Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед за провеждане на обучение в ОРЕС

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

                                               Заповед № РД-10-415 / 26.01.2024 година

 

 

   На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31 ал. 1 т. 24 от Наредба № 15 / 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка със Заповед № РД-01-118 / 26.01.2024 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-100 / 19.01.2024 г. на РЗИ – Пловдив и Заповед № РД09-205 / 26.01.2024 г на Министъра на образованието и науката

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.         Преминаване в ОРЕС за учениците от 1 до 10 клас,  считано от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. вкл.

 

2.           Обучението на учениците от дневна форма на обучение в ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски, които са в ОРЕС да се осъществява доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в Google classroom и Googlemeet синхронно.

3.           По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в ОРЕС, обучението да се извършва чрез предоставяне на учебни материали и текуща обратна връзка от педагогически специалисти и/или образователния медиатор на ученика. Предоставянето на материали и работни листове е ангажимент на всеки учител по предмет.

4.           Учителите по предмети и класните ръководители поддържат непрестанна комуникация с учениците и родителите им, с цел мотивиране за изпълнение на поставените задачи и своевременно връщане на работните листове, както и тяхната своевременна проверка.

5.           Обратната връзка с учениците/предаването и връщането на работни листове/ да се организира така, че да бъде поне два пъти седмично, за да не се губи връзката с учениците.

6.           ОРЕС включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на организацията на учебния ден ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски за 2023/2024 г.

7.           На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

8.            ОРЕС се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично разписание за Първи учебен срок на учебната 2023/2024 г.

9.           Дейностите по чл. 15, т. 1-4, 6 и 11 от Наредбата за приобщаващото образование могат да се осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти.

10.  Преустановяват се занятия в групите за занимания по интереси за учениците, които са в ОРЕС от 1 до 10 клас.

11.  Преустановяват се занятията за групите по НП„Заедно в изкуствата и спорта“ за учениците от 1 – 10 клас, които са в ОРЕС.

 

  Заповедта да се сведе до знанието на всички служители в училището срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

 

 

  

 

ДИРЕКТОР: ......................

   / Ива Иванова Пенкова / 

 

 

 

 

 

Запознати:

Запознати:

 

Ф. Бенчева………..                   В. Кънева……….                      Тр. Янкова………..          

П. Колев……….                        Н. Алексиева………                 М. Момчилова ……….

М. Габерова……….                  Ив. Папалакова...........               М. Великова………….          

Ц. Тодорова………..                    Т. Тодоров………..                     Ил. Кътева…………         

М. Барзева..............                   Ел. Кръстева............                  С. Гарова …………..

Ж. Йорданов ………….            Б. Арнаудова ……………          П. Иванов …………..

Анг. Станков …………..          М. Александроваа …………      Ани Цанова …………

Г. Зимбилева …………..          В. Парашкевова ………..          Анг. Благова ………….

Ст. Никлева……….                  В. Читалова………..                 Ел. Симеонова……….           

К. Парова ..............                   Н. Апостолова………               Р. Димитрова …………

Андреян Запрянов………...