Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Г   Р   А   Ф   И   К

 

ЗА ДЕЖУРСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА,

СЧИТАНО ОТ  17.09.2018  ГОДИНА

 

 

 

ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА

І  ЕТАЖ

ІІ  ЕТАЖ

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

Маруся Великова

Марияна Габерова

ВТОРНИК

Трендафила Янкова

Надя Алексиева

СРЯДА

Лучка Байрактарова

Надя Алексиева

ЧЕТВЪРТЪК

Трендафила Янкова

Мариана Барзева

ПЕТЪК

Маруся Великова

Марияна Габерова

 

 

Графикът е утвърден със Заповед № РД-10-847 / 14.09.2018г.

 

 

 

  ДИРЕКТОР:……………..

                          / Ива Пенкова /

 

 

 

 

 

 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

Г   Р   А   Ф   И   К

ЗА ДЕЖУРСТВАТА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА,

СЧИТАНО ОТ  17.09.2018  ГОДИНА

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК                                             ВТОРНИК

 

1.Цонка Тодорова в сградата и двора                     1. Иванка Папалакова -в сградата и двора          

2. Илияна Кътева – на павилиона                               2. Цонка Тодорова - на павилиона                                          

                                                          

 

СРЯДА                                                             ЧЕТВЪРТЪК

1.  Илияна Кътева – в сградата и двора          1. Фиданка Бенчева - в сградата и двора

2.  Василка Кънева - на павилиона                 2. Иванка Папалакова- на павилиона                                               

 

 

ПЕТЪК

1.      Василка Кънева – в сградата и двора

2.      Фиданка Бенчева – на павилиона

 

 

 

 

Утвърден със  Заповед № РД-10-847 / 14.09.2018г.

 

 

 

 

      ДИРЕКТОР:………………….

                           / Ива Пенкова /