Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 – 497

От 20.03.2017г

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М  

 

І. За изпълнение на училищния план-прием, училищна комисия в състав

- Председател: Надя Алексиева  – ст. учител по математика и ИТ;

- Членове: Петя Димитрова –  учител по ПГ-6г.;

                  Василка Кънева – учител ПГ-5г;

                  Велина Читалова – ЗАС,

която да приема заявления за прием на деца в  ПГ-5 и 6 годишни и извършва всички дейности по приема на ученици.

ІІ. График на дейностите за прием на деца в ПГ-5 и 6 годишни за 2017/2018 учебна година

1. Подаване на заявления за прием в ПГ-5 и 6 годишни от 10.04.2017 г.

2. Родителска среща – 29.05.2017 г.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

  1. Петя Димитрова……………….                      
  2. Василка Кънева…………                        
  3. Надя Алексиева………………
  4. Велина Читалова………………...                          

 

 

Добре дошли в училище, скъпи ученици!