Телефон за връзка +359 (0)339 62392

АНКЕТНА КАРТА за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „твоят час“

Приложение № 4

 

АНКЕТНА КАРТА

 

за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „твоят час“

 

            с тази анкета искаме да научим от теб малко повече за твоите интереси и дейностите, в които си участвал в извънучебно време и които не са част от учебната програма в училище.

            твоите отговори ще помогнат при включването ти в заниманията по интереси чрез участие в предпочитана от теб извънкласна дейност.

            не се притеснявай да споделиш своето желание и да отговаряш свободно и без притеснения.

 

Име,…………………………………. презиме, …………………………………………… фамилия………………………………………………………………………………

клас………………………………………………………………………………………………

 

1. Кой е любимият ти учебен предмет?

1.1. (за I-IV клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език и литература                                                                     Математика                                       

Роден край/Човекът и обществото                                                           Околен свят/Човекът и природата  

Изобразително изкуство                                                                            Домашен бит и техника                   

Физическо възпитание и спорт                                                                Информационни технологии         

Музика                                                                                                          Английски език                                 

Немски език                                                                                                 Френски език                                     

Руски език                                                                                                    Испански език                                   

Италиански език                                                                                         Друг чужд език                                    

 

 

1.2. (за V-VIII клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език и литература                                                                     Математика                                       

История и цивилизация                                                                             География и икономика                  

Човекът и природата                                                                                    Информационни технологии         

Изобразително изкуство                                                                             Музика                                                

Домашна техника и икономика                                                               Физическо възпитание и спорт      

Спортна подготовка (спортно у-ще)                                                        Технологии                                        

Английски език                                                                                            Немски език                                       

Френски език                                                                                                Испански език                                   

Руски език                                                                                                     Италиански език                               

Друг чужд език                                       

 

1.3. (IX-XII клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език                                                                                               Литература                                         

Математика                                                                     Физика и астрономия                      

Химия и опазване на околната среда                                                     Биология и здравно образование   

География и икономика                                                                              История и цивилизация                   

Информатика                                                                                                 Информационни технологии         

Психология и логика                                                                                   Етика и право                                    

Музика                                                                                                            Изобразително изкуство                  

Физическо възпитание и спорт                                                                  Английски език                                 

Немски език                                                                                                   Френски език                                     

Испански език                                                                                               Руски език                                          

Италиански език                                                                                           Друг чужд език                                    

Друг учебен предмет                           .........................   

                                                                                             

 

2. Имаш ли хоби и какво е то?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

да                     не                    

 

какво е твоето хоби

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата учебна година?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

в училище                                                                       извън училище

Посещавал/а  съм                              Посещавал/а  съм      

Не съм посещавал/а                           Не съм посещавал/а

 

 

4. Какви извънкласни и извънучилищни дейности си посещавал/а през миналата учебна година?

ИНСТРУКЦИЯ: напиши

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от училището? Са

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

                Да                                                     Не                    

 

6. В какви извънкласни дейности искаш да участваш ?

ИНСТРУКЦИЯ: Напиши в каква дейност по интереси би желал/а  да участваш

………………………………………………………………….. ………………………

…………………………………………………………………… …………

……………………………………………………………………………….

      

7. Кога предпочиташ да посещаваш извънкласните дейности?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

                                                                                                                              Да           Не

В учебните дни, след приключване на задължителните часове                                              

През ваканциите                                                                                                                    

В почивните дни                                                                                                                                 

В заниманията по интереси и организиран отдих                                                       

 и физическа активност                                                                                                           

(при целодневна организация на учебния ден)

 

 

 

Ученик…………………..                                                           Родител……………………