Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед за определяне на Училищна комисия по приема на документи на ученици в 8-ми клас за учебната 2023/2024 година, за запълване на незаетите места след четвърти етап на класиране

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ЗАПОВЕД № РД-10- 790 / 17.08.2023 г.

    На основание чл. 259, aл. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 70 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование , Заповед №РД09-4061 / 30.08.2022 година на министъра на образованието и науката във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година и във връзка със Заповед № РД-01-891 / 24.04.2023 г. на министъра на образованието и науката

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

I.Училищна комисия по приема на документи на ученици в 8-ми клас за учебната 2023 / 2024 година, за запълване на незаетите места след четвърти етап на класиране в състав:

Председател: Велина Читалова - ЗАС

Членове: Мариана Барзева – старши учител прогимназиален етап;

Маруся Великова – старши учител прогимназиален етап;

 

II.Задължения на комисията за записване на учениците:

1.1. Приема оригиналите на документите за записване по чл. 72, т. 2 и т. 3 от Наредба от 10 от 2016 г., проверява наличието и редовността им и  ги завежда във входящия дневник  по пореден входящ номер. Комисията изисква следните документи:

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на свидетелство за основно образование;

3.Медицинско свидетелство.

1.2 Не приема копия на документи.

1.3. Срок за приемане на документи от  18.08.2023 г. до 07.09.2023 г.

1.4. Предава на Комисията за класиране на ученици за прием в 8-ми клас за учебната 2023 / 2024 година, за запълване на незаетите места след четвърти етап на класиране приетите документи.

1.5. Работно време на комисията: от 08.00 ч. до 16.30 ч.

1.6.. Място за приемане на документите – канцеларията

1.7.Определям Велина Читалова – ЗАС,  за лице, отговорно за съхраняване на документацията от приема на учениците след приключването на приемната кампания и място за съхранението ѝ във входящия дневник в канцеларията.

1.8. Отговорно лице за публикуване на интернет страницата на училището

настоящата заповед – Велина Читалова – ЗАС.

 

III.Училищна комисия за класиране на ученици в 8-ми клас за учебната 2023 / 2024 година, за запълване на незаетите места след четвърти етап на класиране в състав:

Председател: Цонка Тодорова – старши учител начален етап

Членове: Илияна Кътева – старши учител начален етап;

Василка Кънева – учител ГЦОУД

 

 

 

IV.Задължения на комисията за класиране на учениците:

1.1.  Разглежда постъпилите документи по чл. 72, т. 2 и т. 3 от Наредба от 10 от 2016 г.,

1.2.  Изготвя и предава на директора протокол с формираните балове на всеки кандидат на 08.09.2023 г. до 12.00 часа.

Балообразуващи предмети са, както следва:

 

№ по ред

Код на профе-

сията

Наимено-вание на професия-та

Код на специалността от професията

Наименова-ние на специалност

та от професията

Изпити чрез тест

БЕЛ

Изпити чрез тест

МАТ

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в Раздел А от Учебния план

 

1

 

582080

 

Помощник в строител-ството

 

5820801

 

Основни и довършителни работи

 

2

 

2

 

БЕЛ

 

Технологии и предприема-чество

 

1.3.  Предава на директора списък на класираните ученици на 08.09.2023 г. до 12.00 часа.

 

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, включени в горепосочените комисии  

срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

Контрол : директора

 

 

Директор …………………………………..

        / Ива Пенкова /

 

Запознати със Заповедта :

1.В. Читалова ………………

2.М. Барзева…………………

3.М. Великова…………………

4.Ц. Тодорова………….

5.Ил. Кътева……………….

6. В. Кънева ………………..