Телефон за връзка +359 (0)339 62392

 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

 

                                                                                                                              УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                              

ДИРЕКТОР: Ива Пенкова                                     

 

 

                         

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

 

 

                                                                                                                          

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 13/ 01.09.2017

 

Утвърден със заповед на директора № РД-10-800/ 01.09.2017

 

 

         

 

 

 

 

І. Стратегия на учебното

Главна стратегическа цел:Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес насочен към поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

 

ІІ. Цели на Плана за КД:

Повишаване професионалната компетентност на педагогическия персонал, усъвършенстване професионалните умения, промяна и развитие на професионалните ценности, придобиване на нови знания и професионални умения.

 

Дейността за професионално усъвършенстване на педагогическите кадри да бъде съобразена с конкретните екипни и индивидуални потребности на учителите и да бъде насочена към:

1.Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие, самоусъвършенстване на учителите и работата им  в екип.                  

2.Усъвършенстване  на професионалните умения и придобиване на нови знания и умения в съответствие с развитието на педагогическите науки.

3.Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото развитие - осъвременяване, задълбочаване и развитие на придобития опит на по-високо равнище.

 

 

 

 

ІІІ. Задачи на Плана за КД:

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището /към него се добавят и плановете на методичните обединения/.

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка, усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит за преодоляване на неграмотността и повишаване качеството за знания и умения.

3. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по учебните предмети, както и за преодоляване на тормоза, насилието и агресията в училище.

           4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и да се стимулират  професионалните изяви на учителите, да се насърчава екипната работа.

5. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане  на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

6. Да се работи за привличане на родителите към цялостната дейност на училището.

           7.Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.

 

 

 

IV. Очаквани резултати на Плана за КД: /желателно е да бъдат максимално конкретни/

1.      Повишаване на педагогическите уменията за работа на учителите.

2.      Увеличаване броят и мотивацията за работа на учителите, включени в различни проекти.

3.      Подобряване работата в екип.

4.      Повишаване  мотивацията на учителите за качествена подготовка на учениците, явяващи се на НВО.

5.      Намаляване на насилието и агресията в училище вследствие повишаване подготовката  на преподавателите по темата.

6.      Мобилизация на родителската активност за оптимизиране на учебния процес.

7.      Обмяна на добри практики в МО.

 

 

1.    Вътрешно училищна квалификация (това са всички квалификационни форми в образователната институция, които обхващат педагогическия персонал и се организират по методични обединения или са предназначени за всички педагогически кадри, работещи в образователната институция)

Тема

Форма на обучение

Целева група

Брой участници

Брой академични часове

Срок / период на провеждане

Място на провеждане

Вътрешноучилищен обучител

Отговорник за провеждане на обучението

1.

Физическо възпитание и спорт

Открит урок

педагогически  специалисти

20

    1

Октомври 2017 година

ОУ“Христо Ботев“

Трендафила Янкова

Маруся Великова

2.

Човекът и обществото

Открит урок

педагогически специалисти

 20

    1

Октомври 2017 година

ОУ“Христо Ботев“

Цонка Тодорова

Цонка Тодорова

3.

Как да се справим с агресията и конфликтите в училище?

дискусия

педагогически специалисти

 20 

    1

Ноември 2017 година

ОУ“Христо Ботев“

 

Д.Челибийска-педагогически съветник

Д.Челибийска-педагогически съветник

4.

Български език и литература

Открит урок

педагогически специалисти

20

   1

Ноември 2017 година

ОУ“Христо Ботев“

Маруся Великова

Маруся Великова

 5.

Иновативна класна стая-1 клас

Открит урок

педагогически специалисти

  20

   1

Декември 2017

ОУ“Христо Ботев“

Василка Кънева

Цонка Тодорова

6.

Педагогическа ситуация в ПГ-6 годишни

Открит урок

педагогически специалисти

  20

  1

Декември 2017

ОУ“Христо Ботев“

Силвия Гарова

 

Цонка Тодорова

7.

Математика/Информационни технологии

Открит урок

педагогически специалисти

20

 1

Януари

2018 година

ОУ“Христо Ботев“

Надя Алексиева

Маруся Великова

8.

Занимания по интереси в група ЦДО

1 клас

Открит урок

педагогически специалисти

  20

  1

Януари

2018 година

ОУ“Христо Ботев“

Росица Костова

Цонка Тодорова

9.

Иновативни методи и екипна работа в час по английски език.

Открит урок

педагогически специалисти

 20

 1

Февруари

2018 година

ОУ“Христо Ботев“

Събка Ковачева/Марияна Габерова

Маруся Великова

10.

Български език и литература-3 клас

Открит урок

педагогически специалисти

 20

 1

Февруари

2018 година

ОУ“Христо Ботев“

Анета Читалова

Цонка Тодорова

11.

Иновативни методи и средства на преподаване в 1 клас

Открит урок

педагогически специалисти

 20

 1

Март

2018година

ОУ“Христо Ботев“

Илияна Кътева

 

Цонка Тодорова

12.

Педагогическа ситуация в ПГ-5 годишни

Открит урок

педагогически специалисти

 20

 1

Март

2018година

ОУ“Христо Ботев“

Елена Кръстева

Цонка Тодорова

13.

Математика -2 клас

Открит урок

педагогически специалисти

20

1

Април

 2018 година

ОУ“Христо Ботев“

Фиданка Бенчева

Цонка Тодорова

14.

Самоподготовка в сборна група ЦДО-2-4 клас

Открит урок

педагогически специалисти

20

 1

Април

 2018 година

ОУ“Христо Ботев“

Йосиф

Цонка Тодорова

15.

Безопасност на движението по пътищата

Открит урок

педагогически специалисти

20

 1

Май

2018 година

ОУ“Христо Ботев“

Трендафила Янкова

Маруся Великова

16.

Технологии и предприемачество

Открит урок

педагогически специалисти

20

1

Май

2018 година

ОУ“Христо Ботев“

Учител по технологии и предприемачество

Маруся Великова

 

2.    Извънучилищна квалификация (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от образователната институция са включени в зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на делегирания бюджет на учебната институция).

 

Тема

Форма на обучение

Целева група

Брой участници

Брой  кредити

Обучител / Обучителна институция/ако е ясна/

Място на провеждане /ако е ясно/

Обща цена на обучението - прогнозна

Срок / период на провеждане

Отговорник за провеждане на обучението

1.

Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата в българското училище и детската градина

 

Курс

Новоназначени учители от начален етап

     4

  1

"Дидаско груп" ЕООД

 

Град Пловдив

 180 лева

Септември-октомври 2017 година

Ива Пенкова-директор

2.

Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване

 

 

семинар

Педагогически специалисти

20

1

"Център за опит и идеи Салве" ЕООД или друга обучителна фирма/Избрана според условията към конкретния момент/

Град Велинград

1 100 лева

I учебен срок

Ива Пенкова-директор

3.

Преодоляване на агресията в училище

 

семинар

Педагогически специалисти

20

1

"ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ"  или друга обучителна фирма/Избрана според условията към конкретния момент/ООД 

 

или друга обучителна фирма/Избрана според условията към конкретния момент/

1225

II учебен срок

Ива Пенкова-директор

*ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и национални програми, от МОН, РУО и общината, не следва да се вписват в Плана за КД на образователната институция

2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от заинтересованото лице и не би следвало да се планира институционално.

 

V. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – (процент от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал  /чл. 35 от новия КТД, подписан на 19.06.2016 г./, равняващ се минимум на 1,0 % ат ФРЗ на педагогическия персонал и конкретна сума в лева).

За календарната 2017 година са определени 630 лева  от 15.09.2017 до 31.12.2017г.

За календарната 2018 година са определени 1 875 лева от 01.01.2018г. до 14.09.2018 г.

 

Учебна 2017/2018 ге 2 505 лв.

VI. Контрол по изпълнение на плана

            Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:

      В частта извънучилищна квалификацrs

Председателите на МО:

Ц.Тодорова-начален етап

М.Великова-прогимназиален етап

      В частта вътрешноучилищна квалификация

Председателите на МО:

Ц.Тодорова-начален етап

М.Великова-прогимназиален етап

      В частта финансиране на квалификация

Стефка Дрянкова-счетоводител

 

Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа.