Телефон за връзка +359 (0)339 62392

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ

 

 

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                     Директор:ИВА ПЕНКОВА

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за 1. а клас

                                                                      

 

 

 

Учебна година:2016/2017

Форма на обучение:дневна форма

Организация на учебния ден:целодневна организация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение № 3 на Педагогическия съвет - протокол №13 / 02.09.2016 г. и е утвърден със заповед на директора № 568/ 02.09.2016 г.


I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

І клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

 

Математика

4

128

 

Околен свят

1

32

 

Музика

2

64

 

Изобразително изкуство

2

64

 

Технологии и предприемачество

1

32

 

Физическо възпитание и спорт

2

64

 

Общо за раздел А

19

608

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

 

1.Български език и литература

2

64

2.Физическо възпитание и спорт

1

32

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

 

Раздел В – факултативни учебни часове*

 

Максимален брой часове за раздел В

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

22

704

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.

**Вписва се действителният общ брой часове.

 


 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД/09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.