Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2018 -трето тримесечие  
НА ОУ" Христо Ботев" гр. Стамболийски-дейност 338  
РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ        
§-параграфи наименование на § план-бюджет касово изпълнение остатък към 30.06.2018
101 заплати 690 0 690    
205 СБКО 0 0 0    
208 обезщетения 0 0 0    
209 др плащания 0 0 0    
551 ДОО 80 0 80    
552 УПФ 31 0 31    
560 ЗО 35 0 35    
580 ДЗПО 20 0 20    
1011 закуски 0 0 0    
1013 раб.обл. 0 0 0    
1014 учебници 0 0 0    
1014 материали 580 0 580    
1016 вода,горива е ел ен 0 0 0    
1020 външни услуги 0 0 0    
1051 командиравки 0 0 0    
1062 застраховки 0 0 0    
1098 други -резерва 0 0 0    
1981 общ. Данъци и такси 0 0 0    
    1436 0 1436    
             
26.6.2018     Изготвил:     
      Стефка Дрянкова