Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед за балообразуващи предмети за прием в 8 клас 2023-2024 година

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 277

От 11.01.2023 г.

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование и Решение на ПС Протокол № 7 / 10.01.2023 г.

 

 

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

  Начин  на балообразуване за кандидатстване в осми клас за учебната 2023/2024 г. в Обединено училище „Христо Ботев“, град Стамболийски, община Стамболийски,  да бъде на следния принцип:

-          Удвоената оценка по български език и литература и математика от  НВО /национално външно оценяване/;

-          Оценката по български език и литература и оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование от раздел А на Учебния план.

 

   Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /