Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2018 -първо тримесечие      
НА ОУ" Христо Ботев" гр. Стамболийски-дейност 322      
УЧИЛИЩЕ            
§-параграфи наименование на § план-бюджет касово изпълнение остатък към 31.03.2018
101 заплати 247000 48671 198329    
205 СБКО 12800 7285 5515    
208 обезщетения 0 569 -569    
209 др плащания 1000 0 1000    
551 ДОО 31400 6090 25310    
552 УПФ 12000 1693 10307    
560 ЗО 14000 2375 11625    
580 ДЗПО 8000 915 7085    
1011 закуски 6912 3629 3283    
1013 раб.обл. 2000 0 2000    
1014 учебници 2000 356 1644    
1014 материали 1000 1952 -952    
1016 вода,горива е ел ен 15000 7063 7937    
1020 външни услуги 12778 3958 8820    
1051 командиравки 2500 140 2360    
1062 застраховки 1000 0 1000    
1098 други -резерва 3044 0 3044    
1981 общ. Данъци и такси 1200 1105 95    
    373634 85801 287833    
             
18.4.2018     Изготвил:     
      Стефка Дрянкова