Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структ

В периода 27.08.21-29.08.21 година в к.к. Слънчев бряг се проведе обучение с 3 квалификационни кредита на тема: “ Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код” по Дейност 1 към Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - BG05M2OP001-2.010-0001. Обучението беше възложено на Орак Инжинериг с лектор: Даниела Пендашва и в него се включиха всички педагогически специалисти от ОбУ “ Христо Ботев гр. Стамболийски.