Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 29, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Утвърждавам………………

Директор

                   Ива Пенкова

 

                                 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

НА УЧИЛИЩЕ

 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

 

ПРИЕТА НА ПС  № 13/ 01.09.2017г.

ЗАПОВЕД №РД-10-809/ 01.09.2017 г

 

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Училищната програма за превенция на риска от отпадане на  ученици  от училище е разработена в съответствие с програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, разработена от РУО Пловдив, с рамковите европейски и национални документи, определящи приоритети на развитие до 2020 г . и във съответствие с стратегията за развитие на училището.Тя конкретизира ключови мерки в училищната политика за превенция за  преждевременното напускане на училище.

Програмата се основава на водещите принципи и приоритети в Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система.

Понятия и дефиниции свързани с отпадането на ученици от образователната система в  началното и основно образование.

     oтпаднал от училище ученик–всеки ученик, който не успее  да завърши обучението в училище до края на учебната година 2017/2018.

     отпадане от училище - процес, като резултат от който ученикът прекратява своето обучение в училище;

     ученик в риск от отпадане от училище - ученик, при когото е налице дори една от причините (икономическа, социална, образователна или етнокултурна), водещи до повишаване на възможността (риска) за незавършване на училище.

Училищната програма кореспондира и е съобразена с процедурата за действие в случаи на деца/ученици допуснали отсъствия по неуважителни причини .

 

ІІ. АНАЛИЗ

В училището се обучават 193 деца и  ученици  от І до VІІ клас включително, ПГ-5 и ПГ-6 годишни,живеещи в населеното място, 96% от тях са от ромски произход. Анализът на движението на ученици показва, че децата се преместват основно по семейни причини, поради смяна на местоживеенето  и заминаване в чужбина.

През 2015/2016 учебна година са отпаднали  10   ученика, както следва:  

2015-2016г.

Отпаднали ученици

клас

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ОБЩО

Брой отпаднали ученици

 0

 0

 1

 0

 2

 1

     4

   8

 

Общият среден успех на училището за учебната 2015/2016 е  Много добър – 4.86 в начален етап и Добър 4.23 в прогимназиален етап  ,а извършени отсъствия през учебната 2015/2016 учебна година  :

 

Клас

 

Бройученици

 

Извинени загодината

 

Неизвинени за годината

I

35

1 909

215

II

 25

1 094

166

III

 26

1 808

158 2/3

IV

 20

1 404

281 1/3

V

 20

1 274

165 1/3

VI

 36

3 071

1 570 1/3

VII

39

3 945

601

VIII

19

1 493

448 2/3

ОБЩО

 226

15 999

3 606 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

За учебната 2016/2017 година няма отпаднали ученици.

 

ПГ-5

ПГ-6

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

17

23

19

28

21

22

18

21

24

21

15

23

19

28

19

23

15

21

21

18

 

1.Брой на учениците      ПГ-5   ПГ-6     I-IV        V-VIII                            общо

-в началото                      17        23         90             89                                 214

-в края                              15        23         89             75                                 202

2.Среден успех   I-IV  клас    Много добър 4.75

                            V-VIIIклас   Добър  4.24

Среден успех I-VIII клас   Добър 4.44

3.Получени оценки за учебната година I-VIII клас

-слаби -  0

-средни- 531

-добри-  386

-много добри-354

-отлични-470

4.Най-нисък успех VIII клас-Среден-3.76

5.Най-висок успех  III клас  -Много добър 4.88

6.Отсъствия     I-IV  клас                                 V-VIIIклас              общо

  Извинени            3 093                                     3 355                       6 448

Неизвинени          588 1/3                                 1 071  1/3                 

 

 

 Малко са родителите, които се ангажират с училищният живот и проявяват интерес към успехите на децата си. Това са родители на ученици от начален етап на обучение.На родителски срещи се наблюдава слаба активност - учителите посещават ромската махала в дните на родителските срещи.

      Анализирайки проблема се констатира, че учениците са в училище, но поради липса на интерес и допуснати слаби  оценки по някои  учебни  предмети, имат доста  отсъствия по уважителни и неуважителни причини.

 

 

 Факторите, допринасящи за повишения риск при всеки един случай са индивидуални, но причините за проблема и последствията са сходни:

o   личностни – недостатъчни адаптивни способности; недостатъчни волеви качества за преодоляване на трудностите в процеса на учене; несформирана и несистематизирана индивидуална технология за учене; непоследователност в ученето и нетрайни навици за учене; липса на мотивация за учебен труд; негативна нагласа към училището; повишена тревожност и страх от неуспехи; неудовлетвореност от постиженията; неудовлетвореност от статуса в групата/класа;

o   фактори на семейната среда – отстъпчивост от страна на родителите във възпитателния подход към детето по отношение на неговите отговорности; липса на определени граници за поведението на детето; недоверие в училището или негативно отношение; нисък образователен статус на родителите; неглижиране и/или подценяване на проблема от страна на родителите; бедност; майчин език, различен от българския;

o   училищни фактори – пропуски в знанията от предходни години; трудности в овладяването на нови знания; слаби резултати; недостатъчна индивидуална подкрепа по отношение на образователното развитие на всяко дете; неумение за утвърждаване във възрастовата среда; конфликтни взаимоотношения с връстниците; социална изолация и отхвърляне, недостатъчна  ефективност на  взаимодействието „училище – родители“; допуснати голям брой отсъствия по уважителни и неуважителни причини от учениците.

 

 Училището се стреми да се противопоставя  на факторите, допринасящи за повишения риск от отпадане на учениците чрез:

o   квалифицирани учители

o   интерактивни методи на обучение

o   възможности за изява

o   създаване на приятелска среда

o   добра материална база

o   индивидуална/допълнителна работа с ученици, застрашени от отпадане

o   дейности свързани с обгрижването на учениците – осигуряване на закуска и плод; безплатни учебници; включване в различни училищни и извънучилищни  изяви.

 

 

 

 

 

ІІІ.ЦЕЛИ  НА ПРОГРАМАТА

1.    Разработване и изпълнение на училищна политика за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система, чрез целенасочено единно въздействие, създаване на комплекс от мерки и сътрудничество на заинтересованите страни.

2.    Усъвършенстване работата на педагогическия екип по разработване и изпълнение на училищната програма, в резултат на което да намалее броят на  учениците в риск от отпадане.

3.    Разработване на ефективни мерки и дейности за превенция  на риска от преждевременно напускане на образователната система, както и индивидуално ориентирани корективни педагогически въздействия.

4.    Намаляване на неизвинените отсъствия с 10% спрямо предходната 2017/2018 учебна година.

5.    Намаляване броя на отпадналите ученици от училище.

6.      Превръщане на училището в привлекателно място за учене и за развиване  на способностите на учениците чрез изграждане на цялостна и системна връзка между задължителната учебна подготовка и участието на учениците в извънкласни и извънучилищни форми на работа.

 

ІV. ПРИОРИТЕТИ

1. Достъпно, гъвкаво и личностно ориентирано обучение, съобразено с индивидуалните потребности на учениците от рисковите групи.

2.      Успешна социализация във възрастовата среда.

3.      Изграждане на навици, стратегии и модели на поведение за справяне с трудностите в ученето.

4.      Оказване на подкрепа за личностно израстване и реализация на всеки ученик.

 

 

 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В изпълнение целите на програмата се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

                      приложен комплекс от мерки на училищно ниво за превенция и интервенция;

                      осигуряване на ресурси и насочване на въздействието за развиване на личността чрез адаптиране на училищната система съобразно установените потребности на застрашените от отпадане; 

                      периодично отчитане ефективността на приложените мерки и коригиращи действия;

                      подобрени резултати от обучението, измерени чрез текущ контрол и НВО;

                       осигуряване на подходяща образователна подкрепа за развитието на учениците от уязвими етнически общности, деца-билингви и на ученици със специални образователни потребности.

          • Училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от града, подлежащи на задължително обучение.

         •  Намаляване броя на отпадналите ученици.

  •   Максимално овладяване на Книжовния български език

  •   По – голяма ангажираност и заинтересованост от страна на родителите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПРОГРАМАТА

Мерки за реализиране напрограмата

Отговорни

лица

Срок за изпълнение

Индикатори

 

Очаквани резултати

 

І. ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА  НА РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ

 

 

1. Провеждане на работни срещипо екипи с класните ръководители на учениците от І – VІІ клас за обсъждане обхвата на учениците, посещаемост на учебните занятия и причини за допуснатите отсъствия.

Класни ръководители

Учители в ЦДО

Директор

Педагогически съветник

От м.ноември 2017 г.  до м.юни 2018г.

Брой ученици:

-          с хронични заболявания;

-          с обучителни трудности;

-          проблеми в поведение и общуване;

-          отсъствали от учебни занятия;

По-пълно обхващане на учениците застрашени от риск от  отпадане

2. Идентификация на ученици в риск от отпадане.

Индивидуална работа от страна на учителите със застрашените от  отпадане ученици.

Класни ръководители

Учители  по предмети и в ЦДО

Училищен екип

Педагогически съветник

От м.ноември 2017 г.  до м.юни 2018г.

- ученици с голям брой отсъствия по уважителни причини;

- ученици, допуснали голям брой отсъствия по неуважителни причини;

- ученици със слаби резултати от писмените изпитвания за отчитане на входното ниво и последващия  текущ контрол;

Намаляване  на извинени и неизвинени отсъствия; намаляване броя на ученици със  слаби  оценки

3. Проучване на факторите, пораждащи риска от отпадане за всеки ученик персонално.

Класни ръководители

Учители в ЦДО

 м.ноември 2017 г., както и по всяко време  при включване на ученик в програмата

Изготвяне на индивидуална карта на ученика за отчитане на рисковите фактори за отпадане от училище

Добиване на по-ясна представа за проблемите на ученика, за да получи адекватна подкрепа и помощ.

4. Понижаване на риска от отпадане и осигуряване наподкрепяща среда и ресурси. Включване на ученици в риск от отпадане в допълнителна работа с тях.

Училищен екип

Класни ръководители

До края на м.януари и м.юни 2018 г.

Резултати  - докладване след  края на срока за изпълнение на директора

Всеки ученик да намери мотивация за посещение в училище  и участие в живота на училищната общност.

 

ІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА – УЧИЛИЩЕН КЛИМАТ, АТМОСФЕРА, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

По-голяма атрактивност на преподавания материал, чрез  използване на интерактивни методи и  електронни уроци.

Учители

2017– 2018 г.

Брой проведени уроци

Привличане на вниманието и интереса на учениците в риск от отпадане за учене.

Посещение на класните ръководители в домовете на учениците застрашени от отпадане.

Класни ръководители

 

От септември 2017 г.  до юни  2018 г.

Брой проведени инициативи.

Засилване заинтересуваността на  родителите на застрашените от отпадане ученици.

Осигуряване на допълнително обучение по БЕ за децата от ПГ-5 и ПГ-6 години, за които БЕ не е майчин

Директора

Учителите в ПГ

2017 – 2018 г.

Брой проведени уроци

Равен достъп до качествено образование

Повишаване обхвата на 5 и 6 годишните деца в подготвителните групи в училище

Директора

Учителите в ПГ

2017 – 2018 г.

Брой обхванати деца

Включването на децата в подготвителна група е предпоставка за по-добро социализиране и добро ниво на усвояване на книжовен български език

Иновативни методи и техники на преподаване в 1 клас.

Директора и учители 1 клас

2017 – 2018 г.

Брой обхванати деца

Намаляване на неизвинените отсъствия и отпадането на учениците, лесно и качествено усвояване на учебния материал.

Осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от подготвителна група до VII клас

Директора

 

2017 – 2018

Брой осигурени ученици

Равен достъп до качествено образование

Повишаване на достъпа до съвременни информационни технологии и електронизация на учебния процес.

-Осигуряване на всяка класна стая с лаптоп и мултимедиен проектор, достъп до интернет

 

-Осигуряване на абонамент на всички учители в училище за сайта УЧА СЕ

 

-Включване на учениците от 2 до 5 клас в извънкласни дейности, свързани с изучаване на ИТ в училище към ОБЦРД.

 

 

 

Директора

 

 

 

Директора

 

Директора

 

 

 

 

Началото на 2017/2018година

 

 

2017/2018 учебна година

 

2017/2018 учебна година

 

 

 

Брой осигурени класни стаи, брой обхванати ученици и учители

 

 

Брой учители

 

 

Брой обхванати ученици

 

 

 

Равен достъп до качествено образование ;привличане на учениците на територията на училището.

 

Равен достъп до качествено образование ;привличане на учениците на територията на училището.

 

ІІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 

Ежемесечна справка от класните ръководители относно допуснати отсъствия по уважителни и неуважителни причини

Класни ръководители

 

Всеки последен работен ден  на календарния месец

Брой отсъствия по уважителни и неуважителни причини

По-пълно и навременно обхващане на учениците с извинени и неизвинени отсъствия застрашени от отпадане.

Ежемесечна справка от учителите по отделните учебни предмети за ученици с повече от една слаба оценка.

 

Учители по предмети

Всеки последен работен ден  на календарния месец

Брой слаби оценки

Обхващане и включване навреме  в програмата на ученици с повече от една слаба оценка.

Включване на учениците с голям брой отсъствия и слаби оценки в графика за консултации на учителите.

 

Класни ръководители

Учители по предмети

До трайно повишаване на резултатите

Брой проведени консултации с учениците в риск

Повишаване на успеха  на застрашените от отпадане ученици.

Инициативи за подпомагане на ученици в риск от техни съученици(ученици наставници;групово посещение от съучениците в дома на ученика в риск, засвидетелстване на приятелско отношение, подкрепа и съпричастност)

 

Класни ръководители

 

2017 – 2018 г.

Брой инициативи

По-голяма ефективност на училищната политика за превенция на риска от отпадане на ученици от училище.

Планиране и осъществяване на контрол за редовно и точно вписване на отсъствията на учениците в училищната документация.

Директор

 

Ежемесечно от септември 2017 г. до юни 2018 г.

Брой осъществени проверки

Недопускане нарушения на ДОС при воденето на дневниците по паралелки и своевременното сумиране на отсъствията за седмицата на база оправдателни документи.

 

 

Участие на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности – клубове, ателиета, състезания, конкурси и др.

Учители

Учители в ЦДО

2017 – 2018 г.

Дял от учениците, включени в дейностите

Повишаване на мотивацията за посещение на училище.

 

Въвеждане на интеркултурно образование

 

Маруся Великова

Цонка Тодорова

 

Септември 2017г.           

 „Фолклор на етносите- ромски фолклор”  в начален и прогимназиален етап  

Повишаване на мотивацията за посещение на училище.

Провеждане на тематични здравни беседи :

-лекция по превенция на ранните бракове;

-лекция за здравната просвета на учениците и предпазване от различни заболявания.

 

Учители, медицински специалист

Месец февруари

2018г.

 

Месец

март 2018г.

Брой беседи

Ограничаване отпадането поради ранни бракове или започване на работа

Включване на родителската общност в партньорски дейности и мероприятия за предотвратяване на преждевременното напускане на училище.

Училищно ръководство

Училищен екип

Класни ръководители

2017 – 2018 г.

Брой партньорски дейности и инициативи

Запознаване с проблемите на учениците и подобряване на комуникацията с родителите.

Осъществяване на контрол по изпълнението на програмата .

Директор

 

2017 – 2018 г.

Брой осъществени проверки

Ефективна работа на училищната програма за превенция на риска от отпадане на ученици от училище.

ІV. КОРЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ

 

При идентифициране на ученик, застрашен от отпадане се сформира екип за разработванеиндивидуален  план за  обща подкрепа

2016                    Сформиране на  екип за подкрепа  за личностно развитие – класен ръководител; учители, преподаващи в класа на ученика в риск; учителите в ЦДО, педагогически съветник

 

 

Училищен екип

Учители по предмети

Учител в ЦДО

В рамките на една учебна седмица, при идентифициран ученик в риск от отпадане.

 

Брой ученици, за които е разработен индивидуален корективен план.

 

Установяване ефективността на работа на програмата и напредъка на учениците.

Подкрепа на ученика в риск от отпадане:

1.Изработване на  тематичен план-график от учителите за допълнителна учебна работа, с цел оказване на помощ за усвояване на пропуснатия или неусвоен учебен материал.

2.Провеждане на групова работа с класа за проучване  взаимотношенията на ученика в риск със съучениците му и насоки за оказване на подкрепа.

3.Възлагане на  индивидуални задачи и проекти, с цел насърчаване на учебната активност и възможността за себеизява на ученика в риск от отпадане.

 

 

Училищен екип

Учители по предмети

 

 

 

Класни ръководители

Училищен екип

 

 

 

 

 

В рамките на една учебна седмица при констатиран риск от отпадане

 

 

2017 – 2018 г.

 

2017 – 2018 г.

 

.

 

 

 

Брой тематични планове и графици.

 

 

 

Брой проведени срещи с класа.

Брой възложени задачи и проекти.

Резултати от изпълнението.

 

 

 

 

 

 

 

Насърчаване на ученическата активност и възможности за себеизява на учениците в риск от отпадане.

4.Проследяване динамиката на развитие на ученика в риск от отпадане и отчитане на резултатите

Училищен екип

Учители по предмети

В края на всеки учебен срок.

Резултатите

Установяване постиженията на учениците и потенциалните им възможности.

5.Училищна програма за усвояване на книжовния български език.

 

Всички учители,

директор

2017 – 2018г.

Резултати от изпълнението.

По-голям обхват за допълнително обучение по български език чрез използване на подходящи форми за допълнително обучение /консул-тации,работа по програми и проекти/

7.Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Всички учители,

Директор, педагогически съветник

2017/2018 учебна година

Брой обхванати ученици, учители

Намаляване броя на прояви на тормоз в училище

6.Кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със СОП

6.1Участие в Световната седмица по предприемачество

 

 

6.2Включване в дейности по проект BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 – 2020 година.

6.3Включване на учениците в дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

 

Всички учители,

Директор

 

 

 

Всички учители,

директор

 

 

 

 

Всички учители,

директор

 

Януари 2018 г.

 

Октомври/ноември 2017 г.

 

 

 

Януари 2017

 

 

 

 

 

 

2017/2018 учебна година

Брой проведени инициативи

 

 

Брой проведени инициативи

Брой участници.ученици и учители

 

Брой участници.ученици и учители

 

 

 

 

 

 

Брой участници.ученици и учители

 

Кариерно ориентиране

 

Разширяване на обучението по предприемачество като ключова компетентност

 

 

Насърчаване на ученическата активност и възможности за себеизява на учениците в риск от отпадане.

 

 

 

 

Насърчаване на ученическата активност и възможности за себеизява на учениците в риск от отпадане.

Подкрепа на родителите:

 

1.Провеждане на срещи между родителите и училищния екип за работа с ученика, с цел изясняване на причините за риска от отпадане;обсъждане на нагласите и емоционалните преживявания на детето в училище.

 

 

 

Училищно ръководство

Училищен екип

Класни ръководители и учители в ЦДО

 

 

2017 – 2018 г.

 

 

Брой проведени срещи

 

 

 

 

 

 

 

 

Изясняване на причините и набелязване на мерки с родителите за отстраняване на проблемите – недопускане на голям брой отсъствия по уважителни и неуважителни причини както и слаби оценки.

2.Ангажиране на родители в подготовката на класни и извънкласни спортни мероприятия и тържества и благотворителни акции.

 

Всички учители,

директор

2017 – 2018г.

Брой проведени срещи

Насърчаване на ученическата активност

3.„Училище за родители“-приобщаване на родителите към училищните дейности с цел формиране на отговорни родители

Училищно ръководство

Училищен екип

Класни ръководители и учители в ЦДО

Педагогически съветник

2017 – 2018 г.

Брой проведени срещи

Насърчаване на родителската активност и приобщаването им в училищният живот на децата и учениците

4.Създаване на „Стая на идеите“-стая за родителите.

Всички учители,

директор

2017 – 2018 г.

Брой проведени срещи

Привличане на родителите като партньори в учебно-възпитателния процес.

Подкрепа на учителите

1.Участие в квалификационни  дейности

 

2.Участие в Регионална конференция на началните учители „Училището- място за децата“

 

3.Наставничество на новоназначените и млади учители

 

4.Участие в НП „Без свободен час на училище“

 

 

Всички учители,

директор

Началните учители

Директор

 

 

Всички учители,

директор

 

 

 

 

2017 – 2018 г.

 

 

Март, април 2018 година

 

 

2017 – 2018г.

 

2017 – 2018г.

 

 

 

 

Брой проведени квалификации

 

Брой начални учители и представени добри практики

 

Брой обхванати учители

 

Брой обхванати учители

 

 

Повишаване мотивацията на учителите

 

Повишаване мотивацията на учителите

 

 

Методическа подкрепа на новоназначени и млади учители

 

Осигуряване на заместващи учители