Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

 

ГРАФИК

 

НА ЗАНИМАНИЯТА В ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП

 ( І – ІI КЛАС )

 

 

обяд

1145 – 1215

отдих

1215 – 1250

малко междучасие

1250 – 1255

отдих

1255 – 1330

самоподготовка

1330 – 1405 

малко междучасие

1405 – 1425

самоподготовка

1425 – 1500

голямо междучасие

1500 – 1530

занимания по интереси

1530 – 1605

малко междучасие

1605 – 1625

занимания по интереси

1625 – 1700

 

 

 

       ДИРЕКТОР:………….

                             / ИВА ПЕНКОВА /

 

 

 

Утвърден със Заповед № РД-10-800 / 03.09.2018г.