Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Информация по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските стр

Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“

Контекст: Необходимостта да се осигури равен достъп за обучение и да не се допусне прекъсване на образователния процес за ученици при преминаване от присъствен образователен процес към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

Описание: През месец ноември на учебната 2021/2022 година, след въведеното обучение от разстояние в електронна, всички устройства от проекта бяха предоставени на ученици. Децата са от ромски произход и родителите им нямат възможност да закупят технически устройства, от тук и невъзможността за синхронно обучение, в резултат на което биха се натрупали пропуски в усвояването на учебното съдържание. Всички ученици, на които бяха раздадени устройства,  са с повишена мотивация за учене и преминали вече обучение по Дейност 2 от проекта. Семействата сами осигуриха интернет достъп, а децата участваха активно и не пропуснаха нито един учебен час. На учителите също бяха предоставени устройства от проекта.

Резултати: Благодарение на предоставените устройства учениците продължиха своето пълноценно участие в образователния процес заедно със своите съученици, повишиха уменията си за самостоятелна работа с електронни устройства и от там дигиталната си компетентност, елиминира се риска от натрупване на пропуски при усвояването на учебния материал. По този начин те останаха мотивирани да участват активно и да показват все по-добри резултати. Осигуреният равен достъп до обучението от разстояние в електронна среда ги направи по-самоуверени при работа в учебните часове. Това е поредният пример за успешно и ефективно сътрудничество между учители, родители и ученици.

 

Дейност 2“ Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“

    

През учебната 2020/2021 година стартира обучението по Дейност 2, в което се включиха и успешно завършиха над осемдесет ученици от начален етап. Обучението стартира още през месец юни 2021 година, което подпомогна много при стартиралото през месец ноември  2021 година обучение от разстояние в електронна среда. Малките ученици бяха подготвени за работата с различните видове платформи и приложения. Не срещнаха трудности и се включиха активно в ОРЕС. През 2021/2022 учебна година в обученията по Дейност 2 преминаха останалите ученици от прогимназиален и първи гимназиален етап, които на брой са около сто, а също така и новозаписаните ученици от 1 клас. В момента се обучават деветнадесет ученици от 1 клас, на които им предстои да преминат обучение на тема: „Видове платформи. Формиране на умения за работа с тях“.  Децата са разделени в три групи и споделят, че им е много интересно и забавно да работят с компютри.

 

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)           

През месец септември 2021 година се проведе обучение на родители на първокласници. За съжаление, въпреки нашата подкрепа и мотивация, се включиха само пет родителя на първокласници. Те преминаха успешно обучението, с което бяха полезни за своите деца.

В момента отново проучваме желанието на родителите да се включат в обучителната програма.

Надяваме се на по-голям интерес от тяхна страна.