Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед определяне график на дейностите по прием в 5 клас 2024-2025 година

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ЗАПОВЕД № РД-10-664

От 16.04.2024 г.  

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ:

График за дейностите за прием на ученици в пети клас за учебната 2024/2025 година

 

Дейност

Срок

Отговорник

1.

Определяне на план-приема от Директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа и съобразено със Стратегията на Общината съгласно чл.24 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование.

 

До 30.03.2024 година

 

Директор

2.

Издаване на заповед от Директора за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2021/2022 година , след становище на Обществения съвет на основание чл.44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование.

 

 

До 30.03.2024 година

 

 

Директор

3.

Директорът информира Началника на РУО-Пловдив и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием.

 

До 10.04.2024 година

 

Директор

4.

Определяне със заповед на Директора на училищни  комисии по прием в V клас  , съгласно чл.45, ал1 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование, която приема заявленията и извършва всички дейности по приема на ученици.

 

 

До 17.04.2024 година

 

 

 

Директор

5.

Приемане на заявления за прием/преместване в V клас за учебната 2024/2025 година.

До 14.09.2024 година

Комисията по прием в V клас.

6.

Представяне на удостоверение за завършен IV клас на начален етап на основното образование/оригинал/

До 14.09.2024 година

Комисията по прием в V клас.

7.

Списък на класираните ученици  в V клас.

До 14.09.2024 година

Комисията по прием в V клас.

8.

Утвърждаване на списъците на приетите ученици в V клас по паралелки от Директора , съгласно чл.45.ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 за Организацията на дейностите в училищното образование.

 

 

14.09.2024 година

 

Директора

9.

Провеждане на родителска среща с родителите на учениците от V  клас.

Май 2024 г.

Септември 2024 година

Директора ;

Класните ръководители на IV и V клас;

 

10.

Изпращане на сведение до общинската администрация за записаните ученици в V клас.

 

14.09.2024 година

 

Директора

ЗАС

 

Заповедта да се сведе до знанието на отговорните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Срок: 14.09.2024 г.

 

Директор:.......................

      / Ива Пенкова /

 

Запознати:

Ф. Бенчева................

Н. Алексиева ..................

Р. Димитрова..................

В. Читалова..................