Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

Изх. № 449 / 07.05.2019 г.

 

Директорът на ОУ „Христо Ботев“,  

с адрес гр. Стамболийски, п.к. 4210

ул. „Мариця“ № 132

 

 

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

публикува настоящото

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата):

- еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

 - производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

 

 

 

 

УСЛОВИЯ

1.      Срокът за набиране на предложенията, е от 07.05.2019 г.  до 16.00 ч. на 15.05.2019 г.;

2.      Място на подаване – сградата на учебното заведение на посочения по-горе в обявлението адрес.

3.      Децата/учениците в училището  от І до IV клас включително през 2019-2020 учебна година е около 120 бр.;

3. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 г /3 учебни години/;

 4. Максимален брой доставки за всяка учебна година:   по схема „Училищен плод“ – 46 бр. доставки;  по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки;

Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

 

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

 

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите:

1.      По схема „Училищно мляко“:

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;

- Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

- Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко";

- Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено

производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са  заявителите  по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

- Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата

 

2.      По схема „Училищен плод“:

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

 - Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

 

1.Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;

 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.

 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители по всяка от схемите "Училищно мляко" и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.

 4. Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.

 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

Телефон за допълнителна информация и контакт: 0339/ 6-23-92 или на 0885 608069

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения - 07.05.2019 г.

 

--------------------------------------------------

Директор на ОУ „Христо Ботев“

 

 

 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

З А П О В Е Д

№ РД – 10 – 663 / 07.05.2019 г.

На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", в качеството си на директор на учебното заведение и за включване в предоставянето на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в представляваното от мен учебно заведение, и чл.259 ал.1 от ЗПУО

 

ОБЯВЯВАМ

 

1.  Провеждане на процедура за набиране на предложения  за доставка на продуктите  по посочените схеми за  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

2.  Одобрявам обявлението за процедурата.

3.  Определям следните условия за участие:

Предложения по процедурата могат да бъдат подавани от заявители по чл. 13, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"(Наредбата) и които отговарят на условията, посочени в обявлението за процедурата.

4.  Определям срок за набиране на предложенията - до 16.00 ч. на 15.05.2019 г.  /не по-кратък от 7 дни от датата на публикуване на обявлението/;

5.  Определям учебните години, за които ще се извършват доставките - 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 г. /3 учебни години/;

6. Определям максимален брой доставки за всяка учебна година:  

- по схема „Училищен плод“ – 46 бр. доставки; 

- по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки;

Забележка: Съгл. чл. 4, ал. 4, т. 9 от Наредбата, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

На основание чл. 13б от Наредбата, на интернет страницата на учебното заведение да бъде публикувано обявлението за провеждане на процедура за набирана на предложения незабавно след издаване на настоящата заповед.                                       

Директор:.........................

      / Ива Пенкова /