Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Новини

 

 

 

 

 

Целта на иновацията е насочена към подобряване на трите основни компонента, от които зависи качественото образование-родителите, учениците, учителите.Родителите ще бъдат привлечени на територията на училището като им се предостави възможност да присъства в часовете на своите деца и да подпомагат дейността на учителя, самите те да представят урок пред своите деца, да участват в извънкласни дейности и в родителски срещи от „нетрадиционен тип“.Учениците да посещават редовно училище, да намалее броя на извинените и неизвинени отсъствия, да повишат мотивацията си за учене, да имат възможност да бъдат подпомагани от техни връсници, ако срещат трудности с учебния материал или имат проблемно поведение- дете помага на дете, да се повиши качеството на образование. Учителите ще имат възможност за усъвършенстване и квалификация, участие в открити практики и конференции с цел обмяна на добри практики.За да се чувстват комфортно и уютно в училище за родителите ще се създаде специална стая „Стая на идеите“.В нея родителите ще могат да се събират и обсъждат актуални и важни въпроси, възникнали в процеса на обучението както по между си, така и с учителите и ръководството на училището.Родителите и учителите ще впрегнат общи усилия, за да обновят и създадат място , което ще „ражда идеи“, които ще подобрят качеството на образованието на децата им.Стаята ще е обзаведена с модерни и комфортни мебели, а родителите ще имат достъп до интернет, компютър и книги.Родителите ще имат възможност да участват в обучението на децата си като присъстват в учебните часове и помагат на учителя, ще участват в различни инициативи със своите деца-спортни празници, благотворителни базари, концерти, училищни празници и чествания.Родителите ще присъстват на родителски срещи от „нетрадиционен тип“-ще решават казуси, ще инициират различни дейности по повод на празници на класа за Коледа, 8-ми март и други. Учениците ще се обучават в „различна класна стая“, която освен с традиционните училищни чинове разполага и с дивани, стол-барбарон, килимче, лаптоп, мултимедиен прожектор, таблети, достъп до интернет.По време на час ще имат възможност да изберат дали да седят на чин или да легнат на дивана или килима.Учениците ще използват по-рядко учебници и тетрадки, а по-често видео уроци, таблети, тематични работни листове, съобразени с индивидуалните възможности на ученика.Учениците ще се обучават чрез иновативни методи като:Приказка за пет минути, Сметобол, Приказка-комикс, Вестник на класа, Игра“Непослушната ръка“, Вълшебното кубче, Сладки буквички, Азбука на стената, Азбучен дартс, Игра на гласните и съгласните, Дядо и ряпа-книжка хармоника, Задачи за добри търсачи-търсят буква /А/ и я ограждат в статия от вестник, Движи се с глаголите, Танцувам и броя и други.При подходящи климатични условия учениците ще имат възможност да се обучават на открито- да четат или рисуват в двора на училището-на тревата или на пейка.Ще заложим на проектното обучение и оценяване.На учениците ще се поставя задача, свързана с глобални световни проблеми като опазването на околната среда, а те ще представят своята гледна точка с проект изработен от тях или съвместно с родителите им. Ще заложим на наставничеството сред учениците с цел подобряване на постигнатите в образователния процес компетенции и проблемното поведение.Учебниците ще бъдат заменени от образователни видео уроци , презентации, а тетрадките от видео упражнения и учебни видео игри.Тези ресурси учителите ще могат да ползват от сайта Уча.се, за който имат безплатен абонамент.Учителите ще имат възможност да повишат своята квалификация, да участват в различни обучения, открити училищни и междуучилищни практики, конференции, кръгли маси и други, с цел представяне на дори практики.Ще създадат банка от материали, които ще се използват от всички учители.

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

 • Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща;
 • Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите от 05.05.2017 г.  до 10.05.2017 г.  в училището, в което се обучава седмокласникът. На територията на област Пловдив ще бъдат организирани изпити за проверка на способностите по музика и физическо възпитание и спорт за прием в 8 клас по профили „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите не се заплаща. Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по ФВС се прилага копие от застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.
 • Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно;
 • Продължителността на приемните изпити не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като: за модула за национално външно оценяване е 60 минути; за допълнителния модул е 90 минути;
 • Продължителността на приемните изпити по БЕЛ и по математика за ученици със специални образователни потребности се удължава до 40 минути спрямо продължителността на всеки модул.

Учениците в VІІ клас:

 • се явяват на НВО по български език и литература на 19.05.2017 г. и по математика на 22.05.2017 г. в училищата, в които се обучават;
 • явяват се в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на изпитите (получава се до 16.05.2017 г. от училището, в което се обучава ученикът);
 • заемат определените им места не по-късно от 9,45 часа;
 • ползват за изпита син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 • не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху първи модул, ако ще работят по втори модул;
 • изслушват един път текста за преразказ; 
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки;
 • по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка и на листа с формулите;
 • Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика се обявяват до 05 юни 2017 г.;
 • В срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от началника на РУО; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи;
 • В работните дни от 16 до 22 юни 2017 г. подават документи за участие в приема в училищата-центрове, определени от началника на РУО:

Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/:

Пловдив:

СУ “Св. Климент Охридски”, ул. “Васил Априлов” № 5

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13 

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Петко Каравелов”, ул. “Асен Карастоянов” №16 

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4 

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

І класиране: в работните дни от 16.06 до 22.06 - 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: от 11.07 до 13.07 – 08.00 до 18.00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите. Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 27.06.2017 г.  

Учениците, които желаят да участват в приема по профил „Физическо възпитание и спорт“ подават заявление в същите срокове до директора на училището, което осъществява държавен прием по профила.

Учениците, завършващи VІІ клас в училища извън област Пловдив, подават документи само в СУ “Св. Софроний Врачански”, гр. Пловдив.

Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 27.06.2017 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Център за прием на документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, бул.“Руски” № 50

Работно време на центъра: от 9.00 до 13.00 и от 13.30 до 17.00 часа

Документи се приемат и разглеждат всеки работен ден от 3 до 21 май.

 

Изпитът за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт се полага в училищата с прием в 8 клас по профил “Физическо възпитание и спорт”: СУ “Константин Величков” – Пловдив, СУ “Братя Миладинови” – Пловдив, СУ “Петко Р. Славейков” – Кричим по график в периода 31.05-01.06.2017 г. Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” - Пловдив на 05.06.2017 г.

Служебна бележка с резултата от положения изпит за проверка на способностите се издава от училището, в което е положен изпитът, в периода от 12 юни до 13 юли 2017 г. Резултатът от положения изпит важи за всички училища с прием в профил “Физическо възпитатие и спорт” и “Музика”, независимо в кое училище е положен.

Ние-учениците и учителите от ОУ"Христо Ботев", град Стамболийски-активно се включваме в десетдневката по повод 144 години от гибелта на Апостола.Мултимедийна презентация на художника Матей Матеев, който ще представи паметниците на Дякона по света, ще се проведе на 15.02.2016 година от 13.45 в нашето училище.Други интересни мероприятия от училищната програма са:

 

 

ПРОГРАМА

09.02.2017 г. – ЧЕТВЪРТЪК
Място: ОУ „Христо Ботев“ общ. Стамболийски
13.40 – Организиране на изложба от материали за Васил Левски.

10.02.2017 г. – ПЕТЪК
Място: ОУ „Христо Ботев“ общ.Стамболийски
13.40-14.40 – Родословно дърво по майчина и бащина линия на Васил Левски – изработване

15.02.2017г. – СРЯДА
Място: ОУ „Христо Ботев“ общ.Стамболийски

13.45-14.30 – „Паметници на Васил Левски по света“ – мултимедийна презентация с беседа от Матей Матеев – художник, член на Общински комитет „Васил Левски“ гр.Пловдив.
15.30-16.30 – Тефтерчето на Васил Левски – препис.

17.02.2017 г. – ПЕТЪК
Място: ОУ „Христо Ботев“ общ.Стамболийски

09.40-10.40 – Рецитиране на стихове в памет на Апостола – в сградата на училището.

Инициативите са подготвени от Маруся Великова-старши учител по БЕЛ и учениците от Ученическия парламент в училище.
Т.Янкова-старши учител по ФВС ще проведе състезание "Лъвски скок".