Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ

 

 

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                     Директор:ИВА ПЕНКОВА

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за 2. а клас

                                                                      

 

 

 

Учебна година:2018/2019

Форма на обучение:дневна форма

Организация на учебния ден:целодневна организация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение № 2  на Педагогическия съвет - протокол № 13 / 03.09.2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 6  / 03.09.2018 година  и е утвърден със заповед на директора № ПД-01-775 / 03.09.2018 г.


I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

ІI а клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

 

Английски език

2

64

Математика

3,5

112

 

Околен свят

1

32

 

Музика

2

64

 

Изобразително изкуство

1,5

48

 

Технологии и предприемачество

1

32

 

Физическо възпитание и спорт

2

64

 

Общо за раздел А

20

640

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

 

1.Български език и литература

2

64

2.Математика

1

32

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

 

Раздел В – факултативни учебни часове*

 

Максимален брой часове за раздел В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

23

736

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.

**Вписва се действителният общ брой часове.


 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД/09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.

 

 

 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 – 483

От 12.03.2018г

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училището

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М  

 

І. За изпълнение на училищния план-прием, училищна комисия в състав

- Председател: Надя Алексиева  – ст. учител по математика и ИТ;

- Членове: Маруся Великова – ст. учител по БЕЛ;

                  Димитрия Челибийска – педагогически съветник;

                  Велина Читалова – ЗАС,

която да приема заявления за прием на ученици в V клас и извършва всички дейности по приема на ученици.

ІІ. График на дейностите за прием на ученици в V клас за 2018/2019 учебна година

1. Подаване на заявления за прием в V клас от 08.06.2018 г.

2. Родителска среща – м. септември 2018 г.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

 1. Маруся  Великова……………….                      
 2. Димитрия  Челибийска…………                       
 3. Надя Алексиева………………
 4. Велина Читалова………………...                          

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ

 

 

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                     Директор:ИВА ПЕНКОВА

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за 1. б клас

                                                                      

 

 

 

Учебна година:2017/2018

Форма на обучение:дневна форма

Организация на учебния ден:целодневна организация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение № 3 на Педагогическия съвет - протокол № 13 / 01.09.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 5 / 01.09.2017 година  и е утвърден със заповед на директора № ПД-01-795 / 01.09.2017 г.


I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

І б клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

 

Математика

4

128

 

Околен свят

1

32

 

Музика

2

64

 

Изобразително изкуство

2

64

 

Технологии и предприемачество

1

32

 

Физическо възпитание и спорт

2

64

 

Общо за раздел А

19

608

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

 

1.Български език и литература

2

64

2.Физическо възпитание и спорт

1

32

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

 

Раздел В – факултативни учебни часове*

 

Максимален брой часове за раздел В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

22

704

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.

**Вписва се действителният общ брой часове.

 


 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД/09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.

 

 

 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 – 482

От 12.03.2018г

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 19 ал. 2 т. 5 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с Правила за осъществяване на приема в І клас на общинските училища на територията на Община Стамболийски

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

І. За изпълнение на училищния план-прием училищна комисия в състав:

- Председател: Цонка Тодорова – ст. учител начален етап;

- Членове: Силвия Гарова – учител ПГ;

                  Росица Костова/Йосиф Докузанов – ст. учител ЦДО/учителЦДО;

                  Велина Читалова – ЗАС,

която да приема заявления за прием в І клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

   Комисията осъществява връзка с Общинската администрация и ЕСГРАОН, с цел проучване на списъците на подлежащите на обучение деца.

 

ІІ. Критерии за прием в І клас:

1. Общи критерии:

- деца близнаци;

- деца сираци/полусираци;

- деца със СОП и деца с увреждания, определени с решения на ТЕЛК;

- деца от социални институции.

2. Индивидуални критерии:

- постоянен адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- настоящ адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- деца посещавали подготвителна група в избраното училище;

- близост на училището до местоработата на единия от родителите;

- други деца от семейството, обучаващи се в училището;

- деца на работещи служители в училището.

 

ІІІ. График на дейностите за прием на ученици в І клас за 2018/2019 учебна година

1. Подаване на заявления за прием в І клас от 06.06.2018 г.

2. Родителска среща – септември 2018 г.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

   Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

Запознати:

 1. Надя Алексиева……………….                           
 2. Цонка Тодорова…………….      
 3. Силвия Гарова……………                     
 4. Росица Костова………………
 5. Йосиф Докузанов.......................
 6. Велина Читалова……………….

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 – 497

От 20.03.2017г

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М  

 

І. За изпълнение на училищния план-прием, училищна комисия в състав

- Председател: Надя Алексиева  – ст. учител по математика и ИТ;

- Членове: Петя Димитрова –  учител по ПГ-6г.;

                  Василка Кънева – учител ПГ-5г;

                  Велина Читалова – ЗАС,

която да приема заявления за прием на деца в  ПГ-5 и 6 годишни и извършва всички дейности по приема на ученици.

ІІ. График на дейностите за прием на деца в ПГ-5 и 6 годишни за 2017/2018 учебна година

1. Подаване на заявления за прием в ПГ-5 и 6 годишни от 10.04.2017 г.

2. Родителска среща – 29.05.2017 г.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

 1. Петя Димитрова……………….                      
 2. Василка Кънева…………                        
 3. Надя Алексиева………………
 4. Велина Читалова………………...