Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

 

ГРАФИК

 

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ / УЧЕНИЦИТЕ В ЦДО – 1 и 2 клас

 

 

 

№ ПО РЕД

УЧИТЕЛ, КЛАС

ДЕН

ЧАС

1.

Цонка Стоянова Тодорова –

 1 клас

Понеделник

1330 - 1405

2.

Илияна Георгиева Кътева –

2 а клас

Вторник

1330 – 1405

3.

Василка Костадинова Кънева –

2 б клас

Сряда

1330 – 1405

 

 

 

 

       ДИРЕКТОР:………….

                     / Ива Пенкова /

 

 

 

 

 

Утвърден със Заповед № РД-10-832 / 14.09.2018г.