Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед за междусрочна ваканция

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

З А П О В Е Д     РД-10-435

От   30.01.2024г.

 

       На основание чл. 259 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка със Заповед № РД09-2047 / 28.08.2023г.  на Министъра на образованието и науката 

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Я   М

 

 

 

Междусрочна ваканция от 03.02.2024г – 05.02.2024г. вкл.

 

 

      Пожелавам на учениците весела ваканция с напомняне за спазване на правилата за движение по улиците и културно поведение!

 

   Класните ръководители да уведомят по подходящ начин учениците.

 

   Заповедта да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти по електронен път за сведение.

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:……………………..

             / Ива Пенкова /