Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Мерки за повишаване качеството на образованието

Основно училище „Христо Ботев“, град Стамболийски

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

Приети на Педагогически съвет с Протокол № 14/10.09.2016 год.

Утвърдени със Заповед №613/13.09.2016 г.    на Директора на училището

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенствуване на процесите за управление на качеството.

Качеството на образованието се осигурява при спазване на принципите: ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите, автономия и самоуправление, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението, прилагане на добри педагогически практики ,непрекъснатост, прозрачност и демократичност, целенасоченост към постигане на високи резултати.

 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

1.Повишаване квалификацията на преподавателите.

2.Обогатяване на материално-техническата база.

3.Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми, включващи деца от ромски произход, с цел социализация и разчупване на стериотипа.

4.Активно включване на родителите в учебно-възпитателния процес, чрез създаване на Обществен съвет.

5.Утвърждаване на форми на ученическо самоуправление.

6.Публичност и популяризиране на предлаганото образование.

7.Създаване на план за противодействие на училищния тормоз.

8.Създаване на програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище.

9.Създаване на програма за предоставяне на равни възможности  и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи.

10.Участие в национална програма „Без свободен час в училище“

 

 

I.Цели за повишаване качеството на образованието в ОУ“ Христо Ботев“

1.      Повишаване успеваемостта на учениците.

2.      Повишаване квалификацията на учителите

3.      Добри практики в обучението и прозрачност пред родителската общност.