Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 – 493

От 20.03.2017г

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 19 ал. 2 т. 5 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с Правила за осъществяване на приема в І клас на общинските училища на територията на Община Стамболийски и Решение на ПС ( Протокол № 8 / 15.03.2017 г. )

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

І. За изпълнение на училищния план-прием училищна комисия в състав:

- Председател: Илияна Кътева – ст. учител начален етап;

- Членове: Петя Димитрова – учител ПГ;

                  Росица Костова/Мария Джалова – ст. учител ЦДО;

                  Велина Читалова – ЗАС,

която да приема заявления за прием в І клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

   Комисията осъществява връзка с Общинската администрация и ЕСГРАОН, с цел проучване на списъците на подлежащите на обучение деца.

 

ІІ. Критерии за прием в І клас:

1. Общи критерии:

- деца близнаци;

- деца сираци/полусираци;

- деца със СОП и деца с увреждания, определени с решения на ТЕЛК;

- деца от социални институции.

2. Индивидуални критерии:

- постоянен адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- настоящ адрес на родителите/настойниците в района на училището;

- деца посещавали подготвителна група в избраното училище;

- близост на училището до местоработата на единия от родителите;

- други деца от семейството, обучаващи се в училището;

- деца на работещи служители в училището.

 

ІІІ. График на дейностите за прием на ученици в І клас за 2017/2018 учебна година

1. Подаване на заявления за прием в І клас от 10.04.2017 г.

2. Родителска среща – 29.05.2017 г.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

   Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

Запознати:

  1. Надя Алексиева……………….                           
  2. Илияна  Кътева…………….      
  3. Петя Димитрова……………                     
  4. Мария Джалова………………

Велина Читалова……………….ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

 

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 – 493

 

От 20.03.2017г

 

 

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 19 ал. 2 т. 5 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с Правила за осъществяване на приема в І клас на общинските училища на територията на Община Стамболийски и Решение на ПС ( Протокол № 8 / 15.03.2017 г. )

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

 

 

І. За изпълнение на училищния план-прием училищна комисия в състав:

 

- Председател: Илияна Кътева – ст. учител начален етап;

 

- Членове: Петя Димитрова – учител ПГ;

 

                  Росица Костова/Мария Джалова – ст. учител ЦДО;

 

                  Велина Читалова – ЗАС,

 

която да приема заявления за прием в І клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

 

   Комисията осъществява връзка с Общинската администрация и ЕСГРАОН, с цел проучване на списъците на подлежащите на обучение деца.

 

 

 

ІІ. Критерии за прием в І клас:

 

1. Общи критерии:

 

- деца близнаци;

 

- деца сираци/полусираци;

 

- деца със СОП и деца с увреждания, определени с решения на ТЕЛК;

 

- деца от социални институции.

 

2. Индивидуални критерии:

 

- постоянен адрес на родителите/настойниците в района на училището;

 

- настоящ адрес на родителите/настойниците в района на училището;

 

- деца посещавали подготвителна група в избраното училище;

 

- близост на училището до местоработата на единия от родителите;

 

- други деца от семейството, обучаващи се в училището;

 

- деца на работещи служители в училището.

 

 

 

ІІІ. График на дейностите за прием на ученици в І клас за 2017/2018 учебна година

 

1. Подаване на заявления за прием в І клас от 10.04.2017 г.

 

2. Родителска среща – 29.05.2017 г.

 

 

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

   Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

 

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

Запознати:

 

  1. Надя Алексиева……………….                           
  2. Илияна  Кътева…………….      
  3. Петя Димитрова……………                     
  4. Мария Джалова………………

Велина Читалова……………….