Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

 • Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща;
 • Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите от 05.05.2017 г.  до 10.05.2017 г.  в училището, в което се обучава седмокласникът. На територията на област Пловдив ще бъдат организирани изпити за проверка на способностите по музика и физическо възпитание и спорт за прием в 8 клас по профили „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите не се заплаща. Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по ФВС се прилага копие от застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.
 • Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно;
 • Продължителността на приемните изпити не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като: за модула за национално външно оценяване е 60 минути; за допълнителния модул е 90 минути;
 • Продължителността на приемните изпити по БЕЛ и по математика за ученици със специални образователни потребности се удължава до 40 минути спрямо продължителността на всеки модул.

Учениците в VІІ клас:

 • се явяват на НВО по български език и литература на 19.05.2017 г. и по математика на 22.05.2017 г. в училищата, в които се обучават;
 • явяват се в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на изпитите (получава се до 16.05.2017 г. от училището, в което се обучава ученикът);
 • заемат определените им места не по-късно от 9,45 часа;
 • ползват за изпита син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 • не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху първи модул, ако ще работят по втори модул;
 • изслушват един път текста за преразказ; 
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки;
 • по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка и на листа с формулите;
 • Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика се обявяват до 05 юни 2017 г.;
 • В срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от началника на РУО; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи;
 • В работните дни от 16 до 22 юни 2017 г. подават документи за участие в приема в училищата-центрове, определени от началника на РУО:

Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/:

Пловдив:

СУ “Св. Климент Охридски”, ул. “Васил Априлов” № 5

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13 

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Петко Каравелов”, ул. “Асен Карастоянов” №16 

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4 

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

І класиране: в работните дни от 16.06 до 22.06 - 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: от 11.07 до 13.07 – 08.00 до 18.00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите. Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 27.06.2017 г.  

Учениците, които желаят да участват в приема по профил „Физическо възпитание и спорт“ подават заявление в същите срокове до директора на училището, което осъществява държавен прием по профила.

Учениците, завършващи VІІ клас в училища извън област Пловдив, подават документи само в СУ “Св. Софроний Врачански”, гр. Пловдив.

Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 27.06.2017 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Център за прием на документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, бул.“Руски” № 50

Работно време на центъра: от 9.00 до 13.00 и от 13.30 до 17.00 часа

Документи се приемат и разглеждат всеки работен ден от 3 до 21 май.

 

Изпитът за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт се полага в училищата с прием в 8 клас по профил “Физическо възпитание и спорт”: СУ “Константин Величков” – Пловдив, СУ “Братя Миладинови” – Пловдив, СУ “Петко Р. Славейков” – Кричим по график в периода 31.05-01.06.2017 г. Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” - Пловдив на 05.06.2017 г.

Служебна бележка с резултата от положения изпит за проверка на способностите се издава от училището, в което е положен изпитът, в периода от 12 юни до 13 юли 2017 г. Резултатът от положения изпит важи за всички училища с прием в профил “Физическо възпитатие и спорт” и “Музика”, независимо в кое училище е положен.