Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Родителска среща

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

                                               Заповед № РД-10-382 / 20.02.2023 година

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

   Да се проведе родителска среща на 21.02.2023 г. от 15.30 часа с родителите на учениците от Трета и Четвърта група  и 1 до 9 клас с дневен ред:

 

1.Запознаване с резултатите от Първи учебен срок и препоръки за подобряване работата на ученика.

2. Запознаване с График за контролни и класни работи през Втори учебен срок.

2.Запознаване с График за консултации на учителите по учебни предмети.

4.Запознаване с График за приемен ден и час на учителите – работа с родители.

5. Запознаване с График и Правила за провеждане на НВО 7 клас и НВО 4 клас.

6. Представяне на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание  – „Дигитална раница“. Разяснения относно регистрацията на родителите и предоставяне на персонални кодове за достъп.

7.Други.

 

   Класните ръководители по подходящ начин – чрез телефонен разговор, индивидуален разговор, чрез групите в социалните мрежи, да информират родителите на учениците за предстоящата родителска среща и тяхното присъствие.

 

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти срещу подпис за сведение.

 

  

ДИРЕКТОР: ......................

   / Ива Иванова Пенкова /