Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед за утвърждаване на критерии за получаване на стипендии

,ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ЗАПОВЕД

РД – 10 – 238 / 15.11.2023 г.

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 на Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

Предложение на Комисията по чл. 8, ал. 2, т. 1 от Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, както следва:

 

І. Критерии за допускане до класиране:

 

     До класиране се допускат ученици, които отговарят на следните условия:

 1. Имат  завършено основно образование.
 2. Подали в срок заявление – декларация с приложени към нея изискуемите документи.
 3. Обучават се в дневна форма.
 4. Не повтарят учебната година( с изключение на повтарящи поради болест).
 5. Нямат действаща санкция, наложена с решение на педагогическия съвет.
 6. При кандидатстване за втория срок да нямат двойки от І срок и повече от 20 неизвинени отсъствия.
 7. За допускане до класиране за стипендия за постигнати образователни резултати – среден успех по предмети / ЗП, ПП / по- голям или равен на 4,00.
 8. За допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – среден успех по предмети /ЗП и ПП/ по – голям или равен на 3,50  и доход на член от семейството по- нисък от средната минимална заплата за страната за предходните 6 месеца.

ІІ. Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии:

 

 1. Класирането на ученици за стипендия за постигнати образователни резултати става по низходящ ред на база среден успех по предмети /ЗП и ПП/. Учениците с равен среден успех се класират по низходящ ред на база оценката по БЕЛ, при равен бал и еднаква оценка по БЕЛ се класират на база оценката по математика.
 2. Класирането на ученици за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането става по възходящ ред  според дохода на член от семейството на ученика за предходните 6 месеца.
 3. За месечна стипендия за ученици без родители, ученици само с един родител  и ученици с трайни увреждания класиране не се извършва, като същите могат да получават само ученици, които нямат действаща санкция от педагогическия съвет.
 4. Еднократните стипендии са за:

Ø  Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа му до образование.

Ø  Извънредни обстоятелства – пожар, бедствия.

Ø  Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност – първо място на национална олимпиада, национално състезание от календара на МОН, национален шампионат по спорт.

Ø  Еднократна стипендия на училището за постигнат отличен успех и до 5 отсъствия по неуважителни причини до края на учебната година.

      При тези стипендии не се извършва класиране. Към заявлението – декларация се прилага доклад на класния ръководител, документ доказващ постижението  на ученика или документ от държавен или общински орган удостоверяващ дадено бедствие.

 

ІII. Определяне на размера на всеки вид стипендия и периода за който се отпускат:

 

Вид на стипендията

Месечна

Еднократна

За постигнати образователни

резултати

За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

За подпомагане на ученици с трайни увреждания

За ученици без родители

преодоляване на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа до образование

постигнати високи резултати в учебната и ИИД

успех от 4,00 до 4,49       

успех от 4,50 до 4,99       

успех от 5,00 до 5,49

успех от 5,50 до 6,00

само с 1 родител

без 2 родители

Размер

40 лв.

45 лв.

50 лв.

60 лв.

40 лв.

60 лв.

    50 лв.

        60 лв.

 до 100 лв.

 до 100 лв.

Период  за който се отпуска

за съответния учебен срок на учебната 2023/2024 година

от началото на месеца, следващ месеца в който е възникнало основанието за получаването им до края на учебната 2023/2024 година

еднократно при необходимост

еднократно в края на учебната година

 

 IV.Конкретни условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището:

 

СТИПЕНДИИ

УСЛОВИЯ И РЕД

МЕСЕЧНА

За постигнати образователни резултати

Подаване на заявление по образец  до Директора в определените срокове. Заявлението се предоставя на класния ръководител за проверка, след което полага подпис и го завежда в канцеларията.

За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Подаване на заявление – декларация по образец  до Директора в определените срокове. Декларацията  за  дохода трябва да бъде подписана и от родителя( попечителя) на ученика и да се приложат следните документи:

Ø  Служебни бележки за дохода на семейството през последните шест  месеца или служебни бележки от Бюрото по труда за липсата на такъв. Доходите на семейството включват заплати, стипендии, пенсии, месечни добавки и помощи за деца, месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане, обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, наеми, хонорари и други.

Ø  Служебни бележки от училищата на братята и сестрите, че са ученици и размерът на стипендията за последните шест месеца, ако получават такава.

Ø  Копие от съдебно решение за разводи присъдена издръжка / при разведени родители / и нотариално заверена декларация за липса на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с друго лице.

Класният  ръководител проверява попълненото заявление-декларация с приложените документи  и го завежда в канцеларията на училището.

За подпомагане на ученици с трайни увреждания

Подаване на заявление по образец и актуален  документ  от ТЕЛК, доказващ увреждането. Класният  ръководител завежда документите в канцеларията на училището.

За ученици без родители

Подаване на заявление/ след настъпване на събитието/ до Директора. Прилага се и копие от смъртен акт на починалите родители или съдебно решение за лишение от родителски права или поставени под пълно запрещение. Класният ръководител завежда заявлението в канцеларията на училището.

За ученици само с един родител

Подаване на заявление/ след настъпване на събитието/ до Директора. Прилага се и копие от смъртен акт на починалия родител. Класният ръководител завежда заявлението в канцеларията на училището.

ЕДНОКРАТНА

За преодоляване на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа до образование

Подаване на заявление/ след настъпване на събитието/ до Директора на училището заедно с доклад от класния ръководител. Класният ръководител завежда документите в канцеларията.

За извънредни обстоятелства – пожар, бедствия

Подаване на заявление/ след настъпване на събитието/ до Директора на училището заедно с документ от държавен  или общински орган удостоверяващ бедствието. Класният ръководител завежда документите в канцеларията.

За постигнати високи резултати в учебната, извънкласната  и извънучилищна дейност

Писмено предложение от учител от ОбУ „Христо Ботев”, придружено с документ доказващ постижението.

За постигнат отличен успех и до 5 отсъствия по неуважителни причини до края на учебната година

Писмено предложение от класния ръководител, придружено с доказателства.

 

Ø  Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

Ø  Учениците с право на стипендии за трайни увреждания, без родители или само с един родител, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.

Ø  Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

Ø  Ако е отпусната стипендия въз основа на документ с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или ученика, ако е пълнолетен.

 

V. Срок за подаване на заявления- декларации от учениците:

Ø  За първия учебен срок  до 22.11.2023 г. За втория учебен срок до 28.02.2024 г.

Ø  За подпомагане на ученици с трайни увреждания и ученици без родители или само с един родител – до края на месеца, в който възникне основанието, за да може ученикът да получи стипендия още на следващия месец.

Ø  За еднократната стипендия за високи резултати  срокът е до 30 юни.

 

VІ.Отнемане на стипендия:

Ø  При прекъсване на обучението.

Ø  При наложена санкция с решение на Педагогическия съвет от месеца, следващ налагането на санкцията, до нейното заличаване.

Ø  При допуснати от 3 до 5  забележки по отношение на дисциплината и поведението на ученика отразени в електронния дневник или доклад на учител до  психолога на училището и педагогическия съветник.

Ø  При рушене на училищна собственост.

 

VII. Средства отпуснати стипендии по бюджет 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

Ø  4247 лв по план

Ø  1720 лв. изразходени

Ø  2527 лв. остатък

 

      В срок до 27.11.2023 г. Комисията да представи Протокол с класираните ученици за получаване на стипендия по видове и размер.

Настоящата заповед да се качи на сайта на училището.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надя Алексиева, на длъжност старши учител прогимназиален етап.

 

ДИРЕКТОР: ............................................ 

                             ( Ива Пенкова )

Запознати:

Н. Алексиева …………

Тр. Янкова …………..

М. Великова ………..

В. Читалова …………

Ст. Никлева……………