Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Мерки за повишаване качеството на образованието

Основно училище „Христо Ботев“, град Стамболийски

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

Приети на Педагогически съвет с Протокол № 14/10.09.2016 год.

Утвърдени със Заповед №613/13.09.2016 г.    на Директора на училището

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенствуване на процесите за управление на качеството.

Качеството на образованието се осигурява при спазване на принципите: ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите, автономия и самоуправление, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението, прилагане на добри педагогически практики ,непрекъснатост, прозрачност и демократичност, целенасоченост към постигане на високи резултати.

 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

1.Повишаване квалификацията на преподавателите.

2.Обогатяване на материално-техническата база.

3.Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми, включващи деца от ромски произход, с цел социализация и разчупване на стериотипа.

4.Активно включване на родителите в учебно-възпитателния процес, чрез създаване на Обществен съвет.

5.Утвърждаване на форми на ученическо самоуправление.

6.Публичност и популяризиране на предлаганото образование.

7.Създаване на план за противодействие на училищния тормоз.

8.Създаване на програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище.

9.Създаване на програма за предоставяне на равни възможности  и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи.

10.Участие в национална програма „Без свободен час в училище“

 

 

I.Цели за повишаване качеството на образованието в ОУ“ Христо Ботев“

1.      Повишаване успеваемостта на учениците.

2.      Повишаване квалификацията на учителите

3.      Добри практики в обучението и прозрачност пред родителската общност.

II.Задачи:

1.     Входно и изходно диагностициране с цел установяване на повишаване  качеството на образованието.

2.      Провеждане на квалификационни курсове.

3.      Провеждане на тематични съвети.

4.      Настойничество на учителите с малък професионален опит.

5.      Контрол над ефективността на преподавателската работа.

6.   Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране.

7.   Да се стимулира любознателност и стремеж към знания.

8.  Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време.

9.  Да се открият заложбите на всеки ученик в дейности по интереси.

10. Да се увеличи броят на учениците посещаващи група ЦДО.

 

 

III.Дейности за повишаване на качеството на образованието.

1.      Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържание.

2. Непрекъснато обновяване на модерна материално-техническа база за обучение-кабинети,учебни работилници и лаборатории,в съответствие с изискванията на ДОС

3.      Достъпно и компетентно административно обслужване.

4.      Механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството.

5.      Самооценяване

6.      Прилагане на интерактивни методи в обучението.

7.      Непрекъсната организация и планиране на учебно-възпитателния процес.

8.      Участие на учениците в състезания,олимпиади,конкурси на национални и международни нива.

9.      Педагогическо взаимодействие“училище-семейство“,и всички страни на местно и регионално равнище.

10.Консултации и допълнителна работа с изоставащи ученици.

11.Ден на отворените врати.

12.Срещи с родителите.

 

IV.Показатели за успех.

Ø  образователната среда и ефективността на учебно-възпитателния процес.

Ø  включване на учителите в обучителни курсове

Ø  образователни резултати на учениците

Ø  външно оценяване

Ø  брой слаби и отлични оценки

Ø  брой ученици на поправителни изпити

Ø  брой ученици ,участници в олимпиади и състезания

Ø  учители включени в курсове за повишаване на ПКС и магистърски програми.

 

V.Мониторинг за повишаване на качеството на образованието.

Ø  Вътрешен:констатации ,изводи и препоръки на Директора с цел усъвършенстване на процеса за осигуряване  и повишаване на качеството на образованието.

Ø  Външен:оценки и препоръки от регионалните управления  по образованието и от Министерството на образованието  и науката.

 

VI.Финансиране:

Средства от субсидия по формула и от собствени приходи, както спонсорство, национални и международни програми и проекти.