Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Новини

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ЗАПОВЕД № РД-10- 790 / 17.08.2023 г.

    На основание чл. 259, aл. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 70 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование , Заповед №РД09-4061 / 30.08.2022 година на министъра на образованието и науката във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година и във връзка със Заповед № РД-01-891 / 24.04.2023 г. на министъра на образованието и науката

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

I.Училищна комисия по приема на документи на ученици в 8-ми клас за учебната 2023 / 2024 година, за запълване на незаетите места след четвърти етап на класиране в състав:

Председател: Велина Читалова - ЗАС

Членове: Мариана Барзева – старши учител прогимназиален етап;

Маруся Великова – старши учител прогимназиален етап;

 

II.Задължения на комисията за записване на учениците:

1.1. Приема оригиналите на документите за записване по чл. 72, т. 2 и т. 3 от Наредба от 10 от 2016 г., проверява наличието и редовността им и  ги завежда във входящия дневник  по пореден входящ номер. Комисията изисква следните документи:

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на свидетелство за основно образование;

3.Медицинско свидетелство.

1.2 Не приема копия на документи.

1.3. Срок за приемане на документи от  18.08.2023 г. до 07.09.2023 г.

1.4. Предава на Комисията за класиране на ученици за прием в 8-ми клас за учебната 2023 / 2024 година, за запълване на незаетите места след четвърти етап на класиране приетите документи.

1.5. Работно време на комисията: от 08.00 ч. до 16.30 ч.

1.6.. Място за приемане на документите – канцеларията

1.7.Определям Велина Читалова – ЗАС,  за лице, отговорно за съхраняване на документацията от приема на учениците след приключването на приемната кампания и място за съхранението ѝ във входящия дневник в канцеларията.

1.8. Отговорно лице за публикуване на интернет страницата на училището

настоящата заповед – Велина Читалова – ЗАС.

 

III.Училищна комисия за класиране на ученици в 8-ми клас за учебната 2023 / 2024 година, за запълване на незаетите места след четвърти етап на класиране в състав:

Председател: Цонка Тодорова – старши учител начален етап

Членове: Илияна Кътева – старши учител начален етап;

Василка Кънева – учител ГЦОУД

 

 

 

IV.Задължения на комисията за класиране на учениците:

1.1.  Разглежда постъпилите документи по чл. 72, т. 2 и т. 3 от Наредба от 10 от 2016 г.,

1.2.  Изготвя и предава на директора протокол с формираните балове на всеки кандидат на 08.09.2023 г. до 12.00 часа.

Балообразуващи предмети са, както следва:

 

№ по ред

Код на профе-

сията

Наимено-вание на професия-та

Код на специалността от професията

Наименова-ние на специалност

та от професията

Изпити чрез тест

БЕЛ

Изпити чрез тест

МАТ

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в Раздел А от Учебния план

 

1

 

582080

 

Помощник в строител-ството

 

5820801

 

Основни и довършителни работи

 

2

 

2

 

БЕЛ

 

Технологии и предприема-чество

 

1.3.  Предава на директора списък на класираните ученици на 08.09.2023 г. до 12.00 часа.

 

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, включени в горепосочените комисии  

срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

Контрол : директора

 

 

Директор …………………………………..

        / Ива Пенкова /

 

Запознати със Заповедта :

1.В. Читалова ………………

2.М. Барзева…………………

3.М. Великова…………………

4.Ц. Тодорова………….

5.Ил. Кътева……………….

6. В. Кънева ………………..

ОбУ „ХРИСТОБОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

          Уважаеми родители,

 

   Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап на класиране, по график е от 13.07.2023 г. до 17.07.2023 г. и се извършва в училището, в което са приети. 

   Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

1.     Заявление до директора;

2.     Оригинал на свидетелството за основно образование;

3.     Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;

 

 

   Работното време на комисията за записване е от 8.00 ч. до 17.00 ч.

   Място за приемане на документите – канцелария.

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 775

От 03.07.2023 г.

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41 ал. 1 и ал. 2, чл. 42 и чл. 44 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

 

ИЗМЕНЯМ

 

   ЗАПОВЕД № РД – 10 492 от 28.03.2023 г. за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2023/2024 година, както следва:

 

  

1. Броя на паралелките в І клас – 2;

 

Мотиви:

● Училището има възможност да приеме първокласници в две паралелки при спазени изисквания на Наредбата за Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

● Същите са за деца, които следва да постъпят в първи клас и са в прилежащия район за обхват на училището

● Приобщаването на учениците от уязвимите групи. 

● Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция

● Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Механизма за обхват.

● Създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик.

● Внедрени и утвърдени иновативни образователни решения и практики за повишаване качеството на обучение на ученици от уязвимите групи

 

Броят на паралелките е определен при спазени изисквания на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

В останалата си част Заповед № РД-10-492 от 28.03.2023 г. остава непроменена.

 

Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

Предстоящи събития

Нашата гордост

Сподели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn