Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед план-прием в 8 клас 2022–2023 г. и график с дейностите

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-10- 713 / 21.06.2022 г.

 

    На основание чл. 259, aл. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 4, ал. 2 и ал. 3, чл. 67, ал. 4 и ал. 5, чл. 68. ал. 3 и ал. 4, чл. 68, ал. 3 и ал. 4 и чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование чл. 54, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование, Заповед №РД09-1808 / 31.08.2021 година  на министъра на образованието и науката във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

I.Училищна комисия по приема на ученици в 8-ми клас за учебната 2022 / 2023 година в състав:

Председател: Велина Читалова - ЗАС

Членове: Василка Кънева – учител ГЦОУД;

Маргарита Момчилова – учител прогимназиален етап;

Маруся Великова – старши учител прогимназиален етап;

Цонка Тодорова – старши учител начален етап;

 

II.Задължения на комисията за записване на учениците:

1.1. Получава разпечатка с приетите ученици за всека специалност от

професия в училището, както и за насочените от началника на РУО ученици, приети

по чл. 60, ал. 1, от Наредба № 10 от 2016 г.;

1.2. Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за

записване, проверява наличието и редовността им и  ги завежда във входящия дневник  по пореден входящ номер.

1.3. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.

1.4. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по

условията на чл. 60, ал. 2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места

след всеки етап на записване.

2.Работно време на комисията: от 08.00 ч. до 17.00 ч.

3. Място за приемане на документите – канцелария

4.Определям Велина Читалова – ЗАС,  за

лице, отговорно за съхраняване на документацията от приема на учениците

след приключването на приемната кампания и място за съхранението ѝ във входящия дневник в канцеларията.

5. Отговорно лице за публикуване на интернет страницата на училището

информация за графика на дейностите по приемането на ученици в училище и

времето, през което училищната комисия ще извършва дейността си – Надя Алексиева – старши учител прогимназиален етап.

 

 

III. При записване на класираните ученици в VIII клас, комисията изисква

следните документи:

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на свидетелство за основно образование;

3.Медицинско свидетелство.

 

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, включени в комисията,

срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

Контрол : заместващият директора за съответния период.

 

Директор …………………………………..

        / Ива Пенкова /

 

ОбУ „ХРИСТОБОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

          Уважаеми родители,

   Във връзка с приемане на ученици в 8-ми клас за учебната 2022 / 2023 година, Ви информирам, че работното време на комисията за записване е от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Място за приемане на документите – канцелария.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 13 – 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21 - 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10 септември 2022 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план -прием

до 14 септември 2022 г. вкл.

 

Директор: …………………….

           / Ива Пенкова /