Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 29, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                       

 

 

                                                

                                                              УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                                                                                       /Ива Пенкова/

 

 

ИНДИВИДУАЛЕН  УЧЕБЕН ПЛАН

 

за дневна форма на обучение

По реда на чл. 108, ал.1

от Закона за предучилищното и училищното образование

 

на Димитрия Силвинова Стоянова

ученичка от VI a клас

 

 

 

учебна година: 2017/2018

 

 

 

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна организация по реда на чл. 16, ал. 1 и ал.2 от  Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

 

Основание: чл. 20, ал. 2, т. 2 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за  учебния план

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуалният  учебен план е разгледан на заседание на ЕПЛР, протоколирано с протокол №2/12.09.2017 г. утвърден със заповед на директора №ПД-08-822 /13.09.2017 г.,  приет на Педагогически съвет - протокол № 14/13.09.2017 г.


I.               УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

 

Начален етап

VI клас

Учебни седмици

34

 

                     Раздел А – задължителни учебни часове

 

Учебни часове по УУП за VI клас

Учебни часове по ИУП

Учебни предмети

Седмичен/годишен брой учебни часове

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5/170

5

170

Английски език

3,5/119

3,5

119

Математика

4/136

4

136

Информационни технологии

1/34

1

34

История и цивилизация

2/68

2

68

География и икономика

1,5/51

1,5

51

Човекът и природата

2,5/85

2,5

85

Музика

2/68

2

68

Изобразително изкуство

2/68

2

68

Технологии и предприемачество

1,5/51

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5/85

2,5

85

Общо за раздел А

27,5/935

27,5

935

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Учебни часове по УУП за VI  клас

Учебни часове по ИУЧ

Общ брой часове за раздел Б

2,5/85

2,5

85

1.Български език и литература

1/34

1

32

2.Физическо възпитание и спорт

1,5/51

1,5

51

Общо за раздел А + раздел Б

30/1020

30

1020

 

Раздел В-факултативни учебни часове

 

Учебни часове по

УУП за VI клас

Учебни часове по ФУЧ

Общ брой часове за раздел В

2/34

 

1.Български език и литература

 

1/34

 

Не се изучава

2.Английски език

 

1/34

 

Не се изучава

Общо раздел А+раздел Б+раздел В

 

32/1088

 

30

 

1020

         

 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.

**Вписва се действителният общ брой часове.

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

  1. Индивидуалният  учебен план е разработен  съгласно чл.20, ал.1 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и чл. 148, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование /обн. ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г./
  2. Индивидуалният учебен план е същият, като училищния учебен план за паралелката без редукция на часовете, освен в часовете по ФУЧ.
  3. Място на провеждане на обучението с ученичката – училището- VI  клас
  4. Календарен график на обучението на Димитрия Силвинова Стоянова се провежда съобразно дневния режим на ОУ“Христо Ботев“ гр.Стамболийски утвърденото седмично разписание на часовете на V  клас.
  5. Специфични методи на обучение-няма
  6. Форми и методи за проверка и оценка:

Ученичката се обучава по Индивидуални учебни програми по: български език и литература, английски език, математика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, човекът и природата, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт, ИУЧ-български език и литература, ИУЧ-физическо възпитание и спорт.

По предметите с индивидуална учебна програма ученичката се оценява с качествен показател, съгласно чл. 9, ал. 8 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците , които може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „ среща затруднения“ и без текущи срочни оценки, съгласно чл. 22, ал. 3 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.