Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

 

 

Г   Р   А   Ф   И   К

 

ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ  17.09.2018  ГОДИНА -  КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП  -   ПОНЕДЕЛНИК   12.30 – 13.10 ЧАСА

 

I клас - ст. учител Цонка Тодорова

IІа клас – ст. учител Илияна Кътева

IІб клас – учител Василка Кънева

ІІI клас –  учител Фиданка Бенчева

ІV клас – учител Иванка Папалакова

 

 

 

 

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  -  ВТОРНИК  14.30 – 15.15 ЧАСА

 

V клас – ст.учител Надя Алексиева

VI клас – ст. учител Маруся Великова

I клас  - ст.учител Трендафила Янкова

 

 

 

 

Утвърден  със Заповед № РД-10-881 / 14.09.2018г.

 

 

    ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /