Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Новини

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ЗАПОВЕД № РД-10-664

От 16.04.2024 г.  

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ:

График за дейностите за прием на ученици в пети клас за учебната 2024/2025 година

 

Дейност

Срок

Отговорник

1.

Определяне на план-приема от Директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа и съобразено със Стратегията на Общината съгласно чл.24 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование.

 

До 30.03.2024 година

 

Директор

2.

Издаване на заповед от Директора за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2021/2022 година , след становище на Обществения съвет на основание чл.44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование.

 

 

До 30.03.2024 година

 

 

Директор

3.

Директорът информира Началника на РУО-Пловдив и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием.

 

До 10.04.2024 година

 

Директор

4.

Определяне със заповед на Директора на училищни  комисии по прием в V клас  , съгласно чл.45, ал1 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование, която приема заявленията и извършва всички дейности по приема на ученици.

 

 

До 17.04.2024 година

 

 

 

Директор

5.

Приемане на заявления за прием/преместване в V клас за учебната 2024/2025 година.

До 14.09.2024 година

Комисията по прием в V клас.

6.

Представяне на удостоверение за завършен IV клас на начален етап на основното образование/оригинал/

До 14.09.2024 година

Комисията по прием в V клас.

7.

Списък на класираните ученици  в V клас.

До 14.09.2024 година

Комисията по прием в V клас.

8.

Утвърждаване на списъците на приетите ученици в V клас по паралелки от Директора , съгласно чл.45.ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование.

 

 

14.09.2024 година

 

Директора

9.

Провеждане на родителска среща с родителите на учениците от V  клас.

Май 2024 г.

Септември 2024 година

Директора ;

Класните ръководители на IV и V клас;

 

10.

Изпращане на сведение до общинската администрация за записаните ученици в V клас.

 

14.09.2024 година

 

Директора

ЗАС

 

Заповедта да се сведе до знанието на отговорните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Срок: 14.09.2024 г.

 

Директор:.......................

      / Ива Пенкова /

 

Запознати:

Ф. Бенчева................

Н. Алексиева ..................

Р. Димитрова..................

В. Читалова..................

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 663

От 16.04.2024г

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училището

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М  

 

І. За изпълнение на училищния план-прием, училищна комисия в състав

- Председател: Надя Алексиева  – ст. учител прогимназиален етап;

- Членове: Фиданка Бенчева – ст. учител начален етап;

                  Росица Димитрова – образователен медиатор;

                  Велина Читалова – ЗАС,

която да приема заявления за прием/преместване на ученици в V клас и извършва всички дейности по приема на ученици.

ІІ. График на дейностите за приема/преместването на ученици в V клас за 2024/2025 учебна година

1. Подаване на заявления за прием/преместване в V клас от 01.06.2024 г. до 14.09.2024 г.

2. Родителска среща –  м. май 2024 г. , м. септември 2024 г.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

  1. Фиданка Бенчева……………….                      
  2. Росица Димитрова .................                  
  3. Надя Алексиева………………
  4. Велина Читалова………………...                          

 

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 662

От 16.04.2024г

 

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 31 ал. 1 т. 8 и т. 9 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Решение на ПС ( Протокол № 12 / 16.04.2024 г. )

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

Критерии за преместване/прием в V клас:

1. Общи критерии:

- деца близнаци;

- деца сираци/полусираци;

- деца със СОП и деца с увреждания, определени с решения на ТЕЛК;

- деца от социални институции.

2. Индивидуални критерии:

- постоянен адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- настоящ адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- деца посещавали четвърти клас в избраното училище;

- близост на училището до местоработата на единия от родителите;

- други деца от семейството, обучаващи се в училището;

- деца на работещи служители в училището.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

   Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосоченото лице за сведение и изпълнение.

 

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

  1. Надя Алексиева……………….                          

Предстоящи събития

Нашата гордост

Сподели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn