Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Проекти

     В зависимост от потребностите на учениците се ориентираме към включване в разнообразни проекти и програми. Целите, които си поставяме, са

·        Повишаване на мотивацията на учениците за ефективно включване в образователния процес

·        Осмисляне на свободното време на учениците

·        Развиване на допълнителни знания, умения и компетентности

·        Ограничаване броя на отпадащите ученици

·        Намаляване на агресията между децата и толерантно отношение към различията

 

ПРОЕКТ BG 051РО001 – 4.2.05
„ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“

модул "Подкрепа на целодневното обучение за учениците от начален етап"