Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

 

 

 

  ОДОБРЯВАМ:………………

           /Иванка Киркова/

  НАЧАЛНИК НА   Р И О

  ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н      П Л А Н

 

УЧЕБНА ГОДИНА                       - 2015-2016

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН    - ОСНОВНА

ЕТАП                                               -  ПРОГИМНАЗИАЛЕН

КЛАС                                               -  V

ПАРАЛЕЛКА                                 -  -

НЕПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

 

 

 

 

 

     ДИРЕКТОР:……………

                             /Т.ИВАНОВА/

 

ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

НА 01.09.2015г. /ПРОТОКОЛ № 13/

 

 

 

 

 

 

Г   Р   А   Ф   И   К

НА   УЧЕБНОТО   ВРЕМЕ

ОПРЕДЕЛЕН СЪС ЗАПОВЕД :  № РД09-1221/28.08.2015г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА  :

        15.09.2015 г.

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК :

15.09.2015   29.01.2016г.    І-VІІІ клас    / 18 учебни седмици/

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК :

08.02.2016г. – 24.05.2016г    І клас /13 учебни седмици/

08.02.2016г.-   31.05.2016г    ІІ – ІV клас /14 учебни седмици/

08.02.2016г. – 15.06.2016г.   V-VІІІ клас /16 учебни седмици/

ВАКАНЦИИ:

31.10.2015г. – 02.11.2015г.  вкл.  Есенна ваканция

24.12.2015г.  -  03.01.2016г.  вкл.  Коледна ваканция

30.01.2016г.  -  07.02.2016г.  вкл.  Зимна ваканция

02.04.2016г.  -  10.04.2016г.  вкл.   Пролетна за  І-VІІІ кл.

 

НЕУЧЕБНИ   ДНИ:

18.05.2016г   - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

20.05.2016г   - Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

 

УЧИЛИЩНИ И СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ:        

-         Пролетен спортен празник – м.март

-         Празник на училището – 2 юни

 

 

 

ВАРИАНТ НА ОБУЧЕНИЕ   :   І  ВАРИАНТ:

ЕДНА СМЯНА  -  СУТРИН

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

СЛЕД ОБЕД :   ДЧ по ФВС,ЗАНИМАНИЯ НА ГРУПИТЕ ОТ  ОбЦРД

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБЕН     ПЛАН

Разработен на основание Наредба №6  от 2001 г за разпределение на учебното време  за достигане на общообразователния минимум и изменението  и допълнението на Наредбата в ДВ бр.30 от 2006г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

№ по ред

Културно образователни области

Образователни степени

Основна

Прогимназиален етап

 

               Учебни години                        

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Общо V.VІІІ

 

                           Класове

   V

 

  VІІ

  VІІІ

 

 

              Учебни седмици

    34

  34

  34

  34

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

А

Задължителна подготовка/ЗП

 

 

 

 

 

1.

Български език и литература

170

5

170

5

170

5

170

5

680

2.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

442

 

Английски  език

119

3,5

119

3,5

102

3

102

3

442

3.

МАТЕМАТИКА,ИНФОРМАТИКА

И ИНФОРМ.ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

816

 

Математика

136

4

136

4

136

4

136

4

680

 

Информационни технологии

34

  1

34

  1

34

1

34

1

136

4.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

442

 

История и цивилизация

68

2

68

2

51

1,5

51

1,5

238

 

География и икономика

51

1,5

51

1,5

51

1,5

51

1,5

204

5

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

510

 

Човекът и природата

85

2,5

85

2,5

 

 

170

 

Биология и здравно образован

 

 

68

2

68

2

 

136

 

Физика и астрономия

 

 

51

1,5

51

1,5

102

 

Химия и опазване на околната среда

 

 

51

1,5

51

1,5

102

6

ИЗКУСТВА

 

 

 

 

442

 

 

 

 

 

 

 

 

Музика

51

1,5

68

2

51

1,5

51

1,5

 

221

 

Изобразително изкуство

68

2

51

1,5

51

1,5

51

1,5

221

7

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

170

 

Домашна техника и

Икономика

51

1,5

51

1,5

 

 

102

 

Технологии

 

 

34

1

34

1

68

8.

ФИЗИЧ.ВЪЗПИТ. И СПОРТ

 

 

 

 

306

 

Физическо възпит.  и спорт

85

2,5

85

2,5

68

2

68

2

306

 

ОБЩО ЗА  ЗП

918

27

918

27

918

27

918

27

3672

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИР. ПОДГОТОВКА/ ЗИП/
Български език  и литература

 

 

Математика

 

 

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

102

 

  34

    1

 

   34

     1

 

   34

     1

 

 

 

102

 

   34

     1

 

   34

     1

 

     34

       1

 

    

       

102

 

   34

     1

 

    34

      1

 

    34

      1

 

    

     

102

 

    34

      1

 

    34

      1

 

     34

       1

 

 

408

 

ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП

 

1020

30

1020

30

1020

30

1020

30

4080

В

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /СИП/

0

0

0

0

0

 

ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП+СИП

1020

1020

1020

1020

4080

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Към часовете по учебен план се прибавят часове извън учебния план ,както следва:

На основание  чл.16. ал. 5 от ЗСООМУП -по един час седмично по учебния предмет физическо възпитание и спорт,който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито 34 часа годишно.

28 часа-час на класа

  6 часа  - БД

   

ДИРЕКТОР:……………….

                           /Т.ИВАНОВА/