Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПАП ЗА УСПЕХ“

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

 

Проект  BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Утвърждавам:

                        Ива Пенкова

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПАП ЗА УСПЕХ“

 

1.      Обява

2.      Заповед за назначаване на Комисия

3.      Протокол от работата на Комисията за кандидатсване по документи

4.      Протокол от работата на Комисията за събеседване

 


 

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

Обединено училище „Христо Ботев“ град Стамболийски

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на пълен работен ден за учебната 2021/2022 година

I.                   Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 

ІІ. Области на дейност.

Общи:

1.1    Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.

1.2    Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

2. Специфични:

2.1    Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.

2.2    Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;

2.3    Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;

2.4    Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;

2.5    Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;

2.6    Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;

2.7    Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;

2.8    Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;

2.9    Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;

2.10 Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;

2.11 Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;

2.12 Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;

2.13 В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;

2.14 Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;

2.15 Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;

2.16 Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;

2.17 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

 

III.             Изисквания към кандидатите:

1.      Образование: основно/средно/висше образование

2.      Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3.      Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4.      Необходими лични качества:

·        лоялност към институцията;

·        дискретност;

·        толерантност

·        умения за работа в екип;

·        умения за общуване;

·        способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

·        умения за мотивация;

·        умения за управление на конфликти;

·        способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

·        умения за разпределяне на времето.

5.        Професионален опит: не се изисква

6.      Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

 

IV.              Начин на извършване на подбора:
Подборът ще бъде извършен на два етапа:

1.      по документи

2.      събеседване с избраните по документи кандиати

 

V. Необходими документи:
1. Писмено заявление за кандидатстване;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: от 15.09.2021 до 30.06.2022 година
Документи се подават лично на адрес: град Стамболийски, ул „Марица“ №132

Срок за подаване на документи: до 16.00 на 03 септември 2021 г.


 

 

З А П О В Е Д

№ .................../.............................

 

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

 

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия в състав:

Председател:                       

Димитрия Челибийска – длъжност:педагогически съветник

 

и членове:

 

1.       Трендафила Янкова – старши учител прогимназиален етап

 

2.       Иванка Папалакова  - старши учител начален етап

 

със следните задачи:

·        да разгледа постъпилите на място документи от кандидатите за длъжности „Образователен медиатор“ с цел установяване на съответствие между представените документи и посочените в обявата за работа изисквания и да направят подбор по документи

·        да изготви протокол от работата на Комисията, за допуснатите кандидати и да организира събеседване с тях

·        да изготви протокол от проведеното събеседване и избор на кандидат за позицията „Образователен медиатор“ и да информира отговорните страни по проекта в ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски.

Настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията - за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на:

Димитрия Челибийска – длъжност: педагогически съветник

 

 

 

Ива Пенкова

 

Директор на ОбУ „Христо Ботев“

 

 

Запознати:

Д. Челибийска…………………

Тр. Янкова……………………..

В. Папалакова…………………..

 

 

 

ПРОТОКОЛ № ........................../......................

 

Днес, ............. г., в ........................ ч., в изпълнение на Заповед № ...../...... г. в ....................................................... (име на училището) се събра Комисия в състав:

 

Председател:

............................................ – длъжност: ..........................................................

 

Членове:

1.      ...........................................................– длъжност: ..........................................................

2.      .......................................................... – длъжност: ..........................................................

 

да разгледа постъпилите на място документи от кандидатите за длъжности „Образователен медиатор“ с цел установяване на съответствие между представените документи и посочените в обявата за работа изисквания и да направят подбор по документи

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ............................................. (име на училището) информира с обяви, качени на страницата на ......................... ................................ (описвате местата, където сте качили/ поместили обявата) на ................. (датата, на която е поместена обявата). всички заинтересовани страни за свободно работно място на пълен работен ден за образователен медиатор към ОбУ „Христо Ботев“.

За обявеното свободно работно мяста в срок до 16:00 часа на 18 септември 2019 г. са получени… ....... бр. заявление за образователни медиатори от:

·           

·           

·         

 

Всички подадени документи отговарят на техническите изисквания, поместени в обявата и се допускат до разглеждане.

След така направените констатации, Комисията пристъпи към разглеждане на подадените заявления.

Комисията установи:

1.      ........................................... (трите имена на кандидата)

a.       Към Заявлението е приложена автобиография, документи за завършено образование, други документи

b.      Комисията рзгледа документите по същество и установи, че лицето отговаря на критериите, описани в обявата за кандидатстване

 

2.      ........................................... (трите имена на кандидата)

a.       Към Заявлението е приложена автобиография, документи за завършено образование, други документи

b.      Комисията рзгледа документите по същество и установи, че лицето отговаря на критериите, описани в обявата за кандидатстване

 

Въз основа на описаното по-горе, Комисията

РЕШИ:

 

1.      Допуска до събеседване:

a.          

b.       

 

 

     Настоящия протокол се предава за утвърждаване от Директора.

 

 

ИЗГОТВИЛ:…………………………

................................................

................

Членове на комисията:

1.      …………………………

/...................................../

2.      …………………………

/.................................../

3.      …………………………

/......................................../

 


 

ПРОТОКОЛ № ........................../......................

 

Днес, ............. г., в ........................ ч., в изпълнение на Заповед № ...../...... г. в ....................................................... (име на училището) се събра Комисия в състав:

 

Председател:

............................................ – длъжност: ..........................................................

 

Членове:

3.      ............................................ – длъжност: ..........................................................

4.      ............................................ – длъжност: ..........................................................

 

Да проведе събеседване и избор на кандидат за позицията „Образователен медиатор“ в ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски организира конкурс за кандидастване за свободно работно място на пълен работен ден за образователен медиатор към ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски.

 

След проведено заседание на Комисията на ................................. до събеседване бяха допуснати следните кандидати:

1.      ................................................

2.      ................................................

 

Въз основа на проведеното събеседване с допуснатите кандидати, Комисията

РЕШИ:

 

Предлага за назначаване на длъжността „Образователен медиатор“  ..............................................

 

Настоящия протокол се предава за утвърждаване от Директора и информиране на заинтересованите лица.

 

ИЗГОТВИЛ:…………………………

................................................

................

Членове на комисията:

1.      …………………………

/...................................../

2.      …………………………

/.................................../

3.      …………………………

/......................................../