Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед за изменение на ЗАПОВЕД № РД – 10 – 492 от 28.03.2023 г. за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2023/2024 година

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 775

От 03.07.2023 г.

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41 ал. 1 и ал. 2, чл. 42 и чл. 44 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

 

ИЗМЕНЯМ

 

   ЗАПОВЕД № РД – 10 492 от 28.03.2023 г. за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2023/2024 година, както следва:

 

  

1. Броя на паралелките в І клас – 2;

 

Мотиви:

● Училището има възможност да приеме първокласници в две паралелки при спазени изисквания на Наредбата за Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

● Същите са за деца, които следва да постъпят в първи клас и са в прилежащия район за обхват на училището

● Приобщаването на учениците от уязвимите групи. 

● Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция

● Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Механизма за обхват.

● Създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик.

● Внедрени и утвърдени иновативни образователни решения и практики за повишаване качеството на обучение на ученици от уязвимите групи

 

Броят на паралелките е определен при спазени изисквания на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

В останалата си част Заповед № РД-10-492 от 28.03.2023 г. остава непроменена.

 

Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /