Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

                                                    УТВЪРЖДАВАМ СЪС ЗАПОВЕД

 

                                                     № РД-10-237  от  05.12.2017 г.

 

                                                    Д И Р Е К Т О Р:……………………..

 

                                                                                 / Ива Пенкова /

 

 

 

 

 

 

Г О Д И Ш Е Н     П Л А Н

 

 

Н А    У  Ч  И  Л  И  Щ  Е  Т  О

 

ЗА УЧЕБНАТА   2017/2018 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

      НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА

 

      ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ – ПРОТОКОЛ №  .........  / ........11.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

А   Н   А   Л   И   З

НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

            Дейността на училището през учебната 2016/2017година протече при изпълнение на задачите от годишния план и допълнително възникнали идеи и ситуации.

            В училището се обучаваха в началото 214, в края 202 ученици, разпределени в 10 паралелки и ПГ- 5 и 6 годишни

            През изминалата учебна година се откриха редица положителни страни от дейността на училището:

1.      Стабилност в успеваемостта на учениците – средният успех е:

1-4 клас Мн. добър 4.75

5-8 клас Добър  4.44

2.      Обхващането и задържането на подлежащите на задължително обучение деца бележи все по-висок ръст.Обхванати бяха и 5 годишни деца от ромски произход

3.      Подлежащите за І клас  от ромски произход са обхванати и записани,въпреки липсата на мотивация при немалко родители.

Обхванати са деца за Подготвителна група-6 годишни,родени 2011 година и Подготвителна група-5 годишни,родени 2012 година

4.      Училището бе одобрено по програма „Иновативно училище на България“

5.      Нараства качеството и количеството на извънкласните и извън-

училищни изяви с масово,групово и индивидуално участие на учениците Проект „Твоят час“.

6.      Децата от ромски произход участват редовно в класни и извънкласни изяви. Една от формите е включването в Проект „Амалипе”.

7.      Методическите обединения работят планирано в полза на УВР. Учителите участват редовно в курсове и семинари за повишаване на квалификацията. Тази учебна година бяха проведени такива по теми: „ Учителско портфолио”, „ Работа с деца и ученици със СОП. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за деца и ученици със СОП”. Част от преподавателите се включиха в курсове за придобиване на квалификационна степен – ІV, ІІІ.  

8.      Кандидатствалите след VІІ клас в средни училища с приемен изпит се представиха  добре  и много добре.

9.       10 осмокласници получиха свидетелства за завършена основна степен на образование.

10.  Наред с положителните резултати се открояват и някои слабости:

-          големият брой неизвинени отсъствия и слаби оценки при отделни ученици.

-          отпадане на ученици поради семейни причини /заминаване в чужбина, ранни бракове, преместване на родителите в друго населено място/

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

І.  Главна стратегическа цел за учебната 2017/2018 година

   Повишаване качеството и ефективността на образованието, възпитанието, социализацията на учениците, поставяйки ги в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

ПОДЦЕЛИ:

1.      Процесът на обучение да отговаря на ДОС.

2.      Педагогическата дейност в училище да съответства на потребностите на ученика.

3.      Ученикът да бъде поставен в активна позиция, да развива умения за учене през целия живот като по отделните предмети да се достигнат различни компетентности, отговарящи на заложените програми.

4.      Изученото учебно съдържание да бъде приложимо в практиката.

5.      Повишаване на квалификацията на преподавателите.

6.      Обогатяване на материално-техническата база.

7.      Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми, включване на децата от ромски произход с цел социализация и разчупване на стереотипите в общността.

8.      Активно включване на родителите в учебно-възпитателния процес – Обществен съвет, Родителски клуб.

9.      Утвърждаване на форми на ученическо самоуправление, като учениците са активната страна при работата с изоставащите и нередовните – Ученически парламент.

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

1.      Осигуряване на подлежащите на задължително обучение.

2.      Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.

3.      Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции.

4.      Формиране на уважение и толерантност към различните – етнос, култура, религия, хората с увреждания и т. н.

5.      Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие.

6.      Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

7.      Откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик, насърчаване за развитие и реализация, включването им в изяви и дейности в училище и извън него.

8.      Придобиване на компетентностите за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите, правата, които произтичат от членството на България в Европейския съюз.

9.      Задълбочаване на контактите с обществените организации и институции, с цел подпомагане на училището при решаване на проблеми от различен тип и подобряване на материално – техническата база.

10.  Привличане и приобщаване на родителите за активно участие в училищния живот.

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”

      А.  Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателната  работа:

      І.  Изготвяне на  :

1. Годишни  тематични  разпределения по предмети, час на класа

             Срок :м.ІХ.2017г.                      Отг.:учителите

2. Списък – Образец № 1

             Срок:м.ІХ.2017г.                      Отг. Директора

3. Планове на методическите обединения и комисиите по дейности

             Срок:.21.ІХ.2017г.                    Отг.Председателите на МО и на

                                                                        Комисиите по дейности

4. Изготвяне на Етичен кодекс

            Срок: ІХ.2017г.                   Отг. Д. Челибийска

5. Учебен план

           Срок: ІХ.2017г.                    Отг.   Директор

6. Приемане на мерки и Учебна програма за повишаване качеството на образование

           Срок: ІХ.2017 г.                   Отг. Директор

7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

           Срок: ІХ.2017 г.                Отг. Директор

     ІІ. Създаване на необходимите условия в часовете по отделните предмети за формиране на мотивация за учене при учениците.

             Срок: постоянен                         Отг. учителите

     ІІІ.  Съзнателно участие в учебно-възпитателния процес,овладяване на учебното съдържание, съобразно индивидуалните възможности  на всеки ученик и успешно завършване на класа, формиране на активна позиция за учене през целия живот

             Срок : постоянен                       Отг. учителите

  1.  В урочната работа по всички предмети да се използват интерактивни подходи и методи на обучение, средства и форми, информацонните технологии с цел създаване на умения за поведение и трайни навици у учениците,необходими им в реални житейски ситуации.

                Срок: постоянен                     Отг.:учителите и кл.ръководители

  2.  Развиване на умения за анализ,синтез,сравнение,обобщение на придобитата информация и използването и на практика.

               Срок :постоянен                       Отг.:учителите

3.    Стимулиране на творческото мислене на учениците, като се организират състезания, олимпиади, викторини по различни предмети.

               Срок :постоянен                       Отг.:учителите

  4. Избягване на информационната натовареност на учениците.

               Срок :постоянен                       Отг.:учителите

5.  По-широко въвеждане на работа по групи, с цел максимално участие на всеки ученик в учебно-възпитателния процес, с оглед индивидуалните възможности.

               Срок :постоянен                       Отг.:учителите

6. Работа по програмата „Иновативно училище на България“

               Срок :постоянен                       Отг.: В. Кънева,

                                                                           Ил. Кътева

7. Работа по мотивиране на учениците, изграждане на чувство за удовлетвореност от учебния труд-диференциране и реално оценяване труда на всеки, като се въведат нови форми за проверка и оценка на знанията.

              Срок: постоянен                         Отг.: учителите

8.Засилване ролята на ученическото самоуправление – Ученическият парламент.

            Срок: постоянен                          Отг. Кл. Ръководители, учители , Председателя   9. Във връзка с подобряването на резултатите от НВО за ІV и VІІ клас да се засили работата с учениците под различни форми, състезания, участие в олимпиади, включително да се провеждат тренинги.

              Срок:постоянен                         Отг.: учителите

10.Класните ръководители и преподаватели да заведат на отчет изоставащите ученици, да се търсят причините за изоставането и сътрудничество с родителите – Обществения съвет и Родителския клуб

              Срок: м.IХ.2017г.                     Отг.:Кл.р-ли и учителите

Да се изработи график за консултации по предмети.

              Срок: м. ІХ.2017г.                    Отг. С. Ковачева

Да се изработи  график за контролните и класните работи.

              Срок :      .ІХ.2017г.                    Отг. С. Ковачева

В училището да се  изградят комисии по дейности и проблеми.

              Срок:10.ІХ.2017г.                     Отг.:Директора

Активно взаимодействие с педагогическия съветник,стимулиране на учениците от ромски произход,които участват в масови прояви.

              Срок: постоянен                       Отг. Д. Челибийска, всички у-ли

Да се повиши качеството на допълнителната работа:

        А/ с изоставащите ученици

        Б/ с талантливите ученици

              Срок:постоянен                        Отг.:учителите

Б.  Дейности, свързани със социализацията, гражданското образование  и  патриотичното възпитание  на учениците.

1.      Запознаване на учениците и родителите с :

А/ Правилника на училището

Б/ Хартата и Закона за закрила и правата на детето.

             Срок :м.ІХ-Х .2017г.               Отг.:Кл.ръководители

2.      Разговори на тема:Обществените служби по местоживеене-какви са техните функции.Права и отговорности на всеки гражданин на Република България като член на Европейския съюз. Провеждане на срещи с представители на Институции, посещение на същите. Срок :до м.ІІ.2018г.                 Отг.:Кл.ръководители

3.      Провеждане на заседание с представители на РУО, ДПС към РУ на МВР Стамболийски, отдел „Закрила на детето“ с цел прибиране и задържане на учениците, подлежащи на обучение.

Срок: IX.2017

4.      Отбелязване на бележити дати :

4.1  Откриване на учебната година – 15.ІХ.

4.2  Националните празници – 22.ІХ.,3.ІІІ.

4.3  Историческите годишнини – 6.ІХ.,22.ІХ.,19.ІІ.,20.ІV.,Априлско въстание,2.VІ. и др.

4.4  Денят на народните будители- 1.ХІ.

4.5  Първа пролет- 22.ІІІ.,Световен ден на водата.

4.6  Световен ден на Земята – 22.ІV

4.7  Празник на буквите.

4.8  Празници,обичаи и обреди в зимния и пролетен народен календар

4.9  Пролетни празници- Великден,Цветница,Гергьовден

4.10               1.V. Ден   на труда ,Ден на мама,Ден на Европа                

4.11               24 май- Ден на славянските просветители, Ден на таланта -21.12.2017 г. (неучебен ден)

4.12               Ден на детето – 1.VІ., Ден на ромите – 8. ІV.

4.13               Ден на приказката - 1.ІV.

4.14               Празник на училището/неучебен ден-2 юни/.

4.15               Участие в тържествата  по повод Деня на града/неучебен ден/.

4.16               Други,включени в Плана на Комисията по празниците и на МО на класните ръководители.

4.17               Ден на отворените врати . м. ІV.2018 г.

5.      Отбелязването на празниците да бъде с  подходящи изяви.

            Срок: по график                          Отг.: Комисията по празниците, всички    

                  учители

6.      Дейности на СИП Български език и литература

- „Народните будители и ние“ – беседа в ЧК.

- „Васил Левски – Апостолът на свободата” – ІІ.2018 г.-литературно четене

- „Делото на Кирил и Методий и мястото на старобългарската литература в световното културно наследство. Приносът на българите в световната култура и изкуство” – V.2018 г. – беседа в ЧК.

- Организиране на Фестивал на художественото слово по произведения на Христо Ботев – І.2018 г.

- „Общото и различното във фолклора на народите” – ІV.2018 г.

           Срок: по график                          Отг.М.Великова

7.      Засилване на ученическото самоуправление, създаване на ученически активи в помощ на УВР.

           Срок :постоянен                          Отг. кл. ръководители

8.      „Знам и мога”- езиково състезание по модел на НВО.

          Срок: м.ХІ.2017                            Отг. У-лите по БЕЛ,СИП БЕЛ

9.      Участие на учениците в изяви, свързани с Проект АМАЛИПЕ, „Твоят час“ и в други проекти.

          Срок:ХІ.2017г                            Отг. Ц. Тодорова, М. Великова, Тр. Янкова

10.  Организиране на  празници на народното творчество, ромски празник.

          Срок: м.ХІІ.2017г. и м.ІV.2018 г.

                                                                   Отг.Комисията по празн., учител по музика

                                                                     Учителите по БЕЛ, нач. у-ли

11.  Организиране  на конкурси за рисунки за изработване на проекти, провеждане на проучвателска дейност.Участие в  изложби за Коледа, Великден, Баба Марта и др.   

               Срок:постоянен                 Отг. учител по изобразително,нач.у-ли, М.Великова

12.  Участие в изяви извън училище – Общински, Областни, Национални.

            Срок: постоянен                                     Отг. Комисия по празницитe

13.  Организиране на празници съвместно с родителите

Срок: м. ХІІ.2017, м. ІІІ и ІV 2018г.          Отг. Комисия по празниците, кл. ръководители

         

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1.      Запознаване на учениците с цикъл от лекции за физическото развитие, личната хигиена,психическо и личностно развитие, полово съзряване, включващи посещение в ХЕИ и използване на диск от ХЕИ, лекции от специалисти.

         Срок: постоянен                Отг. кл. ръководители, Д. Челибийска, Д. Коларов

2.      Изготвяне на нагледни материали, с цел  повишаване на здравната култура на учениците.

         Срок: постоянен                               Отг. Д. Челибийска, Д. Коларов

3.      СПИН-съдба,порок или нехайство – изложба, беседа, презентации

        Срок:  XII. 2017                               Отг. Д. Коларов, кл. ръководители

4.      Ден на здравословното хранене – „Храня ли се здравословно?”                                                    

        Срок м.ХІ.2017г.                               Отг.: Д. Коларов,МО нач. уч-ли, МО прог.

                  уч-ли

5.      Провеждане на разговори с родителите и учениците по въпроси,свързани с личната хигиена,здравето,опасностите от ранния полов живот.

     Срок:  постоянен-род.срещи и инд.     Отг.:Кл.ръководители,мед.лице,

                                                                                     Д. Челибийска

6.      Разнообразие от дейности във връзка със създаване на навици за опазване на околната среда:

- провеждане на акции под надслов:”Чистотата в моята класна стая,моето училище, моят жилищен район, моят град”.

    Срок:м.IX.2017г.,  ІII.2018г., 22.ІV.-Ден на Земята                Отг. кл. ръководители

- беседи в часа на класа- “Околната среда и моето здраве”

       Срок: м. ІІ. 2018г                                    Отг. Кл.рък.,  Д.Коларов

- изложби, свързани с:  1.ІІІ.-Ден на здравето, 22 ІІІ – Световен ден на водата, 22.ІV. Ден на Земята.

       Срок: м.ІІІ., м.ІV. 2018г                                  Отг. МО нач. етап, МО прог. етап

- „Искам красота”-озеленяване на училищния двор и училищната сграда /м.Х-м.ІV/

        Срок: постоянен                                    Отг.:Кл.ръководители

7.      Организиране на  екскурзии, с цел укрепване здравето и екологичното възпитание на учениците.

       Срок:постоянен                                    Отг.:Тр.Янкова, Д. Челибийска

8.      Осъществяване на контакти с БЧК, Природозащитни организации и РИОКОЗ ,с цел съвместна дейност.

       Срок:постоянен                                      Отг.:Д. Челибийска, Д. Коларов, кл. р-ли

                                                                                

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

/НАРКОМАНИЯ,АЛКОХОЛИЗЪМ,ТЮТЮНОПУШЕНЕ /

1.      Ще се провеждат по програма за работа срещу наркоманията,алкохолизма и тютюнопушенето.

      Срок: По график                                                   Отг. Д. Челибийска, Д. Коларов

2.      Беседи на тема:”История на наркотиците”,”За зависимите и семействата им”,  „Професионални действия на учителите за превенция на зависимости”

    Срок: ІІ.2018г.                                            Отг.:  Кл.р-ли, Д. Коларов.

3.      Провеждане на обучение по тема: „Вредата от алкохола и тютюнопушенето при подрастващите“                                   

Срок: II.2018                                                 Отг. МО прогимназия

4.      Цикъл от беседи,изложба и други изяви през месеца на трезвеността,включително и от БЧК,беседа от педиатър на тема ”Да опазим децата от тютюнопушенето,алкохола и наркотиците”

       Срок: м. ХІІ.2017 г. и м. ІІ.2018 г.  Отг.Кл. р-ли, Д. Коларов, Координационен                    екип за реагиране и подпомагане на учениците

5.      Осъществяване на контакти с Общинската комисия за борба с противообществени прояви и наркоманията с цел съвместна дейност, работа с родителите на застрашени ученици

   Срок:постоянен                                           Отг.Д.Челибийска

6.      Отбелязване на световния ден на борба с тютюнопушенето в часа на класа,

в часовете по биология и здравно образование.

        Срок : по график                                        Отг. кл.р-ли,у-л биол.здр.обр

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ И НАСИЛИЕ НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ И ВЪЗПИТАНИЕ НА УМЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА СПОР И РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ, ИЗНАСЯНЕ НА БЕСЕДИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТРЕНИНГИ ЗА ВОДЕНЕ НА СПОР И РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ.

1.      Изготвяне на План за противодействие на училищния тормоз. Избиране на Координационен съвет.                                                  

        Срок: м. ІХ.2017 г.                                   Отг.кл.р-ли, Д. Челибийска

2.      Разговори,насочени към междуетническата търпимост и толерантност.

        Срок: постоянен                                   Отг.:Всички учители, Д. Челибийска

3.      Интеграция между Детска педагогическа стая и училището и организиране на лекции във връзка с прояви на насилие от и към малолетни.

        Срок: постоянен                                   Отг.Директор,кл.р-ли

4.      Ангажиране на учениците в СИП и извънкласни форми,спортна дейност,работа по Проект „Амалипе”, проект „Твоят час“ и други проекти, спортни и културни  изяви с цел организиране на свободното им време.

Срок: постоянен                    Отг.: преподавателите по предмети, р-ли на клубове

5.      Създаване на ученически активи на класа, избор на Ученически парламент

          Срок :постоянен                                   Отг.: кл. ръководители

6.      Изготвяне на планове за обща подкрепа за личностоно развитие на деца в риск от отпадане и склонни към извършване на противообществени прояви.

           Срок.м.Х 2017г                                    Отг.кл.р-ли, Д. Челибийска

 

ПРЕВЕНЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ НАСТЪПЛЕНИЕТО НА СЕКТИТЕ.ТЕРОРИЗМЪТ – ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА

1.      Изнасяне на материали на видно място на тема  “Религиите по света - общото и различното”

 Срок: м.ХІІ.2017                      Отг.Д. Челибийска, М. Великова, С. Ковачева

2.      Отбелязване на християнските празници по подходящ начин и форма.

Организиране на изяви във връзка с ромски обичаи.

 Срок: м.ХІІ.2017 ,I 2018, м. ІV.2018 г.          Отг.Комисията по празн., СИП БЕЛ

3.      Запознаване на учениците в ЧК с понятието тероризъм. Предоставяне на материали, презентации.

Срок: по график                          Отг.Кл. р-ли

4.      Практически насоки при терористичен акт, при намирането на съмнителни предмети.

      Срок: по график                       Отг. Кл. р-ли

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

1.  Дейността по професионалното ориентиране и кариерното развитие се осъществява:

- І – ІV клас –изграждане на нагласи у учениците като същите се запознават с професиите и труда на хората

- V – VІІ клас – изследване на професиите, търсене на съответствие на изискванията на професията с индивидуалните особености на ученика

            Срок:постоянен                               Отг.:кл.р-ли, Д. Челибийска

2.       Да се организират посещения на учреждения,фирми,предприятия с цел получаване на нагледна информация за дадена професия.

            Срок:постоянен                               Отг.кл.р-ли, Д. Челибийска

3.      Организиране на обучение с представители на Център за кариерно ориентиране

гр. Пловдив

Срок:   III-IV.2018                            Отг. Кл. ръководители

4.      Провеждане на родителски срещи с родителите на VІІ и VІІ клас

         Срок:м.V.2018г.                            Отг.кл.р-ли и Директора

5.      Съвместна работа между родители, учители и консултанти с цел да бъде изградена нагласа за себепознаване, себепредстава за желаната професия.

        Срок: постоянен                        Отг. кл. р-ли

         

СПОРТНО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

       Провежда се по училищен спортен календар.

            Срок: постоянен                          Отг.Тр.Янкова,кл.р-ли,          

                                                                            Всички учители

1.      УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

 

 

Срок

Място на провеждане

Отговорник

       Вътрешно-учил.турнир по                      

баскетбол                 

м.ХІІ

училището

У-л  ФВС

       Вътрешно-учил.турнир по                     

шах

м.ХІІ

училището

У-л ФВС

      Вътрешно-учил.турнир по

упр. на велосипед

м.ХІІ

училището

У-л ФВС

       Коледен турнир по

футбол на малки вратички

м.ХІІ

сп. зала

У-л ФВС

      Вътрешно-учил. турнир по тенис                                   на  на маса

м. ХІІ

сп. зала

У-л по ФВС

     Вътрешно-учил.турнирпо футбол

м.ІV,V

училището

У-л ФВС

      Участие в  турнири по

Б     баскетбол,футбол  /общински/

м.V-VІ

стадиона

У-л ФВС

Провеждане на ДЧ от I до VII клас - модули

  

стадиона, училището

У-л ФВС

     

2.      Училищни спортни празници:

- Есенен - м.Х-XI.2017г.  /ден без часове от седмичното разписание/-със средства по Проект „Спорт и здраве срещу вредните навици”. Екскурзия.

                                                                      Отг. У-л ФВС, кл.р-ли

-  Зимен - м.21.ХІІ.2017г.  /ден без часове от седмичното разписание/,училищен двор , спортна площадка, физкултурен салон.

                                                                     Отг. У-л ФВС,кл.р-ли

- Пролетен – м.III.2018 г.

                                                                     Отг. У-л ФВС,кл.р-ли

- Международен ден на предизвикателствата – м.V.2018г.

                                                                     Отг. У-л ФВС

3. Кросове и други спортни мероприятия

- участие в програма БГ „Бъди активен”;

Срок: м. Х.2017 г. – м. VІ.2018 г.         Отг. У-л по ФВС

- участие в турнири по футбол: „Кока Кола”

Срок: м. ІV – VІ.2018 г.        Отг. У-л по ФВС

- участие в спортни мероприятия от ученическите спортни игри

Срок: м. ІІ – VІ.2018 г.               Отг. у-л по ФВС

- участие в кросове – градски, общински и други мероприятия

Срок: по график                     Отг. У-л по ФВС

4. Екскурзии:

4.1   Еднодневна екскурзия с маршрут  до гр. Пловдив с цел посещение на исторически места и природни забележителности.

          Срок: м. Х. 2017 г. и м.VІ.201г.                      Отг. Директора, кл.р-ли

4.2   Провеждане на екскурзии по класове и по интереси /групи/ - до гр. Пловдив по повод посещения на експозиции в музеи,изложби,кина , културни институции,участия в изяви.

м. ІХ.2017 – VІ.2018 г.                                       Отг. Директора,кл.р-ли        

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЕКИП ЗА РЕАГИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И КТБ-ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ,АВАРИИ,КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ

 

1.      Среща с родителите на деца, склонни към тютюнопушене,употреба на алкохол,кражби,бягства от часове,пререкания с учителите и учениците в училище.

           Срок: постоянен                         Отг. кл. р-ли, Д. Челибийска

2.      Среща с Представител на полицията с цел разясняване на задълженията и правата. Обсъждане на прояви.

            Срок :м.  І. 2018г.                        Отг.: кл. р-ли, Д. Челибийска

3.      Изграждане на система от мерки за възпитателно въздействие.

            Срок: постоянен                          Отг. Д.Челибийска

4.      Да се изработи План за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

            Срок: м. Х.2017г                          Отг. Директора

5.      Обучението по безопасност на движението и защита от природни бедствия, аварии,пожари да се организира:

     - чрез часа на класа и по програма на МО нач. етап и МО прог. етап.

             Срок: По график                                           Отг.:Кл.р-ли

- в КАТ и Гражданска защита за ІV и VІІ клас – разговор с представители

         Срок: по график                                                   Отг. преподавателя по БД

- оформянето на кът с нагледни материали,изнасянето на информация, прожекция на документални филми и подготвени от самите ученици презентации

                Срок:постоянен                             Отг. Предс.на БД, кл.ръководит.

- съдействие от страна на учителите по предмети при тренировки

   Срок: Постоянен                                            Отг.:учителите по предмети

- използване на възможностите за взаимодействие със специализираните служби, родителите и специалисти към Общината

     Срок: постоянен                            Отг.:Кл.р-ли, Д. Челибийска

                                                     Комисията за работа с родителите

6.      Участие в Общинското състезание по  ГЗ

                                                                         Отг.:  Тр. Янкова, Д. Коларов

                                                                              

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА- УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО,РОДИТЕЛИТЕ,ОБЩЕСТВЕНОСТТА,БИЗНЕС-СРЕДИТЕ,КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ДР.

             Основните направления и задачи при взаимодействието на учителите с родителите и обществото е да се формират и осъществяват като една от основните дейности на училището на базата на общообразователния процес,с цел изграждане на личности и подготовката им за пълноценен живот в демократично общество.

І. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО, ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

1.      Дейността ще бъде в синхрон с плана на Комисията за работа с обществеността и родителите,както и с плана на Комисията за работа с ученици и родители-роми.

2.      В плана на Училищното настоятелство да се  заложат форми на съвместна работа между учители,родители и общественост.

           Срок: м.ХІ.2017г                                     Отг.:Директора

3.      Да се актуализира състава  на УН

           Срок: до м. ХІ.2017г                               Отг.:Директора,Комисията за раб.

                                                                             родителите,

4.      Приобщаване на родителите от ромски и български произход като помощници за осъществяване на извънучилищни дейности и при организиране и провеждане на учебно-възпитателния процес чрез различни инициативи

-  „Приказка за цветовете” – Ден на толерантността – м.ХІ.2017 г.

- „ Приобщаващо образование – оказване на обща подкрепа за развитие на личността на учениците” – тренинг  среща с родителите – м. І.2018 г.

- „Искам красота” – озеленяване на училищния двор – м. ІІІ.2018 г.

- „Провеждане на родителски срещи от нетрадиционен тип” – м. IІ, III, IV.2018 г.

- „Великденска украса” – съвместна работилница – м. ІV.2018 г.

- Отбелязване на Василица – 14.I.2018 г.

Срок: по график        Отг.:Комисията за работа с родители, Комисия по празниците

5.      Провеждане на родителски срещи. Запознаване на родителите с новите учебни програми за ІI и VI клас, нововъведенията, които предстоят

           Срок: м.Х.2017г                                      Отг.Кл.р-ли, МО нач. етап, МО прог. етап

- м.Х.2017г– указания за новата учебна година,запознаване с Училищния правилник и Училищния учебен план.Избор на родителски активи. Създаване на Обществен съвет в училището.

                                                                  Отг. Кл.ръководители,учители,Директор

- м. ІV. 2018г -избиране на ЗИП и СИП,екскурзия,успех и дисциплина,отсъствия

                                       Отг. Директор,кл.р-ли прогимназия,кл.р-ли нач.етап,учители

- родителска среща, свързана с организация и провеждане на НВО VІІ клас

   Срок: м. V.2018 г.                   Отг. кл. р-ли                      

- Ден на отворените врати

      Срок: м. ІV. 2018 г.                 Отг. М. Великова

·         Открити врати за родителите ,които желаят срещи с учителите.

Оформяне на стая за разговори с родителите.

               Срок :постоянен

·         м.ІХ.,Х. 2017г. и V.2018г- среща с родителите в ромската махала

                                                               Отг.:кл.р-ли и всички учители

·         Редовни посещения в домовете на учениците

Срок: Постоянен                                          Отг.кл.р-ли,учители, Д. Челибийска

ІІ.  ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1.      Да се търси общественото съдействие за осъществяване на задължителното училищно обучение до 16-годишна възраст ,да се следи обхвата и движението на подлежащите на обучение.

2.      Да се осъществяват връзки с ромските лидери и пастори с цел прибиране и приобщаване на учениците от ромски произход.Да се осъществяват и административни мерки в съответствие със Законовата уредба за въздействие върху родителите за успешно обучение на децата им.

3.      Да се работи съвместно с общината,общинските съветници,бизнес-среди,  обществени организации и спонсори за осигуряване на учебни помагала на ученици, финансова помощ за ремонти,обогатяване на библиотеката и физкултурния салон, спонсориране на училищни празници и изяви на ученици.

4.      За осъществяване целите на училището да бъдат поканени на разговори специалисти от общинската администрация с педагогическия екип.

5.      Да се извършват съвместни дейности с помощта на неправителствени организации, природозащитници, БЧК , РИОКОЗ, Наркоцентър,Читалища и др.

6.      Да се засили дейността по Проект „Амалипе”, работа по Проект „Твоят час“,  да се  потърсят варианти и възможности за участие и в други  проекти  с цел добиване на средства за създаване на по-добри условия за обучение в училище-учебни помагала,нагледни средства, подобряване на материалната база. Да се разшири дейността по програма „Иновативно училище на България“

          Срок:м.Х.2017г                                  Отг.: Комисията за работа с родителите,

                                                                                            Комисия по проекти

ІІІ. СЪВМЕСТНА РАБОТА С ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ И ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО”

             Да се координира дейността на Обществения съвет , Ученическия парламент с институциите с цел задържане и успешно обучение на деца в риск от отпадане и застрашени от изоставане ученици. Редовно провеждане на акции с ДПС, отдел „Закрила на детето“, Община за прибиране на учениците застрашени от отпадане

ІV.  СЪВМЕСТНИ  ФОРМИ НА РАБОТА С КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ

1.      Организиране на посещения на куклени драматизации,театър,оперети,читалищни изяви.

2.      Посещение на концерти и изложби.

           Срок: постоянен                                 Отг.:кл.р-ли, Ком. по празниците и               честванията

3.      Организиране на срещи на учениците с дейци на изкуството.

          Срок: постоянен                    Отг.:кл.р-ли, учители по БЕЛ   

4. Организиране на изложби от предмети, рисунки и лично творчество за Деня на будителя ,1.ІІІ.,Великден,Коледа, в училището и в Читалище „Н.Й.Вапцаров”

Срок: ХІ 2017-V.2018г    Отг.: М. Великова,Комисия по   празниците                                             

 

КВАЛИФИКАЦИОННА   ДЕЙНОСТ

 

Основна и постоянно актуализирана дейност в училището е вътрешно-квалификационната дейност за професионално осъвършенстване на преподавателите, с оглед спецификата на педагогическия труд.В този смисъл акцент се поставя  върху повишаване на професионализма чрез личната вътрешна потребност на учителите,вътрешно-методичната дейност и чрез придобиване на по-висока квалификация,обслужваща качеството на преподавателския труд.

Основните задачи за повишаване на квалификацията включват:

1.      Повишаване на професионализма чрез усвояване и прилагане на новите тенденции в развитието на образованието.

2.      Развитие и усъвършенстване на професионалните ценности.

Основен проблем,на който трябва да бъде подчинена квалификационната дейност е:

- Организиране на учебно-възпитателния процес за по- доброто усвояване на знания и придобиване на практически умения по отделните предмети. Оформяне на общочовешки  ценности у учениците, възпитаване на патриотични чувства и чувство на отговорност към родното. Предизвикване на активно и ангажирано участие в демократичното развитие на обществото.

За да се получи максимален ефект от вътрешно-квалификационната дейност, преподавателите имат свободата сами да планират професионалната си квалификация с оглед интересите и спецификата  на училището. Като варианти на работа могат да бъдат проведени семинари за обсъждане на избран проблем, открити уроци, лекции, дискусии и др.Други варианти са участие на учителите в организирани от РУО Пловдив форми.

Вътрешно-квалификационната дейност се провежда по план, приет от ПС.

Квалификационната дейност на педагогическите кадри извън училище ще се състои във все по-масово участие  в курсове,семинари, придобиване на клас Квалификация и др. форми ,организирани от РУО Пловдив и Регионален педагогически център.

 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПРЕД УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 Дневен ред:
1.Информация за здравословното състояние на учениците ПГ-5 годишни до 7 клас.

Отг:Д.Коларов-медицинско лице

 

2.Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.

Отг:Тр.Янкова и Росица Костова

3.Разглеждане на постъпили заявления за освобождаване от ФВС.

Отг:Класните ръководители

4.Засилване на ученическото самоуправление в помощ на учебно-възпитателния процес.

Отг:Класните ръководители

5.Приемане на Програма за гражданско, здравно , екологично и интеркултурно образование за учебната 2017/2018 година.

Отг:Директора

6.Запознаване с формите на насилие и д Механизма за противодействие на училищния тормоз.

Отг:Д.Челибиска-педагогически съветник

7.Определяне на координационен съвет, който отговаря за плана, проследява и координира дейностите на училището за справяне с тормоза.

Отг:Д.Челибиска-педагогически съветник

8.Запознаване на ПС с изпълнението на бюджета на ОУ“Христо Ботев“.Запознаване с отчета за изпълненито на бюджета за третото тримесечие на календарната 2017 година.

Отг:С.Дрянкова-счетоводител и директора

9.Приемане на училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2017/2018 година.

Отг:директора

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 Дневен ред:


1.Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците.Предложения за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на качеството на образователните резултати.

Отг:МО на началните учители и МО на прогимназиалните учители

2.Разглеждане на успеха и дисциплината до момента.Разглеждане на предложения за налагане на санкции в предвидените в ЗПУО случаи.

Отг:Директора и класните ръководители

3.Анализ на резултатите от проведената анкета сред учениците, свързана с Механизма за преодоляване на училищния тормоз в ОУ“Христо Ботев“, град Стамболийски.

Отг:Д.Челибийска-педагог.съветник

4.Анализ на резултатите от проведените входни нива по учебни предмети и паралелки и отправяне на предпожения за предприеане на мерки с цел повишаване на резултатите.

Отг:Класните ръководители и учителите по предмети

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 Дневен ред:

1.Разглеждане на успеха и дисциплината на учениците и налагане на санкции съгласно правилника за дейността на училището.

Отг:класните ръконодиттели

2.Отчет на комисията па даренията.

Отг:председателя на комисията

3.Запознаване с бюджета на училищетоза 2018 година.Отчет за изпълнението за последното тримесечие на 2017 година.

Отг:Ст.Дрянкова и директора

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 Дневен ред:

1.Отчет на резултатите от УВР през I учебен срок на 2017/2018 учебна година.

Отг:Директора

2.Отчет на дейностите на постоянните комисии и МО за работата си през учебната 2017/2018 .

Отг:Председатели

 

3.Доклад на директора за резултатите от контролната дейност на директора за I срок на 2017/2018 учебна година.

Отг:директора

4.Отчет за квалификационната дейност през I срок на 2017/2018 учебна година.

Отг:директора

5. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците.Предложения за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на качеството на образователните резултати.

Отг:МО на началните учители и МО на прогимназиалните учители

 

МЕСЕЦ МАРТ

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 Дневен ред:

1.Приемане на критерии за прием на ученици в 1 клас за учебната 2018/2019 година.

                                                                                              Отг:директора

3.      Разглеждане на успеха и дисциплината до момента.Разглеждане на предложения за налагане на санкции в предвидените в ЗПУО случаи.

 

 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Дневен ред:

1.Приемане на график за подготовка на МТБ за учебната 2018/2019 година.

                                                                                  Отг:Т.Янкова и Р.Костова

2.Приемане на план за провеждане на патронния празник на училището.

Отг:М.Великова-председател на комисията по празниците

3. Запознаване с бюджета на училищетоза 2018 година.Отчет за изпълнението за първото тримесечие на 2018 година.

Отг:С.Дрянкова –счетоводител и директора

 

МЕСЕЦ МАЙ

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 Дневен ред:

1.      Разглеждане на успеха и дисциплината до момента.Разглеждане на предложения за налагане на санкции в предвидените в ЗПУО случаи и правилника за дейността на училището.

Отг:класните ръководители

2.Разглеждане на предложения за награждаване на ученици от 1-4 клас.

Отг:класните ръководители

 

3.Определяне състава на комисията за определяне на допълнително възнаграждение за постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти.

Отг:директора

МЕСЕЦ ЮНИ

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 Дневен ред:

1. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици от 5-7 клас.

                                                                                              Отг:класните ръководители

2.Приемане на критерии за определяне на допълнително възнаграждение за постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти.

                                                                                                  Отг:Комисия

 

МЕСЕЦ ЮНИ/ЮЛИ

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 Дневен ред:

1.Отчет на резултатите от УВР за учебната 2017/2018 година.

                                                                                              Отг:директора

 2.Отчет на дейностите на постоянните комисии и МО за работата си през учебната 2017/2018 .

                                                                                            Отг:Председатели

3.Доклад на директора за резултатите от контролната дейност на директора за 2017/2018 учебна година.

                                                                                                          Отг:директора

4.Отчет за квалификационната дейност през 2017/2018 учебна година.

                                                                                                                            Отг:директора

5. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците.Предложения за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на качеството на образователните резултати.

Отг:МО на началните учители и МО на прогимназиалните учители

6.Отчет на съвета за обществен мониториг към „Твоят час“.

Отг:председателя

            7.Отчет на работната група по самооценка на качеството на образованието.

Отг:председателя

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 Дневен ред:

1.Приемане на видовете спортни дейности за провеждане на часа за спортни дейности в1,2,3,5,6,7 клас и на модула по ДЧ по ФВС в 4 клас.

                                       Отг:директора и Т.Янкова

2.Приемане на УУП-I клас.

Отг:директора

3.Приемане на УУП- II клас.

Отг:директора

3.Приемане на УУП- III клас.

Отг:директора

4. Приемане на УУП- V клас.

                                                                                                                                               Отг:директора

5. Приемане на УУП- VI клас.

Отг:директора

6. Приемане на УУП- VIIклас.

Отг:директора

7.Приемане на формите на обучение за учебната 2018/2019 година.

Отг:директора

8.Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище за 2018/2019 година.

Отг:директора

9.Приемане на програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.

Отг:директора

10.Актуализация на Стратегията за развитие на училището за учебната 2018/2019 година и план за действие към нея.

Отг:директора

11.Приемане на план за квалификационната дейност на педагогическите специалисти в ОУ“Христо Ботев“ за учебната 2018/2019 година.

Отг:директора

12.Приемане на Етичен кодекс на училищната общност в ОУ“Христо Ботев“ за учебната 2018/2019 година.

Отг:директора

13.Приемане на правилника за дейността на училището за учебната 2018/2019 година.

Отг:директора

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ВТОРО  ЗАСЕДАНИЕ

 Дневен ред:

1.Приемане на мерки за повишаване на качеството на образованието на ОУ“Христо Ботев“, град Стамболийски за учебната 2018/2019 година.

Отг:директора

2.Предложения за занимания по интереси за учебната 2018/2019 година.

Отг:директора

3.Приемане на годишна програма за целодневна организация на учебния ден в ОУ“Христо Ботев“ за учебната 2018/2019 година.

Отг:директора

4.Приемане на индивидуална форма на обучение за ученици през учебната 2018/2019 година.

Отг:директора

5.Приемане на индивидуални учебни планове за учебвата 2018/2019 ГОДИНА.

Отг:директора

6.Приемане на програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2018/2019 учебна година.

Отг:директора

7.Приемане на 3 неучебни дни за отбелязване на патронния празник на училището 02.06.-Ден на Ботев и спортните празници в училище.

Отг:директора

8.Приемане на качествени показатели за оценяване на учениците от 1,2 и 3 клас за учебната 2018/2019 година в „Христо Ботев“ град Стамболийски.

Отг:директора

9.Приемане на училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2018/2019 година.

Отг:директора

 

 

П Л А Н – Г Р А Ф И К

 

за дейността на КООРДИНАТОРА

по организиране и осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие

съгласно Наредба за приобщаващо образование – 27.10.2017 г., чл. 7, ал. 3

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИК

 

НОЕМВРИ

Анализ на резултатите на учителите от наблюденията и обучението, развитието и участието на учениците в дейностите на класа, с цел разпознаване на потребностите от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. Предложения за ЕПЛР и членове. Обсъждане на състоянието на подкрепящата среда за децата със СОП.

 

Координатор, Педагогически специалисти

ЯНУАРИ

Обобщение на резултатите от дейността на ЕПЛР за първия учебен срок. Състояние на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие. Предложения за подобряване /допълване/ разширяване. Разглеждане на нови заявления от родители и предложения на учители за възникнала потребност от оценяване на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа.

Координатор,

Педагогически специалисти

ЕПЛР.

ФЕВРУАРИ

Преглед на дейността – планове за подкрепа, индивидуални учебни планове, индивидуални програми по учебни предмети.

Координатор, Педагогически специалисти,

ЕПЛР.

АПРИЛ

Съвместно заседание с родители – споделяне на опит, предоставяне на знания и учения за подкрепа в домашни условия. Създаване на родителска общност. Планиране на извънучилищни събития с родителите и семействата на децата.

Координатор,

ЕПЛР.

ЮНИ

Обсъждане и приемане на Обобщен доклад за годишните резултати от дейностите по прилагане на Приобщаващото образование. Предложения и препоръки за новата учебна година.

Координатор, Педагогически специалисти,

ЕПЛР

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ                                                                               ЗА УЧЕБНАТА

2017/2018 ГОДИНА

 

 

ДЕЙНОСТИ

Разработва се

Съгласува се

С р о к

Представя се на:

М. СЕПТЕМВРИ

1

Среща с родителите на учениците,които ще учат в І клас и в V клас

Ил. Кътева

В. Кънева

Р. Костова

М. Великова

 

12.ІХ.2017г

 

2

 

 

Осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на учебно-възпитателния процес съгласно изискванията на РИОКОЗ

Директор

РЗИ

м.ІХ.2017

 

3

Утвърждаване на училищния учебен план

Директор

ПС

 

мІХ 2017

Нач.

на РУО

.ІХ.2017

4

Определяне на групите

за СИП и ЗИП

Класен рък.         

ПС                         

10.ІХ.2017

Директор

5

Годишен план за квалифи-

кация на пед.персонал

Директор     

 

Експерти

РУО          

                                                                                                            м.ІХ.2017

Н-к РУО

                                                                                                            м.ІХ.2017г

6

Изпращане на сведение

за приетите в І клас  и ПГ                 ученици до общинските

администрации по

местоживеенето им

 

П. Димитрова

В. Кънева  

В. Козова                    

Директор

м.ІХ.2017

Директор  общинска                                   

Администрация и ИО

.ІХ.2017г

7

„Чистотата в моята класна стая, моето училище, моят район“

кл. ръководители

директор

16.IX2017

 

8

Организирано посещение по домовете заедно с представители на отдел „Закрила на детето“, ДПС, Община

Комисия в състав: Д. Челибийска, Тр. Янкова, М. Велкова, Ил. Кътева

 

2.IX.2017

 

9

Изготвяне на годишни               разпределения на учебния

материал по уч.предмети,                                                                                СИП,изготвяне на

програми по ЗИП

 

  учителите      

Директор       

м.ІХ.2017

Началник

РУО

/Промяна

ЗИП/

 

10

Обобщена справка за доста-

вените учебници за І-VІІ клас

за учебната 2017/2018г

 

Директор

 

м.ІХ.2017

Началник

РУО

.ІХ.2017

11

Изготвяне на Списък  -

Образец 1 за учебната

2017/2018г.                      

Директор,

ЗАС

Информации      

Експерти РУО,

 

м.ІХ.2017

по график

Началник

РУО

12

П С – Подготовка за новата учебна година по Календара на директора

Директор    

 

02.ІХ.2017

10.ІХ.2017

 

13

Изработване на график за

контролни и класни работи, график за консултации по предмети

 

С. Ковачева

/М.Габерова/                              

 

26.ІХ.2017

 

14

Тържествено откриване на учебната година

 

М.Великова

Тр. Янкова Ил. Кътева

В. Кънева

 

15.ІХ.2017  

 

15

Планове на МО и Комисиите по дейности

МО-Председатели

Председатели на комисии

Директор

21.ІХ.2017

 

16

Годишни тематични разпределения по предмети и ЧК

Учители по предмети, класни ръководители

Директор

ІХ.2017г

Директор

17

Отбелязване деня на Независимостта -22 септември

 

У-л по история

Ком.по празн.

 

 

21.ІХ.2017

 

М. ОКТОМВРИ

1

Попълване на необходимите                                   форми образци на НСИ в 3 екз.

 

ЗАС

Директор

м.Х.2017

в НСИ 

2

Запознаване на ученици и родители с Правилника на училището и Закона

за закрила  на детето-

род.- учителска среща, избор на Обществен съвет                          

Кл. ръковод.

 

МО нач. етап

 

МО прог. етап

 

 

 

м.Х.2017г

 

3

Открит урок по предмет „Човек и общество“

/квалификационна дейност/

 МО-нач.у-ли

Ц. Тодорова                         

6

м Х.2017

 

4

Методика на обучението по БДП в българските училища и детската градина /курс/

Новоназначени учители от начален етап

 

м Х.2017

 

5

”Искам красота”-

озеленяване на уч.двор, кл. стаи, коридорите в училище

Кл. р-ли

Ком. по празниците                                          

 

м.Х.2017

 

6

Провеждане на Есенен спортен празник- екскурзия

Кл.ръковод.

Тр.Янкова

 

м.Х.2017г

 

7

Педагогически съвет-тематичен Засилване на ученическото самоуправление в помощ на учебно-възпитателния процес.

Директор

 

м.Х.2017г

 

8

Открит урок по физическо възпитание и спорт

МО- прог. етап

Тр. Янкова

5

м.Х. 2016

 

 

 

 

 

 

 

М.  НОЕМВРИ

1

„Народните будители и ние“

Комисия по празниците

 

1.XI.2017

 

2

 „Знам и мога” – езиково състезание

 у-ли по БЕЛ

СИП БЕЛ                                 

 

м.ХІ.2017

 

3

„Приказка за цветовете” – ден на толерантността

Ком.за раб.с родителите

 

м.ХІ.2017

 

4

Паисий Хилендарски в българската литература – литературно четене, изложба на материали

СИП БЕЛ

М. Великова

 

м.ХІ.2017

 

5

Как да се справяме с агресията и конфликтите в училище

 

МО-нач.уч.

Д. Челибийска                 

8

мХІ.2017г

 

6

Български език и литература – открит урок

МО –прог. уч-ли

М. Великова

 

м.ХІ.2017

 

7

Разговори с родители и ученици по въпроси, свързани с личната хигиена и ранния полов живот, хранене

МО-прог. уч-ли

МО-нач. уч-ли

Д. Коларов

 

 

 

мХІ.2017г

 

М.ДЕКЕМВРИ

1

Актуализиране на информацията

от сведенията за организация

на дейността в училище                       

Директор                   

 

м ХІІ.2017

РУО

2

Провеждане на турнири по баскетбол, шах, велосипед, футбол, тенис на маса

Тр. Янкова

 

 

 

3

Иновативна класна стая – 1 клас

МО-нач. етап

В. Кънева                                       

5

м.ХІІ.2017

 

4

СПИН-съдба,порок или нехайство- беседа, изложба                

Д. Челибийска

кл.

ръководители

Д. Коларов

 

м.ХІІ.2017г

 

 

 

 

5

Провеждане на Зимен спортен   

празник                                              

 

 

Тр.Янкова                                         

 

 

22.ХІІ.2017г

 

6

Тържество по повод Коледа и Нова година, Ден на таланта, изложба от рисунки, проекти, украса на дърво пред общината

Ком. по празниците

М. Великова

М. Габерова

 

22.ХІІ.2017 г.

 

7

Педагогическа ситуация в ПГ-6 годишни

МО-нач. етап

П. Димитрова                

5

м.ХІІ.2017г

 

8

ПС -Осъществяване на задължително обучение до 16-годишна възраст.                              

Директор

 

м.ХІІ.2017

 

9

Религиите по света – общото и различното /изнасяне на материали/

МО нач. етап

МО прог. етап

 

м.ХІІ.2017г

 

М.  ЯНУАРИ

1

Изготвяне на обобщен списък

на деца от предучилищна и училищна

възраст  със специални образов.

потребности  или с хронични

заболявания подлежащи на

задължително обучение                                                  

Директор    

 

Д. Челибийска                                                                                                                        

Н-к РУО                

м.І.2018

РУО

2

Изготвяне на списък на                    ученици със съмнения в                      психофизическото развитие,                                                        които следва да бъдат

предложени за първично

психологично изследване

 

м.І. 2018г    

Директор  

Д. Челибийска

Диагностична комисия

 

Началник РУО

м.І.2018.

 

     РУО

м.І.2018.    

 

3

Изготвяне на заявка за задълж.

документация за края на уч.2017/2018

 

Директор

                                                                  

  

м.І.2018

Н-к РУО

4

Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи на преподаване

/семинар извън училище/

МО-нач.етап

МО-прог. етап

 

м.І.2018

 

5

Подготовка за приключване на      Първи уч.срок                                  

Директор

кл.р-ли                                                 

 

м.І.2018

 

6

Отбелязване на Василица

Ком. по празниците

Ком. за работа с родители

 

 

 

7

Годишнина от рождението на Хр.Ботев- фестивал на художественото слово

/ изложба, викторина /                        

Ком. по празници    СИП БЕЛ

М. Великова                

 

м.І.2018г

 

8

Приобщаващо образование – оказване на обща подкрепа за развитие на личността на учениците

Всички педаг. специалисти

Д. Челибийска

 

 

м.І.2018г

 

9

Провеждане на нетрадиционна родителска среща

Тренинг среща с родителите на тема: „Приобщаващо образование – оказване на обща подкрепа за развитие на личността на учениците

МО-нач. уч-ли

МО прог. Етап

М. Великова

 

 

м І.2018 г

 

10

Приобщаване на родителите към училищния живот. Занимания по интереси в група ЦДО – 1 клас /открит урок/

МО-нач. уч-ли

Р. Костова

 

м І.2018 г

 

11

ПС: Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците.Предложения за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образавятелните резултати.                                                                                            

Директор

МО нач. етап

МО прог. етап

 

м.І.2018г

 

 

 

12

Среща с представител на РПУ гр. Стамболийски с цел разясняване правата и задълженията на гражданите в РБ

Тр. Янкова

Д. Челибийска

 

м.І.2018 г

 

13

Математика и ИТ /открит урок/

МО прог. етап

 

м.І.2018 г

 

 

М. ФЕВРУАРИ

1

Изготвяне на справка за                        брой на отпадналите ученици и анализ на причините

Директора     

 

РУО

 

.ІІ.2018   

 

Началник

РУО

2

Актуализация на информ.от

сведенията за организация на дейн. в държавн. и  общински   у-ща към началото на ІІ уч.срок     

 

Директор     

 

Експерти РУО

 

10 дни от

ІІ уч. срок

 

 

3

ПС  -Отчет за резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок.                                         

Директор                                       

 

м.ІІ.2018

 

4

Иновативни методи и екипна работа в час по английски език /открит урок/

МО прог. етап

С. Ковачева /М. Габерова

 

м. ІІ.2018 г.

 

5

Български език и литература – 3 клас /открит урок/

МО нач.уч.

А. Читалова

 

м.ІІ.2018

 

6

14.февруари – ден на влюбените     

Ком. по празниците

 

м.ІІ.2018г

 

 

7

Васил Левски – Апостолът на свободата – литературно четене  

Ком. по празниците и честванията

СИП БЕЛ

 

 

м.ІІ.2018г

 

8

История на наркотиците

 

МО-прог. етап

Д. Челибийска

Д. Коларов

 

 

м.ІІ.2018г

 

9

Да опазим децата от тютюнопушенето, алкохола, наркотиците. Отбелязване на Световния ден на борба с тютюнопушенето – изложба, беседи

Д.Коларов, Д. Челибийска

МО прог. етап

 

 

м.ІІ.2018г

 

 

 

 

 

М.  МАРТ

1

1.ІІІ.-Ден на здравето и Баба Марта – изложба, игри, тържество, украса пред общината                                                                      

Ком. по празниците и честванията

МО нач. етап                            

 

  01.ІІІ.2018

 

2

Тържествено отбелязване на  3.ІІІ.    

 

                                                             М.Великова    

Ком. по празниците       

 

02.ІІІ.2018

 

3

Празник на буквите                         

В. Кънева

Ил. Кътева                                           

 

м.ІІІ.2018

 

4

8-ми март-Ден на мама                                                                                  

Организиране на нетрадиционна родителска среща

Ком.по празн

 

08.ІІІ.2018

 

5

Общинските служби по местоживеене – функции. Права и отговорности на гражданите                                            

МО прог. етап

М. Габерова                          

 

м. ІІІ. 2018

 

6

Иновативни методи и средства на преподаване в 1 клас

/открит урок/

МО нач.уч.

Р. Костова                            

 

м.ІІІ.2018

 

7

Изработване на програма за привличане на бъдещите първокласници

 

 

31.ІІІ.2018

 

8

Педагогическа ситуация в ПГ-5 годишни

МО-нач. уч-ли

Ел. Кръстева

 

м.ІІІ.2018

 

9

Външното оценяване –предпоставка и критерий за прием след VІІ клас  /разговор с ученици/          

У-ли по БЕЛ и Математика

МО-прог. етап

 

м.ІІІ.2018

 

10

 Първа Пролет 

Световен ден на водата 

/организиране на изложба, тържество/          

М.Великова

Ком. по празници и чествания   

 

м.ІІІ.2018г

 

М. АПРИЛ

1

Изготвяне на обобщ.заявка

за необход.учебници и уч.

помагала,които ще се ползват        безвъзмездно от І-VІІ клас 2018/2019 уч.година

Директор                            

 

Н-к РУО

 

м.ІV.2018

 

Н-к РУО

 

2

22.ІV.Ден на Земята                      

Чистотата е мое задължение

Ком. по празниците 

Ком. по здравно образование                                          

 

21.ІV.2018

 

 

 

 

3

Ден на отворените врати

/изложба, литературно четене, рисунки/

Ком. по празниците

М. Великова

 

м.ІV.2018

 

 

4

Родителска среща                 Избор на чуждоезиково обучение, СИП, ЗИП,екскурзии       

Директор                                              

 

 

 

м.ІV.2018

 

5

Озеленяване на училищния двор, стаите, коридорите

Кл. р-ли

Ком. по здравно образование

Ком. по празниците

 

м.ІV.2018

 

6

Пролетни празници в Нар.календар –

Великден,Цветница  - тържество, украса пред общината                               

кл.ръковод.          Ком. по празн.                  

 

м.ІV.2018

 

7

Ден на приказката – изложба, четене, рисунки, създаване на комикси

Ком. по празници

В. Кънева

П. димитрова

 

м.ІV.2018

 

8

Ромски празник – фестивал на ромската музика и ромските танци

МО нач. етап СИП Ромски фолклор, Ком. по празниците

СИП БЕЛ

 

м.ІV.2018г

 

9

Математика – 2 клас

/открит урок/

МО нач. учители

Ф. Бенчева

 

м.ІV.2018

 

10

Великденска украса – съвместна работилница с мама и баба

Нетрадиционна родителска среща

Ком. за работа с родители

Ком. по празниците

 

м.ІV.2018

 

11

Самоподготовка в сборна група ЦДО – 2-4 клас /открит урок/

МО-нач.уч-ли

Й. Докузанов

 

м.ІV.2018

 

12

Преодоляване на агресията в училище

/семинар извън училище/

МО-нач. етап

МО-прог. етап

 

м.ІV.2018

 

13

Външно оценяване – предпоставка и критерии за прием след VІІ клас

МО прог. етап,

Н. Алексиева

М. Великова

М. Габерова

 

м.ІV.2018

 

14

Общото и различното във фолклора на народите / открит урок /

СИП БЕЛ

М. Великова

 

м.ІV.2018г

 

15

ПС-1.Приемане на графикза подготовка на МТБ за учебната 2018/2019 учебна година.

Отговорник:Росица Костова, Трендафила Янкова

2.Приемане на плана за провеждане на празника на училището.

Отговорник:Комисията по празниците

Отговорник:Директор

 

Директор

 

м.ІV.2018г

 

16

Провеждане на турнир по футбол

Тр. Янкова

 

м.ІV.2018г

 

М.МАЙ

1

1-ви май-Ден на труда                       

кл.р-ли     

Ком. по празниците и честванията                                             

 

2. V.2018г   

 

 

2

Среща с родители в ромската махала –подготовка за НВО

 

М. Великова

Н. Алексиева                                              

 

 

9.V.2018

 

3

9-ти май –Ден на Европа                  

 

М. Великова

Ком.по празн.

 

09.V.2018г

 

4

Отбелязване на годишнината от Априлското въстание

Ком.по празниците

 

03.05.2018

 

5

24 май- Ден на слав.писменост

и култура-участие в училищни и

общински тържества. Делото на Кирил и Методий и мястото на старобългарската литература в световното културно наследство.

Приносът на българите в световната култура и изкуство   

Участие в шествието и концерта                      

Комисия                                                 по празн.   

СИП БЕЛ                                      

 

23.V.2018

 

6

ПС -   Разглеждане на успеха и дисциплината и налагане на санкции на учениците, съгласно правилника за дейността на училището.

Директор  

 

м.V. 2018

 

7

Участие в общински турнир по баскетбол, футбол

Тр. Янкова

 

м.V. 2018

 

8

Технологии и предприемачество /открит урок/

МО-прог. етап, учител по ТП

 

м.V. 2018

 

9

Избор на ФУЧ и ИУЧ                     

 

Директор                                                   

 

м.V.2018

 

10

Безопасност на движение по пътищата

/открит урок/

МО-прог.уч-ли

Тр. Янкова    

 

м.V.2018

 

 

11

Международен ден на предизвикателството

Т.Янкова

 

31.V.2018

 

12

Непознатият Ботев - изложба

СИП БЕЛ

 

м.V.2018г.

 

13

Участие в тържествата по повод                                                                                                    2012

Деня на града                                   

Ком.по празн.                                        

 

V.2018г                                                                                                 

 

М.  ЮНИ

1

Провеждане на редовна

поправителна сесия                                                               

 

Директор

 

 

юни/юли

 

2

Изготвяне на предложения за        квалифик. дейност през                        учебн.2018/2019уч.година                                             до 15.06.2018

 

Директор

До 15.VІ.

Експерт РУО и НПЦ

До 18.VІ.

 

Началник РУО

До 06.VІІ.

3

Тържествено отбелязване Деня

на детето – изяви по класове                                                

 

всички у-ли

Ком. по празници и чествания                                       

 

01.VІ.2018

 

4

Празник на училището-2.VІ.-                  ден на Ботев                                   

състезание между отбори

директор

ком.по празн.                                     

 

 

02.VІ.2018

 

5

ПС: Първо заседание с дневен ред:

 

1.Разглеждане на предложения за награди на учениците V-VII клас.

Отговорник:Класните ръководители

 

Второ заседание с дневен ред:

1.Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година.

Отговорник:Директора

2.Отчет за дейността на постояните комисии.

Отговорник:Председателите на комисии и МО

 

                                                                 

 

директор  

МО нач. етап

МО прог. етап

 

м.VІ. 2018

 

6

Тържествено изпращане на седмокласниците

кл.р-ли                        

 

м.VІ.2018г

 

М. ЮЛИ

1

Изготвяне на обобщена информа ция за броя на отпадналите                             

ученици и анализ на причините    

 

Директор      

 

м.VІІ.2018        

Н-к отдел РУО

      м.VІІ.