Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 – 483

От 12.03.2018г

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 45 ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училището

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М  

 

І. За изпълнение на училищния план-прием, училищна комисия в състав

- Председател: Надя Алексиева  – ст. учител по математика и ИТ;

- Членове: Маруся Великова – ст. учител по БЕЛ;

                  Димитрия Челибийска – педагогически съветник;

                  Велина Читалова – ЗАС,

която да приема заявления за прием на ученици в V клас и извършва всички дейности по приема на ученици.

ІІ. График на дейностите за прием на ученици в V клас за 2018/2019 учебна година

1. Подаване на заявления за прием в V клас от 08.06.2018 г.

2. Родителска среща – м. септември 2018 г.

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

 

 

 

Запознати:

  1. Маруся  Великова……………….                      
  2. Димитрия  Челибийска…………                       
  3. Надя Алексиева………………
  4. Велина Читалова………………...