Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 – 498

От 20.03.2017г

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41 ал. 1, чл. 42 и чл. 44 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Решение на ПС ( Протокол № 8 / 15.03.2017 г. ) и съгласувано с  Обществения съвет  с Протокол № 3 / 15.03.2017 г. от проведено заседание

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  

 

Училищен план-прием за учебната 2017/2018 година, както следва:

 

   На основание чл. 41 ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училище, чл. 258 ал. 1 и чл. 143 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование предлагам:

 

1. Броя на паралелките в І клас – 2;

- Броя на паралелките в V клас – 1.

   ПГ-5 години-1 група

   ПГ-6 години-1 група

2. Броя на местата в паралелките в І и V клас е съобразен със стандарта за физическа среда и информационно библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центрове за подкрепа на личностно развитие и стандарта за финансиране на институции:

- в І клас – минимум 15-максимум 22

- в V клас – минимум 18 –максимум 26

 

3. Броя на паралелките в останалите класове остава непроменен:

-ПГ-5 години-1

-ПГ-6 години-1

 

 

 

 

- ІІ клас – 1;

- ІІІ клас – 1;

- ІV клас – 1;

- VІ клас – 1;

- VІІ клас – 1.

 

Броя на свободните места в тях е, както следва:

- ІІ клас – 6;

- ІІІ клас – 0;

- ІV клас –3 ;

- VІ клас – 10;

- VІІ клас – 5

 

4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – 2 групи ЦДО в начален етап:

- І клас самостоятелна;

- ІІ – ІV клас сборна.

 

За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2017 година. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

  При наличие на по-голям брой подадени заявления за прием в паралелките по т. 3 , училището ще сформира допълнителна паралелка за съответния клас/група извън посочените в т. 3.

   При наличие на подадени заявления от родители на ученици V – VІІ клас за целодневна организация на учебния ден, училището ще сформира съответната група.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосоченото лице за сведение и изпълнение.

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запозната:

  1. Надя Алексиева………………