Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Нов успех! Поздравления!

ОУ "Христо Ботев" е одобрено за участие в проект на ЦОИДУЕМ

за учебната 2015/2016 година!

ПРОЕКТ“УЧИЛИЩЕ НА СЦЕНА“

ДОГОВОР№ БС 33.14-1-041/30.09.2015

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА: КП 33.14-2015

ПРИОРИТЕТ:1

Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата  и учениците от етническите малцинства.

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 10 МЕСЕЦА

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 19 580 ЛЕВА

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ:ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ