Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед за провеждане на поправителни изпити - редовна изпитна сесия, м. юли

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

РД-10-736 / 30.06.2022 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 118, ал. 6, т. 2, чл. 120, ал. 2 и чл. 123, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 34, ал. 1 и ал. 7 от Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  и във връзка с провеждане на редовна поправитлена изпитна сесия – м. юли, за ученици от дневна форма на обучение – ООП от 5, 6, 7 и 8 клас

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Ред и организация за провеждане на поправителни изпити за ученици от 5, 6, 7 и 8 клас, както следва:

Име и фамилия на ученика, клас

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност,

Дата, начален час,

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

Омут Шуманов – 5 клас

 

 

 

Английски език ООП

 

 

 

Писмен и устен изпит – до 30 мин. за устната част, в случай когато изпитът е комбинация от писмена и устна част

 

 

 

05.07.2022 г 12.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

Силвия Гарова-председател

Трендафила Янкова-член

 

 

 

Марияна Габерова-председател

Стоянка Богоева-член

 

 

 

30.06.2022

 

 

 

05.07.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

06.07.2022

на информационното табло в училище

Георги Георгиев – 5 клас

Ивелина Русева – 5 клас

Здравка Мазнева – 5 клас

Ракип Калайджиев – 5 клас

 

 

Анка Караилиева – 6 клас

 

 

 

Български език и литература - ООП

 

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

 

04.07.2022 г

09.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

 

Силвия Гарова-председател

Трендафила Янкова-член

 

 

Маруся Великова-председател

Надка Моллова-член

 

 

 

30.06.2022

 

 

 

04.07.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

05.07.2022

на информационното табло в училище

Васил Ангелов – 6 клас

Ангел Митев – 7 клас,

 

Георги Драганов – 7 клас,

 

Емил Димитров – 7 клас,

 

Милка Димитрова – 7 клас,

 

Славка Велева – 7 клас,

 

Запрянка Атанасова – 7 клас

 

 

 

Български език и литература - ООП

 

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

 

04.07.2022 г

09.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

 

Силвия Гарова-председател

Трендафила Янкова-член

 

 

Маруся Великова-председател

Надка Моллова-член

 

 

 

30.06.2022

 

 

 

04.07.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

05.07.2022

на информационното табло в училище

Математика - ООП

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

05.07.2022 г 09.00 часа

Стая по изобразително изкуство

Силвия Гарова-председател

Трендафила Янкова-член

 

Надя Алексиева-председател

Маргарита Терзиева-член

30.06.2022

05.07.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

 

 

 

06.07.2022

на информационното табло в училище

 

 

 

Димитър Димитров – 8 клас

Химия и опазване на околната среда - ООП

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

04.07.2022 г 12.00 часа

Стая по изобразително изкуство

 

Силвия Гарова-председател

Трендафила Янкова-член

 

Мариана Барзева-председател

Светлана Попова-член

30.06.2022

04.07.2022

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

 

 

05.07.2022

на информационното табло в училище

Милка Драганова – 8 клас

Янко Стоянов – 8 клас

 

Привителните изпити се полагат върху учебното съдържание за класа и за съответния вид подготовка.

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

·         Получава от директора протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82/ЕР, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола

·         Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

·         Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41 ал. 6 т. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

·         Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

·         Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

·         Не допуска подсказване и преписване.

·         Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

·         Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

·         Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

·         Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

·         В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

·         Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

·         След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

·         Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията (дават се указания за цвета на проверката – напр. с червен и зелен химикал). Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80/ЕР. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  . На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

·         След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Велина Читалова – ЗАС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от изпитите се внасят в Дневника на паралелката в съответния раздел в 3-дневен срок след приключване на изпитите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Директор: ..............................

           / Ива Пенкова /