Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед за определяне на Комисия за училищен план-прием в 1 клас 2023/2024 г.

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 496

От 28.03.202

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 31 ал. 1 т. 8 и т. 9  от Наредба № 15 от 22.07.2020 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с Правила за осъществяване на приема в І клас на общинските училища на територията на Община Стамболийски

 

О П Р Е Д Е Л Я М

І. За изпълнение на училищния план-прием училищна комисия в състав:

- Председател: Иванка Папалакова – старши учител начален етап;

- Членове: Силвия Гарова – учител ПГ;

                  Василка Кънева – учител ГЦОУД;

                  Росица Димитрова – образователен медиатор;

                  Велина Читалова – ЗАС,

която да приема заявления за прием в І клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

   Комисията осъществява връзка с Общинската администрация и ЕСГРАОН, с цел проучване на списъците на подлежащите на обучение деца.

 

ІІ. Критерии за прием в І клас:

1. Общи критерии:

- деца близнаци;

- деца сираци/полусираци;

- деца със СОП и деца с увреждания, определени с решения на ТЕЛК;

- деца от социални институции.

2. Индивидуални критерии:

- постоянен адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- настоящ адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- деца посещавали подготвителна група в избраното училище;

- близост на училището до местоработата на единия от родителите;

- други деца от семейството, обучаващи се в училището;

- деца на работещи служители в училището.

 

ІІІ. График на дейностите за прием на ученици в І клас за 2023/2024 учебна година

1. Подаване на заявления за прием в І клас – от 04.04.2023 г. до 14.09.2023 г.

2. Родителска среща – май 2023 г. , септември 2023 г.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

   Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

Запознати:

  1. Надя Алексиева……………….                          
  2. Иванка Папалакова…………….      
  3. Силвия Гарова……………                     
  4. Василка Кънева………………
  5. Росица Димитрова.................

Велина Читалова……………….