Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

      Ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069

 

Изх.№   604  /   05.09.2013г.

 

 

 

  ОДОБРЯВАМ:………………

           /Инж.-мениджър Иванка Киркова/

  НАЧАЛНИК НА   Р И О

  ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н      П Л А Н

 

УЧЕБНА ГОДИНА                       - 2013-2014

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН    - ОСНОВНА

ЕТАП                                               -  НАЧАЛЕН

КЛАС                                               -  І

ПАРАЛЕЛКА                                 -  -

НЕПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

 

 

 

 

 

     ДИРЕКТОР:……………

                             /Т.ИВАНОВА/

 

 

 

ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

НА 02.09.2013г.. /ПРОТОКОЛ № 1/

 

 

Г   Р   А   Ф   И   К

НА   УЧЕБНОТО   ВРЕМЕ

ОПРЕДЕЛЕН СЪС ЗАПОВЕД :  № РД-  09-1129  /04.09.2013г     НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО,МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА  :

        16.09.2013 г.

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК :

16.09.2013 –   04.02.2014г.    І-VІІІ клас    / 18 учебни седмици/

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК :

05.02.2014г. – 22.05.2014г    І клас /13 учебни седмици/

05.02.2014г.-   30.05.2014г    ІІ – ІV клас /14 учебни седмици/

05.02.2014г. – 13.06.2014г.   V-VІІІ клас /16 учебни седмици/

ВАКАНЦИИ:

01.11.2013 г. – 03.11.2013г.  вкл.  Есенна ваканция

24.12.2013г.  -  05.01.2014г.  вкл.  Коледна ваканция

01.02.2014г.  -  04.02.2014г.  вкл.  Зимна ваканция

29.03.2014г.  -  06.04.2014г.  вкл.   Пролетна за  І-VІІІ кл.

 

НЕУЧЕБНИ   ДНИ:

21.05.2014г   - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

23.05.2014г   - Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

         В графика за учебното време се включват дни за провеждане на училищни празници,спортни мероприятия,екскурзии с образователни и възпитателни цели и други включени в Годишния план на училището,както следва:

-    Есенен спортен празник   - м октомври-ноември

-         еднодневна екскурзия  - м октомври,ноември

-         Зимен спортен празник   - м.декември

-         Пролетен спортен празник – м.март

-         22 април-Световен ден на Земята

-         Зелено училище за І-ІV клас –м. април/май; или еднодневна екскурзия

-         двудневна  екскурзия   - юни

-         Празник на училището – 2 юни

-         Празник на града – Свети Дух – м.  май / юни

Горепосочените дни са освободени от учебни часове от седмичното разписание.

ВАРИАНТ НА ОБУЧЕНИЕ   :   І  ВАРИАНТ:

ЕДНА СМЯНА  -  СУТРИН

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

СЛЕД ОБЕД :  ПИГ, СИП ,ДЧ по ФВС,ЗАНИМАНИЯ НА ИИД ОТ ПРОЕКТ”УСПЕХ”

 

 

 

У  Ч  Е  Б  Е  Н       П  Л  А  Н

Разработен на основание Наредба №6 от 28.V.2001 г. за разпределение на учебното време  за  достигане на общообразователния минимум по класове, етапи  и степен на образование

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

№ по ред

Културно-образователни области

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ

 

                 ОСНОВНА

 

            НАЧАЛЕН  ЕТАП

 

УЧЕБНИ ГОДИНИ

Учебната

2013/2014 год

Учебната

2014/2015 год

Учебната

2015/2016 год

Учебната

2016/2017 год

Общо

 

КЛАСОВЕ

   І

  ІІ
  ІІІ
  ІV
  І-ІV

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

 31

 32

 32

 32

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

А
Задължителна подготовка  /ЗП/

 

 

 

 

 

1.

Бълг.език и литература

217

    7

224

    7

224

    7

224

  889

2.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

  256

 

Английски/руски език

   

   64

     2

    96

      3

     96 

       3             

  256

3.

Математика,информатика и ИТ

 

 

 

 

  476

 

Математика

    124

 112

  112

 128

   476

 

 

        4

     3,5

     3,5

      4

 

4.

Обществени науки и гражд.обр.

 

 

 

 

    111

 

Роден край                                             

     31

       1

 

 

 

       31

 

Човекът и обществото  

 

 

    48

      1,5

   32

     1

      80

 5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

    112

 

Околен свят

 

    32

      1

 

 

       32

 

Човекът и природата

 

 

    32

      1

    48

       1,5

      80

  6.

Изкуства

 

 

 

 

    444

 

Музика

    62

       2

   64

     2

    48

       1,5

    48

       1,5

     222

 

Изобразително изкуство

    62

      2

   48

     1,5

     64

       2

     48

       1,5

     222

  7.

Бит и технологии

 

 

 

 

     127

    

Домашен бит и техн.

    32

      1

    32

      1

     32

        1

     32

       1

     127

    8.

Физическо възпитание  и спорт

 

 

 

 

     286

 

Физическо възпитание и спорт

   62

      2

    64

      2

   80

     2.5

   80

      2.5

     286

 

ОБЩО ЗА  З П

  589

    19

   640

     20

  736

    23

   736

     23

  2701

 

Б.

Задълж.избираема подгот. / ЗИП/                                Бълг.език и литература

 

Физическо възпитание и  спорт

 

Математика

    93

 

     62

       2

      31

        1 

     64

     

      64

        2

    64

    

     32

       1

 

 

      32

        1

     64

      

     32

       1

 

 

     32

       1

     285

 

Общо за ЗП + ЗИП

   682

     22

   704

     22

  800

    25

   800

     25

  2986

В

Свободно изб.подготовка /СИП/

   124

        4

   128

       4

   128

        4

    128

        4

     508

         

Общо за : ЗП + ЗИП + СИП

   806

    832

   928

    928

   3494

                   

ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ:

Към часовете по учебен план се прибавят часове извън учебния план ,както следва:

На основание  Закона  за изменение и допълнение на ЗНП,Закона за  степен на образование и общообразователния минимум и Учебния план-чл.16 ал.4 иЗаповед № РД-69-1038/27.07.2004г на Министъра на образованието и науката-по един час седмично по учебния предмет физическо възпитание и спорт,който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито  31 часа годишно.

15 часа-час на класа

16 часа  - БД

10 от учениците се обучават целодневно в сборна група ПИГ със следния режим:

11.45 ч – 12.15 ч – Време за обяд

12.15 ч -  12.50 ч – Организиран отдих и спорт

12.50 ч – 12.55 ч – Междучасие

12.55 ч – 13.30 ч – Организиран отдих и спорт

13.30 ч – 14.10 ч.-  Самоподготовка

14.10 ч -  14.20 ч -  Междучасие

14.20 ч – 15.00 ч -  Самоподготовка

15.00 ч -  15.30 ч – Голямо междучасие

15.30 ч -  16.10 ч – Дейност по интереси

16.10 ч -  16.20 ч – Междучасие

16.20 ч -  17.00 ч. – Дейност по интереси

 

 

 

 

      ДИРЕКТОР:………………..

                             /Т.ИВАНОВА/