Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“

 

         

 

През учебната 2021-2022 година в Обединено училище "Христо Ботев", град Стамболийски ще бъдат сформирани 14 групи за допълнително обучение по БЕЛ и Математика както следва:

Български език и литература- 1 клас с ръководител Илияна Кътева

Математика- 1 клас с ръководител Илияна Кътева

Български език и летература- 2 клас с ръководител Фиданка Бенчева

Математика- 2 клас с ръководител Фиданка Бенчева

Български език и литература- 3 клас с ръководител Иванка Папалакова

Математика- 3 клас с ръководител Иванка Папалакова

Български език и летература- 4 клас с ръководител Цонка Тодорова

 

Математика- 4 клас с ръководител Цонка Тодорова

Математика- 5, 6 и 7 клас -Надя Алексиева

Български език и литература5, 6 и 7 клас - Маруся Великава

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.