Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед за определяне на ред и организация за провеждане на приравнителни изпити

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ЗАПОВЕД

РД-10-380 / 12.01.2024 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 148, ал. 2, от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  и във връзка с провеждане на приравнителна изпитна сесия за определяне на годишна оценка за учебната 2022/2023 година за ученици по УУП за 8 и 9 клас  по специалност „Производство на облекло“, професия „Работник в производството на облекло“ в дневна форма на обучение

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Ред и организация за провеждане на приравнителни изпити за ученици от 9 и 10 клас, както следва:

Име и фамилия на ученика, клас

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност,

Дата, начален час,

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

Теодора Мирчева, 9 клас

Материалознание ОТП ( теория )

Писмен изпит – 3 астрономически часа

17.01.2024 г 14.30 часа

кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Иванка Папалакова-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

15.01.2024

18.01.2024

Кабинет по практика

18.01.2024

на информационното табло в училище

Снежа Георгиева, 10 клас

ЗБУТ ( теория ) ООП

Писмен изпит –  3 астр. часа

 

17.01.2024 г 14.30 часа

кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Иванка Папалакова-член

Божанка Арнаудова-председател

Христина Димитрова-член

15.01.2024

18.01.2024

Кабинет по практика

18.01.2024

на информационното табло в училище

 

Теодора Мирчева, 9 клас

 

Материалознание РПП ( теория )

 

Писмен изпит –  3 астр. часа

 

 

18.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

 

Иванка Папалакова-председател

Василка Кънева-член

 

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

 

16.01.2024

 

19.01.2024

Кабинет по практика

 

19.01.2024

на информационното табло в училище

Снежа Георгиева, 10 клас

 

Процеси и машини в конфекционното производство СПП ( теория )

Писмен изпит –  3 астр. часа

 

18.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Иванка Папалакова-председател

Василка Кънева-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

16.01.2024

19.01.2024

Кабинет по практика

19.01.2024

на информационното табло в училище

Теодора Мирчева, 9 клас

Процеси и машини в конфекционното производство РПП ( теория )

Писмен изпит –  3 астр. часа

 

19.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Иванка Папалакова-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

17.01.2024

22.01.2024

Кабинет по практика

22.01.2024

на информационното табло в училище

Снежа Георгиева, 10 клас

 

Процеси и машини в конфекционното производство – структура и технологии РПП

 ( теория )

Писмен изпит –  3 астр. часа

 

19.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Иванка Папалакова-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

17.01.2024

22.01.2024

Кабинет по практика

22.01.2024

на информационното табло в училище

Теодора Мирчева, 9 клас

Материалознание РПП ( практика )

Практически изпит – до 5 астр. часа

22.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

18.01.2024

22.01.2024

Кабинет по практика

22.01.2024

на информационното табло в училище

 

 

Снежа Георгиева, 10 клас

 

 

 

Процеси и машини в конфекционното производство СПП ( практика )

 

 

Практически изпит – до 5 астр. часа

 

 

22.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

 

 

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

 

 

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

 

 

 

18.01.2024

 

 

 

22.01.2024

Кабинет по практика

 

 

 

22.01.2024

на информационното табло в училище

Теодора Мирчева, 9 клас

Процеси и машини в конфекционното производство РПП ( практика )

Практически изпит – до 5 астр. часа

23.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

19.01.2024

23.01.2024

Кабинет по практика

23.01.2024

на информационното табло в училище

Снежа Георгиева, 10 клас

 

Процеси и машини в конфекционното производство – структура и технологии РПП ( практика )

Практически изпит – до 5 астр. часа

23.01.2024 г 14.30 часа

Кабинет по практика

Силвия Гарова-председател

Елена Кръстева-член

Божанка Арнаудова-председател

Иванка Рангелова-член

19.01.2024

23.01.2024

Кабинет по практика

23.01.2024

на информационното табло в училище

Привителните изпити се полагат върху учебното съдържание за класа и за съответния вид подготовка.

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

·         Получава от директора протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола

·         Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

·         Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41 ал. 7 т. 3 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

·         Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

·         Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

·         Не допуска подсказване и преписване.

·         Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

·         Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

·         Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

·         Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

·         В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

·         Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

·         След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

·         Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията (дават се указания за цвета на проверката – напр. с червен и зелен химикал). Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен или практически изпит. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  . На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

·         След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Велина Читалова – ЗАС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от изпитите се внасят в Дневника на паралелката в съответния раздел в 3-дневен срок след приключване на изпитите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Директор: ..............................

           / Ива Пенкова /

 

Запознати със заповедта:

Елена Кръстева...................                         Василка Кънева …………….                                       Иванка Рангелова ……………

Силвия Гарова....................                         Божанка Арнаудова …………….                                 Христина Димитрова ……………..

Иванка Папалакова ……………