 

7.

Тодор Тодоров

История и цивилизации

Петък

Стаята  на V „а“  клас

14.35 – 15.20

 

8.

Живко Йорданов

УП

Понеделник

Стаята на VIII/ IX клас

14.35 – 15.20

 

9.

Б. Арнаудова

УП

Вторник

Кабинет УП

14.35 – 15.20

 

10.

Ваня Парашкевова

ИТ

Сряда

Компютърен кабинет

14.35 – 15.20

 

11.

Петър Иванов

География и икономика

Сряда

Стаята  на VI „а“ клас

14.35 – 15.20

 

12.

Ангел Станчев

Музика

Кабинет Музика

14.35 – 15.20

 

13.

Мария Александрова

Философия

Сряда

Стаята на X „а“ клас

14.35 – 15.20

 

14.

Ани Цанова

Руски език

Четвъртък

Стаята на  IX „а“ клас

14.35 – 15.20

 

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

1.

Иванка Папалакова – І „а“

 

Вторник

класна стая I „а“ клас

11.55 – 12.30

 

2.

Василка Кънева – І „б“

 

Вторник

класна стая I „б“ клас

11.55 – 12.30

 

 

3.

Цонка Тодорова - ІІ „а“

 

Вторник

класна стая II „а“ клас

11.55 – 12.30

 

4.

Илияна  Кътева - ІІІ „а“

 

Понеделник

класна стая III „а“ клас

12.20 – 13.00

 

5.

Фиданка Бенчева – ІV „а“

 

Понеделник

класна стая IV „а“ клас

13.10 – 13.50

 

 

ГРАФИКЪТ  Е  УТВЪРДЕН  СЪС  ЗАПОВЕД  ..……/……………….г.

 

 

ДИРЕКТОР:………………………………………..    

                          (Ива Пенкова)

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМНИЯ ДЕН И ЧАС НА

УЧИТЕЛИТЕ - РАБОТА С РОДИТЕЛИ

 

2023 - 2024 учебна година, считано от 15.09.2023 г.

 

Учител, клас

Приемен ден

Час

 

1.

Ива Пенкова - Директор

Сряда Дирекция

13.30 – 14.30

2.

Иванка Папалакова – I „а“

Понеделник

13:30 – 14:30

3.

Василка Кънева – I „б“

Понеделник

13:30 – 14:30

4.

Цонка Тодорова   IІ „а“

Сряда

08:40 – 9:40

5.

Илияна Кътева –  IІІ „а“

Четвъртък

11:30 – 12:30

6.

Фиданка Бенчев  – ІV „а“

Вторник

08:40 – 09:40

7.

Тодор Тодоров – V „а“

Петък

10:55 – 11:55

8.

Маргарита Момчилова – VI „а“

Петък

10:00  10:45

9.

Марияна ГабероваI „а“

Понеделник

10:45 – 11:45

10.

Маруся Великова -   VІІI „а“

Сряда

10:50 – 11:50

11.

Трендафила Янкова – ІX „а“

Вторник

11:50  – 12:50

12.

Надя Алексиева  - X „а“

Сряда

09:45 – 10:45

13.

Мариана Барзева

Сряда

12:45 – 13:45

14.

Ангелина Благова

Четвъртък

11:00 – 12:00

16.

Петър Колев

Сряда

10:45 – 11:45

17.

Божанка Арнаудова

Понеделник

07:50 – 08:50

18.

Живко Йорданов

Понеделник

10:55 – 11:55

19.

Ваня Парашкевова

Сряда

10:55 – 11:55

20.

Петър Иванов

Четвъртък

14:30 – 15:30

21.

Ани Цанова

Четвъртък

13:30 – 14:30

22.

Мария Александрова

Сряда

12:30 – 13:30

22.

Ангел Станков

Сряда

14:30 – 15:30

 

ГРАФИКЪТ Е УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-10- ................... /..........................г.

ДИРЕКТОР:……………….

                      (Ива Пенкова)

Page 1 of 33

Предстоящи събития

Нашата гордост