Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за Първи учебен срок

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ЗАПОВЕД

РД-10-568 / 27.04.2023 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 118, ал. 6, т. 2, чл. 120, ал. 2 и чл. 123, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 40, ал. 3 от Нредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  и във връзка с провеждане на изпитна сесия  за оформяне на срочна оценка за Първи учебен срок 2022/2023 учебна година, за ученици от дневна форма на обучение – ООП и ИУЧ от 4, 5, и 7 клас

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Ред и организация за провеждане на изпитна сесия за оформяне на срочна оценка за Първи учебен срок 2022/2023 учебна година за ученици от 5 и 6клас, както следва:

Име и фамилия на ученика, клас

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност,

Дата, начален час,

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

Физическо възпитание и спорт ООП

Практически изпит –  2 астр. часа

 

 

02.05.2023г 14.30 часа

Във физкултурен салон

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Трендафила Янкова-председател

Кети Маркова-член

28.04.2023

 

02.05.2023

Физкултурен салон

 

02.05.2023

на информационното табло в училище

 

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

Физическо възпитание и спорт ИУЧ

 

Практически изпит –  2 астр. часа

 

03.05.2023г 14.30 часа

Във физкултурен салон

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Трендафила Янкова-председател

Кети Маркова-член

 

28.04.2023

 

03.05.2023

Физкултурен салон

 

03.05.2023

на информационното табло в училище

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

Музика ООП

Писмен изпит и практимески изпит

04.05.2023 г.

14.30 ч.

К-т по ИИ

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Василка Кънева-председател

Иванка Симеонова-член

 

02.05.2023

 

04.05.2023

К-т по ИИ

 

04.05.2023

на информационното табло в училище

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

Изобразително изкуство ООП

Писмен изпит и практимески изпит

05.05.2023 г.

14.30 ч.

К-т по ИИ

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Маргарта Момчилова-председател

Йорданка Генковска-член

 

03.05.2023

 

05.05.2023

К-т по ИИ

 

05.05.2023

на информационното табло в училище

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

 

 

 

Български език и литература - ООП

 

 

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

 

 

 

09.05.2023 г 14.30 часа

К-т по изобразително изкуство

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

 

 

 

Маруся Великова-председател

Надка Моллова-член

 

 

 

 

 

 

05.05.2023

 

 

 

09.05.2023

Стая по изобразително изкуство

 

 

 

09.05.2023

на информационното табло в училище

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

 

 

Български език и литература - ИУЧ

 

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

10.05.2023 г 14.30 часа

К-т по изобразително изкуство

 

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

 

Маруся Великова-председател

Надка Моллова-член

 

 

 

05.05.2023

 

10.05.2023

Стая по изобразително изкуство

 

10.05.2023

на информационното табло в училище

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

Човекът и природата ООП

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

11.05.2023 г 14.30 часа

К-т по изобразително изкуство

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Мариана Барзева-председател

Роза Ронгелова-член

 

 

09.05.2023

 

11.05.2023

Стая по изобразително изкуство

 

11.05.2023

на информационното табло в училище

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

 

 

 

Технологии и предприемачество - ООП

 

 

 

Писмен и практически изпит

 

 

 

12.05.2023 г 14.30 часа

К-т по изобразително изкуство

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Маргарита Момчилова-председател

Йорданка Генковска-член

 

 

 

 

10.05.2023

 

12.05.2023

Стая по изобразително изкуство

 

12.05.2023

на информационното табло в училище

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

 

Английски език  - ООП

 

Устен и писмен изпит

 

 

15.05.2023 г 14.30 часа

К-т по изобразително изкуство

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Марияна Габерова-председател

Стоянка Богоева-член

 

 

 

 

11.05.2023

 

15.05.2023

Стая по изобразително изкуство

 

15.05.2023

на информационното табло в училище

Асен Цанев – 5 клас

Ангел Митев – 6 клас

 

Математика - ООП

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

16.05.2023 г 14.30 часа

К-т по изобразително изкуство

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Надя Алексиева-председател

Маргарита Терзиева-член

 

 

 

 

12.05.2023

16.05.2023

Стая по изобразително изкуство

16.05.2023

на информационното табло в училище

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

 

 

 

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

 

 

 

Писмен и практически изпит

 

17.05.2023 г 14.30 часа

К-т по ИТ

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Надя Алексиева-председател

Светлана Тодорова-член

 

 

12.05.2023

 

17.05.2023

К-т по ИТ

 

17.05.2023

на информационното табло в училище

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

 

 

 

География и икономика - ООП

 

 

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

18.05.2023 г 14.30 часа

К-т по изобразително изкуство

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Тодоро Тодоров-председател

Красимира Грозданова-член

 

 

 

 

15.05.2023

18.05.2023

Стая по изобразително изкуство

18.05.2023

на информационното табло в училище

Асен Цанев – 5 клас

 

Ангел Митев – 6 клас

 

 

 

История и цивилизации - ООП

 

 

 

Писмен изпит –  2 астр. часа

 

 

 

 

 

29.05.2023 г 14.30 часа

К-т по изобразително изкуство

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

 

Тодор Тодоров-председател

Илиана Белчева-член

 

 

 

 

26.05.2023

29.05.2023

Стая по изобразително изкуство

29.05.2023

на информационното табло в училище

 

 

Привителните изпити се полагат върху учебното съдържание за класа и за съответния вид подготовка.

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

·         Получава от директора протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82/ЕР, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола

·         Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

·         Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41 ал. 6 т. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

·         Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

·         Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

·         Не допуска подсказване и преписване.

·         Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

·         Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

·         Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

·         Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

·         В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

·         Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

·         След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

·         Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията (дават се указания за цвета на проверката – напр. с червен и зелен химикал). Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80/ЕР. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  . На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

·         След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

 

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Велина Читалова – ЗАС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

 

4. Резултатите от изпитите се внасят в Дневника на паралелката в съответния раздел в 3-дневен срок след приключване на изпитите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Директор: ..............................

           / Ива Пенкова /

 

Запознати със заповедта:

Маруся Великова ………………  

Елена Кръстева ………………

Силвия Гарова …………….

Тодор Тодоров ………….

Мариана Барзева …………

Василка Кънева …………….

Трендафила Янкова …………..       

Надя Алексиева …………..

Марияна Габерова ……………         

Маргарита Момчилова ……………

Надка Моллова ………..

Маргарита Терзиева ………….

Стоянка Богоева ……………….  

Кети Маркова …………..

Илиана Белчева ……………

Роза Рангелова …………..

Красимира Грозданова ……….

Светлана Тодорова …………..

Йорданка Генковска …….

Иванка Симеонова ………………