Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

 

 

  ОДОБРЯВАМ:………………

          / Иванка Киркова /

  НАЧАЛНИК НА РИО

  ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н      П Л А Н

 

УЧЕБНА ГОДИНА                       - 2015-2016

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН    - ОСНОВНА

ЕТАП                                               -  НАЧАЛЕН

КЛАС                                               -  І

ПАРАЛЕЛКА                                 -  І а

НЕПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

 

 

 

 

 

     ДИРЕКТОР:……………

                             /Т.ИВАНОВА/

 

 

 

ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

НА 01.09.2015г. /ПРОТОКОЛ № 13/

 

 

 

Г   Р   А   Ф   И   К

НА   УЧЕБНОТО   ВРЕМЕ

ОПРЕДЕЛЕН СЪС ЗАПОВЕД :  № РД09-1221/28.08.2015г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА  :

        15.09.2015 г.

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК :

15.09.2015   29.01.2016г.    І-VІІІ клас    / 18 учебни седмици/

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК :

08.02.2016г. – 24.05.2016г    І клас /13 учебни седмици/

08.02.2016г.-   31.05.2016г    ІІ – ІV клас /14 учебни седмици/

08.02.2016г. – 15.06.2016г.   V-VІІІ клас /16 учебни седмици/

ВАКАНЦИИ:

31.10.2015г. – 02.11.2015г.  вкл.  Есенна ваканция

24.12.2015г.  -  03.01.2016г.  вкл.  Коледна ваканция

30.01.2016г.  -  07.02.2016г.  вкл.  Зимна ваканция

02.04.2016г.  -  10.04.2016г.  вкл.   Пролетна за  І-VІІІ кл.

 

НЕУЧЕБНИ   ДНИ:

18.05.2016г   - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

20.05.2016г   - Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

 

УЧИЛИЩНИ И СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ:        

-         Пролетен спортен празник – м.март

 

 

ВАРИАНТ НА ОБУЧЕНИЕ   :   І  ВАРИАНТ:

ЕДНА СМЯНА  -  СУТРИН

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

СЛЕД ОБЕД :  ПИГ, СИП ,ДЧ по ФВС,ЗАНИМАНИЯ НА ГРУПИТЕ ОТ  ОбЦРД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  Ч  Е  Б  Е  Н       П  Л  А  Н

Разработен на основание Наредба №6 от 28.V.2001 г. за разпределение на учебното време  за  достигане на общообразователния минимум по класове, етапи  и степен на образование

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

№ по ред

Културно-образователни области

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ

 

                 ОСНОВНА

 

            НАЧАЛЕН  ЕТАП

 

УЧЕБНИ ГОДИНИ

Учебната

2015/2016 год

Учебната

2016/2017 год

Учебната

2017/2018 год

Учебната

2018/2019 год

Общо

 

КЛАСОВЕ

   І

  ІІ
  ІІІ
  ІV
  І-ІV

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

 31

 32

 32

 32

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

А
Задължителна подготовка  /ЗП/

 

 

 

 

 

1.

Бълг.език и литература

217

    7

224

    7

224

    7

224

  889

2.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

  256

 

Английски/руски език

   

   64

     2

    96

      3

     96 

       3             

  256

3.

Математика,информатика и ИТ

 

 

 

 

  476

 

Математика

    124

 112

  112

 128

   476

 

 

        4

     3,5

     3,5

      4

 

4.

Обществени науки и гражд.обр.

 

 

 

 

    111

 

Роден край                                             

     31

       1

 

 

 

       31

 

Човекът и обществото  

 

 

    48

      1,5

   32

     1

      80

 5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

    112

 

Околен свят

 

    32

      1

 

 

       32

 

Човекът и природата

 

 

    32

      1

    48

       1,5

      80

  6.

Изкуства

 

 

 

 

    444

 

Музика

    62

       2

   64

     2

    48

       1,5

    48

       1,5

     222

 

Изобразително изкуство

    62

      2

   48

     1,5

     64

       2

     48

       1,5

     222

  7.

Бит и технологии

 

 

 

 

     127

    

Домашен бит и техн.

    32

      1

    32

      1

     32

        1

     32

       1

     127

    8.

Физическо възпитание  и спорт

 

 

 

 

     286

 

Физическо възпитание и спорт

   62

      2

    64

      2

   80

     2.5

   80

      2.5

     286

 

ОБЩО ЗА  ЗП

  589

    19

   640

     20

  736

    23

   736

     23

  2701

 

Б.

Задълж.избираема подгот. / ЗИП/                                Бълг.език и литература

 

Физическо възпитание и  спорт

 

Математика

    93

 

     62

       2

      31

        1 

     64

     

      64

        2

    64

    

     32

       1

 

 

      32

        1

     64

      

     32

       1

 

 

     32

       1

     285

 

Общо за ЗП + ЗИП

   682

     22

   704

     22

  800

    25

   800

     25

  2986

В

Свободно изб.подготовка /СИП/

   0

   0

   0

    0

0

         

Общо за : ЗП + ЗИП + СИП

   682

    704

   800

800

   2986

                   

ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ:

Към часовете по учебен план се прибавят часове извън учебния план ,както следва:

На основание  чл.16. ал. 5 от ЗСООМУП -по един час седмично по учебния предмет физическо възпитание и спорт,който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито  31 часа годишно.

15 часа-час на класа

16 часа  - БД

 

 

 

 

 

 

      ДИРЕКТОР:………………..

                             /Т.ИВАНОВА/